ERAF

Mērķis: Specifiskā atbalsta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru.

Mērķa grupa: ir ārstniecības iestādes

Atbalstāmās darbības:

  • projekta vadības nodrošināšana
  • būvdarbi
  • tehnoloģiju iegāde, piegāde un montāža
  • infrastruktūras attīstība kvalitātes nodrošināšanas sistēmas ieviešanai
  • informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšana

Kopējais attiecināmais finansējums: 194 364 718 eiro, tai skaitā ERAF finansējums - 152 136 253 eiro, tai skaitā valsts budžeta finansējums - 31 580 855 eiro, tai skaitā nacionālais privātais finansējums - 10 647 610 eiro

Atlases veids: ierobežota projektu iesniegumu atlase

2016.gada 20.decembrī Ministru kabineta noteikumi Nr. 870 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu

 

Saprātīgās peļņas norma 2021.gadā 
Saprātīgās peļņas norma 2020.gadā 
Infrastruktūras izmantošanas valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanai un citu darbību veikšanai proporcijas aprēķināšanas un aprēķina iekļaušanas projekta iesnieguma veidlapā metodika
Ārstniecības procesam tieši nepieciešamo medicīnisko tehnoloģiju, kuru vienas vienības piegādes izmaksas pārsniedz 20 000 euro, iegādes saskaņošanas kārtība

Kontaktinformācija : esfondi@vm.gov.lv

Svarīgi dokumenti un materiāli 1.kārtai > www.cfla.gov.lv

Svarīgi dokumenti un materiāli 2.kārtai > www.cfla.gov.lv

13.1.5. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi veselības nozarē (ERAF)” atlases kritēriji apstiprināti Uzraudzības komitejā 

 

 

 

ERAF