2003.gada 27.oktobrī Oslo (Norvēģija) pieņemta deklarācija par Ziemeļu Dimensijas Sabiedrības veselības un sociālās labklājības partnerības (turpmāk - Partnerība) dibināšanu.

Partnerība ir sadarbības organizācija, kas sevī ietver astoņu valstu (Norvēģijas, Zviedrijas, Somijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Vācijas) valdības, Eiropas Komisijas struktūrvienības un astoņas starptautiskās organizācijas. Sekojot Krievijas pilna mēroga iebrukumam Ukrainā, tās darbība Partnerībā tika apturēta, tomēr juridiski Krievija vēl arvien ir viena no partnervalstīm.

Partnerības vīzija ir būt līderei ceļā uz ilgtspējīgām un iekļaujošām sabiedrībām ar vienlīdzīgām iespējām nodrošināt labu veselību un labklājību ikvienam iedzīvotājam visa mūža garumā. Tās galvenais uzdevums ir rūpēties par iedzīvotāju veselības un labklājības uzlabošanos, tādējādi nodrošinot ilgtspējīgu Ziemeļu dimensijas teritorijas attīstību. Partnerības mērķis ir veicināt sadarbību, palīdzēt celt kapacitāti un labāk koordinēt Ziemeļu dimensijas teritorijā realizētos starptautiskos projektus. Partnerība darbs ietver kā daudzpusējo projektu realizāciju, tā arī starptautiskās politikas izstrādi un ministru līmeņa sanāksmju organizēšanu. 

Partnerības darbu nosaka Ziemeļu dimensijas politika un to īsteno trīs partneri – ES valstis, Islande un Norvēģija. Ziemeļu dimensijas politika ir pamats ciešākiem sakariem, konkrētu projektu realizācijai, stabilitātes nodrošināšanai, ekonomiskās sadarbības un konkurences veicināšanai un ilgtspējīgai Ziemeļeiropas attīstībai. 

Partnerība koncentrē darbu uz divām prioritātēm: 

1. Samazināt galveno infekcijas slimību izplatību un popularizēt dzīves veidu, kas neļauj attīstīties neinfekcijas slimībām. 
2. Paaugstināt iedzīvotāju labklājību un popularizēt sociāli aktīvu dzīvesveidu. 

Partnerības darbs ir sadalīts 10 tematiskās grupās:

 1. antimikrobiālā rezistence
 2. alkohola un citu vielu lietošana
 3. HIV, tuberkuloze un ar to saistītās infekcijas
 4. neinfekciju slimības
 5. darba drošība un veselība
 6. cietumu veselība
 7. primārā veselības aprūpe
 8. aktīva un veselīga novecošana
 9. labbūtības ekonomika
 10. veselība visās politikas jomās

Lai efektīvi veiktu noteiktos uzdevumu un sasniegtu nospraustos mērķus, Partnerība ir izveidojusi organizatorisko struktūru, kas šobrīd ietver Partnerības ikgadējā konferenci, Vecāko amatpersonu komiteju, septiņas ekspertu grupas un sekretariātu, kas atrodas Stokholmā, Zviedrijā. 

Partnerības galvenā politiskā līmeņa struktūra ir Partnerības ikgadējā konference. Reizi divos gados tā tiek sasaukta ministru vai līdzvērtīgā līmenī. Konferencē formulē Partnerības politiku, pārskata sasniegto progresu un sniedz augsta līmeņa norādījumus. Tajā no partnervalstu vidus ievēl priekšsēdētāju un līdzpriekšsēdētāju, kas Partnerību vada divus gadus.

Priekšsēdētājvalsts pārstāv Partnerību un papildus citiem uzdevumiem uztur regulārus kontaktus ar tās partneriem, kā arī citām ieinteresētajām personām Ziemeļu dimensijas reģionā. 2024.gadā priekšsēdētāja loma no Zviedrijas tika nodota Lietuvai, savukārt līdzpriekšsēdētāja pienākumus sāka pildīt Norvēģija.

2024.gada konferencē Igaunijas, Islandes, Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Somijas un Zviedrijas veselības ministri vai to pilnvarotie pārstāvji parakstīja deklarāciju par Partnerības nākotni, kurā ir uzsvērta sadarbība ar Ukrainu, demokrātiskās vērtības un Partnerības politiskā foruma lomas stiprināšana.

Latvijas pārstāvniecība Ziemeļu dimensijas partnerībā 

Veselības ministrija nodrošina Latvijas Republikas pārstāvniecību Partnerības ikgadējā konferencē un izpildorgānā jeb Vecāko pārstāvju komitejā, kurā Latvijas Republiku pārstāv Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamenta direktore Elīza Bērziņa.

  Partnerības ekspertu darba grupas 

  • HIV, TB un saistīto infekciju slimību darba grupa

  Pastāvīgais pārstāvis: Šarlote Konova, Slimību profilakses un kontroles centrs

  Aizstājējs: Kristīne Ozoliņa, Slimību profilakses un kontroles centrs

  • Primārās veselības ekspertu darba grupa

  Pastāvīgais pārstāvis: Ieva Melišus, Veselības ministrija

  Aizstājējs: Jūlija Voropajeva, Nacionālais veselības dienests 

  • Cietuma veselības ekspertu darba grupa

  Pastāvīgais pārstāvis: Kristīne Ķipēna, Tieslietu ministrija

  Aizstājējs: Jana Feldmane, Veselības ministrija

  •  Antimikrobiālās rezistences ekspertu darba grupa

  Pastāvīgais pārstāvis: Ieva Voita, Slimību profilakses un kontroles centrs

  Aizstājēji: Inga Liepiņa, Veselības ministrija

  • Alkohola un citu vielu lietošanas ierobežošanas ekspertu darba grupa

  Pastāvīgais pārstāvis: Sanita Lazdiņa un Elēna Zviedre, Veselības ministrija

  Aizstājējs: Kate Vulāne, Slimību profilakses un kontroles centrs

  • Neinfekciju slimību ekspertu darba grupa

  Pastāvīgais pārstāvis: Iveta Pudule, Slimību profilakses un kontroles centrs

  Aizstājējs: Madara Saka, Veselības ministrija

  • Darba drošības un arodveselības uzdevumu darba grupa

  Pastāvīgais pārstāvis: Ivars Vanadziņš, Darba drošības un vides veselības institūts

  Aizstājējs: Jolanta Geduša, Labklājības ministrija

  Papildu informācija par Ziemeļu dimensijas partnerību:

  • Informācija par Ziemeļu dimensijas Sabiedrības veselības un sociālās labklājības partnerību www.ndphs.org