Vispārējā Tīmekļvietņu vienotās platformas privātuma politika

Jūsu privātums un datu aizsardzība Tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinim ir ļoti nozīmīga. Pieņemam, ka gadījumā, ja lasāt šo Politiku saistībā ar piekrišanu, kura ir pieprasīta no Jums saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, pirms savu  personu datu iesniegšanas esat izlasījuši šo paziņojumu un esat akceptējuši šo datu apstrādi.

Valsts pārvalde iestājas par atvērtību un caurskatāmību, tāpēc nododot mums savus personas datus, esam aprakstījuši, kā un kādiem nolūkiem Tīmekļvietņu vienotajā platformā tiek apstrādāti personu dati. Pirms personas datu apstrādes veikšanas, mēs izvērtējam datu apstrādes darbības likumīgumu. Apstrādājam fizisko personu datus uz oficiālo pilnvaru un tai attiecināmu juridisku pienākumu pamata.

Tīmekļvietņu vienotās platformas privātuma politikas mērķis ir, ievērojot personas datu apstrādes principus, kas iekļauti Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regulā) (turpmāk – VDAR), sniegt vispārīgu informāciju attiecībā uz Valsts kancelejas organizēto un veikto personas datu apstrādi.

Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu pārzinis ir Valsts kanceleja (VK). Tīmekļa vietņu platformas personu datu apstrādātāji ir platformā iekļauto tīmekļvietņu iestādes, platformas uzturētāji - Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA), izmitinātāji uz tehniskajiem resursiem - Iekšlietu ministrijas informācijas centrs (IeMIC) un tehnisko servisu nodrošinātāji - Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC).

Tīmekļvietņu vienotajā platformā jūsu personas dati tiks apstrādāti atbilstoši valsts pārvaldes iestāžu tiesisko interešu realizācijai, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, līgumos noteikto saistību izpildei, sabiedrības informēšanas nodrošināšanai, kā arī citiem iepriekš paredzētiem nolūkiem.

Tīmekļvietņu vienotās platformas pārziņā esošo pakalpojumu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats noteikts ar sekojošiem normatīvajiem aktiem:

 

Tīmekļvietņu vienotās platformas darbībā iesaistīto pušu darbinieki apstrādā personas datus tikai savu amata pienākumu izpildei vai iestāžu uzdevumā vai pilnvarojuma ietvaros, ievērojot iestādes iekšējos dokumentos noteiktos personas datu apstrādes pamatprincipus un konfidencialitātes prasības.

Nodarbinātajam ir aizliegts apstrādāt amata pienākumu izpildes ietvaros iegūtos personas datus savos vai citu personu personīgajos nolūkos. Personu datu apstrādātāji, apstrādājot personas datus savu amata pienākumu ietvaros, pēc iespējas samazina risku, ka darbības vai bezdarbības rezultātā personas dati nonāk nepilnvarotu personu rīcībā.

Tīmekļvietņu vienotajā platformā jūsu personu dati tiek apstrādāti, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo datu drošību. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji izmanto dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi jūsu datiem, datu izpaušanu vai citu neatbilstošu personu datu izmantošanu. Tiek nodrošināta pienācīga datu informācijas apstrāde, uzglabāšana, datu integritāte ar atbilstošu drošības līmeni. Saskaņā ar šo mēs izmantojam samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļus, lai aizsargātu mūsu apkopoto un apstrādāto personu datu informāciju. Realizētie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši drošības izvirzītajām prasībām. ievērojot atbilstošus datu aizsardzības drošības pasākumus, un tādā apmērā, cik tas ir nepieciešams datu apstrādes nolūkiem.

Personu datu aizsardzību realizējam ar datu šifrēšanas līdzekļiem, ugunsmūra aizsardzību, kā arī ar citiem datu tīkla drošības pārkāpumu atklāšanas risinājumiem. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji nodrošina datu konfidencialitāti un īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no neatļautas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes, izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izplatīšanas vai iznīcināšanas, ievērojot atbilstošus datu aizsardzības drošības pasākumus, un tādā apmērā, cik nepieciešams Datu apstrādes nolūkiem. Personas datu drošības pasākumi tiek pastāvīgi uzlaboti un pilnveidoti, lai nepazeminātu personas datu aizsardzības līmeni.

