Lai ilgtermiņā nodrošinātu veselības nozari ar cilvēkresursiem nepieciešamā skaitā, izvietojumā un pieprasījumam atbilstošā kvalifikācijā, nodrošinot, ka ārstniecības personām noteiktās prasības profesionālajā darbībā ir atbilstošas, ir nepieciešams īstenot sabiedrības vajadzībām atbilstošu veselības nozares cilvēkresursu attīstības politiku.

Veselības ministrijas darbības stratēģijā 2019.-2021.gadam Veselības ministrija ir izvirzījusi mērķi "Uzlabot cilvēkresursu nodrošinājumu veselības aprūpē".

Izvirzītā mērķa sasniegšanai galvenie uzdevumi:

  • piesaistīt papildu finansējumu veselības aprūpē nodarbināto darba samaksas palielināšanai
  • uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamību ārpus Rīgas
  • izstrādāt konceptuālus ilgtermiņa risinājumus optimāla ārstniecības personu skaita nodrošināšanai,
  • nodrošināt tālākizglītības programmu pieejamību ārstniecības personām
  • Izstrādāt un aprobēt ilgtspējīgu risinājumu tālākizglītības programmu pieejamības uzlabošanai ārstniecības personām
  • izstrādāt un ieviest māsu izglītības un profesionālās darbības reformu
  • izstrādāt un apstiprināt ārsta un māsas (vispārējās aprūpes māsa) profesiju standartus
  • efektivizēt rezidentu plānošanas un uzraudzības procesu un Ieviest RSU un LU vienotu uzņemšanu rezidentūrā
  • modernizēt ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrācijas sistēmu