Veselības ministrija uzsāka īstenot Eiropas Savienības fonda projektu “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” Nr.9.2.6.0/17/I/001 (turpmāk – Projekts) 2017.gada oktobrī.  

Mērķis: nodrošināt ārstniecības procesā iesaistītā personāla – ārstniecības personu, ārstniecības atbalsta personāla, farmaceitiskās aprūpes speciālistu un sociālā darba speciālistu kvalifikācijas uzlabošanu prioritārajās veselības jomās - sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu sākot no perinatālā un neonatālā perioda un garīgās veselības jomā. 

Projekta ietvaros plānots īstenot apmācības atbilstoši izstrādātajam Cilvēkresursu apmācību plānam, kurā ir noteiktas apmācību tēmas mērķauditorija, dalībnieku skaits. Cilvēkresursu apmācību plānu saskaņo Cilvēkresursu apmācību konsultatīvā darba grupa. Projekta ietvaros plānotas speciālistu apmācības vispārējo un profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidei, pārkvalifikācijas un papildspecialitātes iegūšanai, kā arī pieredzes apmaiņas pasākumi gan Latvijā, gan ārpus Latvijas. 

Projekta tīmekļa vietne: www.talakizglitiba.lv  

2016.gada  8.novembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 718 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju" īstenošanas noteikumi"

Specifiskā atbalsta ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

  • projekta vadība un projekta īstenošanas nodrošināšana
  • ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla un farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzēju apmācības
  • sociālā jomā strādājošo speciālistu apmācības
  • informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšana

Projekts tiek līdzfinansēts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” ietvaros. 

Plānotais kopējais attiecināmais finansējums: 14 683 597 eiro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 12 481 057 eiro un valsts budžeta finansējums – 2 202 540 eiro. 

Projekta īstenošanas laiks: no 2017.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 31.decembrim 

Atlases veids: ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesniedzējs specifiskā atbalsta ietvaros ir vadošā valsts pārvaldes iestāde veselības nozarē – Veselības ministrija

Kontaktinformācija:
ESF projekta "Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana" vadītāja 
Elīna Vilcāne
e-pasts: elina.vilcane@vm.gov.lv
tālrunis: +371 60008327

Studijas
Ārsts
ESF ansamblis