Personu datu apstrādes aizsardzība tiek veikta:

 • informācijas tehnoloģiju infrastruktūrā (serveros, lokālajos datortīklos un lietojumprogrammatūrās) apstrādātajiem personu datiem;
 • datu pārraides tīklā transportētajiem personu datiem, ja tādi tur ir;
 • darba nodrošināšanai izmantotajās informācijas sistēmās, kuras administrē Tīmekļvietņu vienotās platformas iesaistītās iestādes;
 • izstrādātajiem, reģistrētajiem un apritē esošajiem elektroniskajiem dokumentiem, kuri satur personu datus.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu (ja tāda no Jums ir pieprasīta, un esat to sniedzis) savu personīgo datu vākšanai, apstrādāšanai un izmantošanai. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu pārzinis izvērtēs jūsu prasības atbilstoši savām tiesiskajām interesēm. Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.

Tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinis ir atbildīgs un apstrādā personu datus ar līdzekļiem, kuriem jānovērš personu datu ļaunprātīga izmantošana, neatļauta atklāšana, izmainīšana.

Valsts pārvaldes iestāžu komunikācijas uzlabošanai, personu datu pārzinis monitorē saņemtos personu datus. Šie dati apkopotā formā var tikt izmantoti, lai izveidotu pārskata ziņojumus, kas var tikt izplatīti valsts pārvaldē Latvijā. Ziņojumi tiek anonimizēti, un tajos neiekļauj personu datus.

Tīmekļvietņu vienotajā platformā pieejami reģistrēto un publisko lietotāju piekļuves dati, lietotājvārdi, informācijas izvēles parametri, datplūsmas informācija un interneta protokola (IP) piekļuves adrešu informācija. Tīmekļvietņu vienotās platformas izmanto sīkfailus, kas ļauj iepazīties ar informāciju par apmeklētāju aktivitātēm, lapu skatījumiem, avotiem un vietnē pavadīto laiku. Šo informāciju iegūstam, lai uzlabotu tīmekļvietnes apmeklētāju ērtības un intereses, lai pārliecinātos, ka jūs saņemat pēc iespējas labāku pakalpojumu. Personu datu apstrāde tiek veikta iespējami minimālā apjomā, tikai apstrādei paredzētā mērķa sasniegšanai.

Jūsu personas datus tīmekļa vietnēs uzglabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams tiem mērķiem, kuriem tie tika iegūti. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji, kuriem ir piekļuve šiem datiem, ir apmācīti ar tiem darboties atbilstoši un saskaņā ar normatīvo datu drošības regulējumu.

Personas datus uzglabā, kamēr pastāv juridisks pienākums personas datus glabāt. Pēc datu glabāšanas perioda beigām dati tiek drošā veidā izdzēsti vai tiek depersonalizēti, lai tos vairs nevarētu saistīt ar datu subjektu.

Tīmekļvietņu vienotās platformas rīcībā esošie personas dati ir uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un trešajām personām izpaužami tikai tiesību aktos vai noslēgtajos līgumos noteiktajos gadījumos, kārtībā un apmērā. Nododot personas datus Tīmekļvietņu vienotās platformas līgumpartneriem (neatkarīgiem pārziņiem), līgumos tiek iestrādātas papildus normas attiecībā uz personas datu apstrādi.

Tīmekļa vietnēs tiek ievietotas saites uz citām vietnēm, kurām ir atšķirīgi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi.

Tīmekļa vietņu platformas realizācijā un sadarbībā iekļautās iestādes savā starpā sadarbojas uz noslēgto normatīvo aktu pamata. Ja Jums rodas jautājumi vai pretenzijas par personas datu apstrādi un aizsardzību, ziņojiet par to Valsts kancelejai uz e-pastu vk@mk.gov.lv , kur Jūsu iesniegtā informācija tiks reģistrēta un izvērtēta, vai arī sazinieties ar Valsts kancelejā nozīmēto atbildīgo darbinieku par personu datu apstrādi. Atbildīgais personu datu pārzinis ir Aldis Apsītis (e-pasta adrese: aldis.apsitis@mk.gov.lv.

