Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem ir būtiska ietekme uz veselības paradumiem iedzīvotāju vidū, kas savukārt ietekmē iedzīvotāju veselības stāvokli un dzīves kvalitāti kopumā.

Vispārēji un specifiski slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi tiks īstenoti nepārtraukti un regulāri, nodrošinot atbilstošus resursus, iesaistot definētās mērķa grupas definētajās prioritārajās veselības jomās, tādējādi veicinot priekšlaicīgas mirstības un darba nespējas novēršanu, kā arī veicinot dzīves kvalitāti un uzlabojot iedzīvotāju veselībpratību. Paredzams, ka uzlabosies iedzīvotāju informētība un izpratne par veselības un slimību profilakses jautājumiem (t.sk. izglītotība šajā jomā), tādējādi pozitīvi ietekmējot iedzīvotāju veselības paradumus un veselībpratību, attiecīgi veicinot kopējo veselības rādītāju uzlabošanos. 

Pasākuma īstenošanas noteikumi: Ministru kabineta 2023. gada 28. novembra noteikumi Nr. 694 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju" 4.1.2.1. pasākuma "Nacionāla mēroga veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi"  īstenošanas noteikumi"

Pasākuma mērķis: uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju, nodrošinot nacionāla mēroga veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus.

Mērķa grupa ir visi Latvijas iedzīvotāji, īpaši sociālās un teritoriālās atstumtības riskam pakļautie iedzīvotāji, piemēram, bērni un jaunieši, personas ar vielu un procesu atkarībām un sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas, vecāki, darba ņēmēji (īpaši gados vecāki), kā arī ārstniecības iestādes, izglītības iestādes, plānošanas reģioni, pašvaldības, biedrības un nodibinājumi, tiesībaizsardzības un bērnu tiesību aizsardzības institūcijas (piemēram, tiesas un sociālās korekcijas iestādes).

Plānotie veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi veicinās priekšlaicīgas mirstības un darba nespējas novēršanu, dzīves kvalitāti un uzlabos iedzīvotāju veselībpratību, šādās veselības jomās:

 • veselīga uztura lietošanas veicināšana t.sk. mutes dobuma un zobu veselība
 • atkarību mazināšana
 • fizisko aktivitāšu veicināšana
 • psihiskās veselības veicināšana
 • seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšana
 • veselības veicināšana un primārās slimību profilakses uzlabošana
 • traumatisma mazināšana
 • infekciju izplatības mazināšana un vakcinācijas veicināšana
 • iedzīvotāju izglītošana pirmās palīdzības sniegšanā
 • prenatālās un agrīnās bērnības vecāku prasmju programmu ieviešana

Projekta īstenošanā tiks nodrošināta horizontālā principa “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” īstenošana.

Kopējais līdz 2026. gadam pieejamais finansējums ir 8 470 450 eiro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda Plus (turpmāk – ESF+) finansējums 7 199 882 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums 1 270 568 eiro, no kura:

 • 7 220 450 eiro, tai skaitā ESF+ finansējums – 6 137 382 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums – 1 083 068 eiro būs pieejami Veselības ministrijai kā projekta iesniedzējam;
 • un 1 250 000 eiro, tai skaitā ESF+ finansējums – 1 062 500 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums – 187 500 eiro - Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejam (turpmāk – Muzejs).

Pēc Eiropas Komisijas lēmuma par vidusposma pārskatu finansējums var tikt palielināts līdz 13 185 480 eiro, tai skaitā ESF+ finansējums – 11 207 658 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums – 1 977 822 eiro. Šādā gadījumā finansējuma palielinājums tiks piešķirts Veselības ministrijai kā projekta iesniedzējam.

Projekta iesniedzējs – Veselības ministrija - sadarbības partneru statusā var piesaistīt Slimību profilakses un kontroles centru, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, Veselības inspekciju,  VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”, Latvijas Antidopinga biroju atbilstoši to nolikumiem un deleģētajām valsts pārvaldes tiesībām.

Projekta iesniedzējam – Muzejam, sadarbības partneru iesaiste nav plānota.

4.1.2.1. pasākuma atbalstāmās darbības:

1) projekta vadības un īstenošanas nodrošināšana (attiecināma gan Veselības ministrijai kā projekta iesniedzējam, gan Muzejam);

2) nacionāla un vietēja mēroga veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi* (attiecināma gan Veselības ministrijai kā projekta iesniedzējam, gan Muzejam);

3) sabiedrības veselības pētījumi (nav attiecināms uz Muzeju);

4) komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšana (attiecināma gan Veselības ministrijai kā projekta iesniedzējam, gan Muzejam).

*Muzejs zem atbalstāmās darbības “nacionāla un vietēja mēroga veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” plāno īstenot pasākumu “Veselības pratības centra izveide bērniem - Bērnu muzejs”, kura izveidei paredzēts veikt mērķauditorijas izpētes aktivitātes, semināru ciklu pedagogiem, izstrādāt muzeja ekspozīcijas saturu un dizaina konceptu un atbilstoši izstrādātajam ekspozīcijas prototipam izveidot ekspozīciju (bērnu muzeja klasi), izmantojot muzejpedagoģiskos digitālos rīkus un risinājumus ārpakalpojumā (nav saistīts ar IKT sistēmu izstrādēm), tāpat veikt muzeja komunikācijas pasākumus, kas iekļauj komunikāciju par projekta ietvaros īstenotajiem veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem – mērķauditorijas uzrunāšanai un piesaistei.

Kontaktpersona:

Kristīne Pavasare
ESF projekta "Nacionāla mēroga veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" vadītāja
e-pasts: kristine.pavasare@vm.gov.lv
tālrunis: +371 67876175