Atbilstoši Veselības ministrijas nolikumam, Veselības ministrija:

  • izstrādā valsts politiku farmācijas, kā arī narkotisko un psihotropo vielu un prekursoru legālās aprites jomā
  • koordinē politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu izstrādi un ieviešanu farmācijas jomā
  • koordinē tiesību aktu izstrādi un ieviešanu, kā arī pārrauga medicīnisko ierīču realizācijas, izplatīšanas, reģistrācijas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtību
  • koordinē, analizē un sniedz priekšlikumus par zāļu kompensācijas sistēmas attīstību un racionālu valsts budžeta līdzekļu izlietojumu par zālēm
  • nodrošina kvalitatīvu un efektīvu zāļu pieejamību patērētājiem un koordinē zāļu izplatīšanas uzraudzību
  • nodrošina pieeju kvalitatīvai un drošai, no ražotājiem neatkarīgai informācijai par zālēm un koordinē zāļu reklāmas uzraudzību
  • koordinē zāļu blakusparādību uzraudzības sistēmas izveidošanu
  • nodrošina zāļu farmakoekonomisko rādītāju analīzi
  • piedalās ES tiesību aktu izstrādē farmācijas un medicīnas ierīču jomās