Datu subjektiem ir tiesības iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja subjekts uzskata, ka tā personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un brīvības saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Tīmekļvietņu vienotā platforma izmanto sīkdatnes, par to brīdinot tīmekļa vietnes lietotājus un apmeklētājus.

Tīmekļvietņu vienotā platforma izmanto sīkdatnes, lai pildītu 2017. gada 4. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles sniegšanas kārtība” 23. punktā, kā arī Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pantā uzlikto pienākumu iegūt apmeklējamības un lietošanas statistikas, lai varētu uzlabot Jūsu Tīmekļvietņu vienotās platformas lietošanas ērtumu. Mēs nodrošinām, ka Jūs variet iepazīties ar Sīkdatņu politiku un izdarīt izvēli, vai sniegt piekrišanu statistiku ieguvei.

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz jūsu datora atmiņu tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai uz citu vietni, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas tīmekļa vietnes atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības.

Izmantotās sīkdatnes var iedalīt tehnoloģiski nepieciešamās sīkdatnes, bez kurām pakalpojuma izpilde tehnoloģiski ir neiespējama vai būtiski apgrūtināta, un analītiski statistiskās sīkdatnes.

Izmantojot tīmekļa vietni, jūs piekrītat, ka šajā tīmekļvietnē ievietotās analītiski statistiskās sīkdatnes tiek izmantotas ar mērķi uzlabot pakalpojumu kvalitāti, pildot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pantā nostiprinātos valsts pārvaldes principus, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai, kā arī valsts pārvaldes pienākumu uzlabot sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti, vienkāršot un uzlabot procedūras fizisko personu labā.

Tīmekļvietnē tiek izmantotas šādas sīkdatnes:

 1. Nepieciešamās:

•SESSdb34877a4022e0a5c40d60cffaeb5307 šī sīkdatne nepieciešama tikai satura administratoriem priekš autentifikācijas.

•maintenance_message - šī sīkdatne nepieciešama visiem lietotājiem, lai atkārtoti nerādītos satura vai platformas adminstratora paziņojumi (tādi, ar kuriem satura patērētājs ir iepazinies un nospiedis pogu "Aizvērt").

•allowCookies – šī sīkdatne nosaka vai Jūs esat piekritis sīkdatņu izmantošanas nosacījumiem un vai turpmāk attēlot paziņojumu par sīkdatņu lietojumu.

 1. Statistika:

Šajā tīmekļvietnē tiek izmantota uzņēmuma „Google Inc” programma „Google Analytics, kura izmanto sīkdatnes, kas tiek glabātas Jūsu datorā un ļauj analizēt to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu. Šo sīkdatņu radītā informācija par to, kā izmantojat šo interneta lapu, tiek nosūtīta uz „Google” serveri ASV un tur saglabāta. Jūsu IP adrese, pielietojot IP-anonimizāciju, tiek saīsināta Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas teritorijā un tikai izņēmuma gadījumos var tikt nodota apstrādei ASV atrodošos Google serveros. „Google” izmanto šo informāciju, lai izvērtētu to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu, lai interneta lapu uzturētājiem sagatavotu ziņojumus par aktivitātēm attiecīgajās interneta lapās un sniegtu citus ar interneta lapu un interneta izmantošanu saistītus pakalpojumus. “Google” nekādā gadījumā nesaista šeit saņemto IP adresi ar jebkuru citu informāciju, kura ir “Google” rīcībā. „Google” nepieciešamības gadījumā šo informāciju var sniegt trešajām personām, ja tas ir likumos noteikts vai ja trešās personas uzņēmuma „Google” uzdevumā veic šo datu apstrādi.

•_ga, _gat, _gid - šīs trīs sīkdatnes nepieciešamas visiem lietotājiem, lai atļautu apmeklējuma datu nodošanu statistikas uzkrāšanas rīkam google analytics.

Neakceptējot statistikas sīkdatņu izmantošanu, apmeklējuma dati netiek iekļauti google analytics statistikā.

 1. Sociālo mediju:

•_cfduid - šī sīkdatne nepieciešama visiem lietotājiem, lai varētu dalīties savos sociālajos tīklos ar satura vienību.

Jums ir tiesības nepiekrist šādu statistisku datu veidošanai, uzkrāšanai un apstrādei, jebkurā laikā manuāli atslēdzot sīkdatņu apstrādes mehānisma lietošanu pārlūkprogrammā.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus vai tās dzēst iespējams interneta pārlūkprogrammas iestatījumos. Pievienojam saites uz populārāko pārlūkprogrammu sīkdatņu pārvaldības informācijas resursiem:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

 • Chrome 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 • Safari 

https://support.apple.com/lv-lv/guide/safari/sfri11471/mac

 • Opera 

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

 • Edge 

https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy

 • Explorer 

https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer[VV4] 

Vairāk informācijas, kā kontrolēt sīkdatnes atbilstoši ierīces pārlūkprogrammai, var atrast tīmekļvietnē: www.aboutcookies.org.

Iestādes privātuma politika

Personas datu apstrāde

Lai nodrošinātu likumīgu, godprātīgu un pārredzamu personas datu apstrādi, lūdzu skatīt informāciju par Veselības ministrijas veikto personas datu apstrādi:

Pārzinis:

Veselības ministrijas (turpmāk – Ministrija) veiktās personas datu apstrādes pārzinis ir Ministrija, reģistrācijas numurs: 90001474921

Pārziņa kontaktinformācija:  

Adrese: Brīvības iela 72 k-1, Rīga, LV-1011

Tālrunis: +371 67876000

e-pasts: pasts@vm.gov.lv

Fizisko personu datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: 

Kitija Kravale, +371 67876064

e-pasts: datuaizsardziba@vm.gov.lv 

Fizisko personu datu apstrādes nolūki:

Ministrija veic fizisko personu datu apstrādi ar mērķi nodrošināt savu normatīvajos aktos noteikto uzdevumu veselības aprūpes jomas organizēšanā izpildi un nodrošināt Veselības ministrijas un tās padotības iestāžu administratīvās vadības procesus.

Fizisko personu datu apstrādes veselības aprūpes organizēšanas jomā nolūki:

 1. koordinēt no valsts budžeta finansēto rezidentu apmācību;
 2. veikt rezidentu sadali;
 3. plānot un organizēt ārstniecības personu tālākizglītību;
 4. veikt kapitālsabiedrību, kuru kapitāldaļu turētājs ir Ministrija, valdes locekļu amata pienākumu izpildes uzraudzību un novērtējumu;
 5. nodrošināt publisko tiesību līgumu noslēgšanu un izpildi;
 6. nodrošināt administratīvo aktu izdošanu;
 7. izskatīt personu iesniegumus saskaņā ar Iesniegumu likuma prasībām.

Fizisko personu datu apstrādes administratīvās vadības jomā nolūki:

 1. nodrošināt Ministrijas un padotības iestāžu personālvadības funkciju;
 2. nodrošināt Ministrijas un padotības iestāžu finanšu vadības  un grāmatvedības funkcijas;
 3. nodrošināt Ministrijas un padotības iestāžu lietvedības un dokumentu aprites funkciju;
 4. nodrošināt Ministrijas un padotības iestāžu elektronisko informācijas resursu uzturēšanu un attīstību;
 5. nodrošināt Ministrijas darbinieku, apmeklētāju un Ministrijas īpašuma drošību;
 6. nodrošināt sabiedrības informēšanu par veselības nozares aktualitātēm un Ministrijas darbību, izvietojot informāciju Ministrijas informācijas resursos (Ministrijas interneta vietnē, Ministrijas profilos sociālajos tīklos utt);
 7. nodrošināt publisko iepirkumu organizēšanu un privāttiesisko līgumu slēgšanu;
 8. nodrošināt Ministrijas padotības iestāžu vadītāju amata pienākumu izpildes uzraudzību un novērtējumu;
 9. nodrošināt iedzīvotāju sūdzību, priekšlikumu un iesniegumu izskatīšanu;
 10.  nodrošināt Ministrijas pārstāvību normatīvo aktu izstrādē, dalību darba grupās, dalību sabiedriskajās un publiskajās apspriešanās;
 11.  nodrošināt Ministrijas publisko pasākumu (konferenču, semināru) rīkošanu un atspoguļošanu.

Datu apstrādes juridiskais pamats: 

1)  Eiropas Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.(ES) 2016/679 Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK  6.panta pirmās daļas:

a) punkts –  datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem – tiek izmantots gadījumos, kad Ministrija veic personas datu apstrādi uz datu subjekta tieši un nepārprotami  izteiktas piekrišanas pamata, piemēram, izskatot administratīvās lietas. Ar pacienta piekrišanu tiek pieprasīta lēmuma pieņemšanai nepieciešamā informāciju no ārstniecības personu profesionālajām organizācijām par pacientam sniegtā veselības aprūpes pakalpojuma pamatotību un kvalitāti.

b) punkts – apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas – tiek izmantots gadījumos, kad dati tiek apstrādi, lai sagatavotu vai  noslēgtu līgumu ar datu subjektu (piemēram, darba līgumu ar Ministrijas darbinieku);

c) punkts – apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu – tiek izmantots gadījumos, kad datu apstrāde ir noteikta normatīvajā aktā (likumā, Ministru kabineta noteikumos, Eiropas Savienības normatīvajos aktos) vai uzlikta ar tiesas vai tiesībsargājošās iestādes saistošu lēmumu;

e) punkts - apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras – tiek izmantots gadījumos, kad datu apstrāde nav noteikta normatīvajā aktā, bet ir nepieciešama Ministrijas uzdevumu veikšanai, piemēram, lai nodrošinātu Ministrijas darbinieku un Ministrijas apmeklētāju drošību, tiek veikta Ministrijas telpu un Ministrijai pieguļošās teritorijas videonovērošana ar ieraksta funkciju.  

2) Administratīvā procesa likums

3) Iesniegumu likums

4) Valsts civildienesta likums un uz tā pamata izdotie normatīvie akti

5) Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums un uz tā pamata izdotie normatīvie akti

6) Veselības ministrijas nolikums

Gadījumos, kad datu apstrāde tiek veikta uz datu subjekta piekrišanas pamata, datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt sniegto piekrišanu tādā veidā, kādā tā tika sniegta. Šāda piekrišanas atsaukšana neietekmē datu apstrādes tiesiskumu, kas ir tikusi veikta līdz piekrišanas atsaukšanai. 

Apstrādājamo datu veidi:

 • Ārstniecības iestāžu valdes locekļu un ārstniecības iestāžu struktūrvienību vadītāju vārds, uzvārds, informācija par darba vietu, ieņemamo amatu, darba izpildes novērtējumu;
 • Rezidentu vārds, uzvārds, personas kods, informācija par iegūto izglītību, informācija par izglītības iegūšanas vietu un praktizēšanās vietu;
 • Ministrijas ierēdņu un darbinieku vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija (telefona numurs, e-pasta adrese), informācija par izglītību, kvalifikāciju, darba pieredzi, informācija par darba izpildes novērtējumu, informācija par piešķirtajām un saņemtajām darba devēja sociālajām garantijām, informācija par ģimenes locekļiem (apgādājamiem), informācija par veselības stāvokļa atbilstību ieņemamajam amatam;
 • Ministrijas ierēdņu un darbinieku amatu kandidātu vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija (telefona numurs, e-pasta adrese), informācija par izglītību, kvalifikāciju un darba pieredzi, atsauksmju informācija, cita kandidāta dzīves gājumā (CV) norādītā informācija;
 • Korespondences adresāti: adresāta (fiziskas personas) vārds, uzvārds, personas kods, adrese, iesniegumā vai vēstulē paustā informācija, adresāta elektroniskā pasta adrese (ja iesniegums ir iesniegts ar e-pasta starpniecību);
 • Administratīvo aktu un publisko līgumu izpildes adresāti (saistībā ar līdzekļu izmaksu no Ārstniecības riska fonda, kompensējamo medikamentu piešķiršanu no kompensējamo zāļu saraksta, līdzekļu atguvi no rezidentiem utt.): adresāta vārds, uzvārds, personas kods, adrese, iesniegumā un administratīvajā aktā iekļautā informācija, adresāta elektroniskā pasta adrese (ja iesniegums ir iesniegts ar e-pasta starpniecību);
 • Ministrijas darbinieku un apmeklētāju izskats, uzvedība (informācija iegūta, veicot videonovērošanu);
 • Sadarbības partneru (līgumpartneru) pārstāvju vārds, uzvārds, informācija par darba vietu, kontaktinformācija;
 • Padotības iestāžu darbinieku dati: vārds, uzvārds, informācija par darba vietu, ieņemamo amatu, kontaktinformācija.

Personas datu saņēmēju kategorijas: 

Ministrijas padotības iestādes savu normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanai, Valsts ieņēmumu dienests, Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūra, tiesībsargājošās iestādes saskaņā ar to pieprasījumiem, citas valsts pārvaldes iestādes saskaņā ar to normatīvajos aktos noteiktajām funkcijām, kā arī vispārējās jurisdikcijas un administratīvās tiesas.

Personas datu automatizēta apstrāde un profilēšana:

Ministrija neveic personas datu profilēšanu un automatizētu lēmumu pieņemšanu. Minētais nozīmē, ka ministrijas lēmumu pieņemšanā vienmēr ietver personas līdzdalību lēmuma pieņemšanas procesā.

Personas datu glabāšanas termiņi:

Personas datu glabāšanas termiņi ir noteikti saskaņā ar Ministrijas apstiprināto lietu nomenklatūru, kas ir sagatavota, ņemot vērā Valsts arhīva ieteikumus personas datu glabāšanas termiņiem. Videonovērošanas rezultātā iegūtā informācija netiek glabāta ilgāk par 8 (astoņām) dienām.

Datu subjekta tiesību īstenošana:  

Datu subjektam jebkura datu apstrādes mērķa ietvaros ir tiesības pieprasīt Ministrijai sniegt informāciju par savu personas datu apstrādi, piekļūt saviem datiem, saņemt to kopijas, kā arī pieprasīt savu personas datu labošanu, dzēšanu un apstrādes ierobežošanu. 

Ievērojot augstākminēto, datu subjektam ir jāņem vērā šādi ierobežojumi:

 1.  datu subjekts nevar pieprasīt tādu datu dzēšanu, kuru glabāšanu nosaka ārējie normatīvie akti (piemēram Publisko iepirkumu likums, normatīvie akti attiecībā uz personāla dokumentu vai grāmatvedības dokumentu glabāšanu);
 2. datu subjekts nevar prasīt ierobežot datu apstrādi tādā apjomā, kādā apstrāde ir nepieciešama Ministrijas normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildei.

Datu subjekta pieprasījumu iesniegšana:

 1.  vēršoties klātienē Ministrijas juridiskajā adresē (Brīvības iela 72 k-1, Rīga, LV-1011) ar rakstveida iesniegumu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 2.  nosūtot uz Ministrijas oficiālo e-pastu: pasts@vm.gov.lv e-pasta vēstuli, kas ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu;
 3.  iesniedzot iesniegumu ar valsts pārvaldes pakalpojumu portāla latvija.lv starpniecību;
 4.  iesniedzot rakstveida iesniegumu uz 1.apakšpunktā minēto Ministrijas adresi ar pasta vai citas personas starpniecību. Šādā gadījumā atbilde tiks nosūtīta uz datu subjekta deklarētās dzīvesvietas adresi ierakstītā vēstulē.

Sūdzību par datu apstrādi iesniegšana: 

Ministrija veic datu apstrādi atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Datu valsts inspekcijas vadlīnijām un labās prakses piemēriem. Tomēr, ja datu subjekts uzskata, ka ir pārkāptas viņa tiesības uz privātumu, datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā –  adrese: Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011, e-pasts: info@dvi.gov.lv

Veselības ministrijas privātuma politika

Veselības ministrijai, lai izpildītu funkcijas un kvalitatīvi sniegtu pakalpojumus, ir nepieciešams apstrādāt (iegūt, glabāt, reģistrēt, aplūkot, izmantot) noteikta veida informāciju par fiziskām personām un to personas datiem. Veselības ministrijas privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju par to, kādiem nolūkiem ministrija iegūst personas datus, par datu apjomiem un datu apstrādes termiņiem, par datu aizsardzību, kā arī informēt fizisko personu par viņas tiesībām un pienākumiem.