ERAF

 

Mērķis: Specifiskā atbalsta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru.

Mērķa grupa: ir ārstniecības iestādes

Atbalstāmās darbības:

  • projekta vadības nodrošināšana
  • būvdarbi
  • tehnoloģiju iegāde, piegāde un montāža
  • infrastruktūras attīstība kvalitātes nodrošināšanas sistēmas ieviešanai
  • informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšana

Kopējais attiecināmais finansējums: 363 579 361 eiro, tai skaitā no tā virssaistību finansējums – 40 312 177 euro), tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 273 340 959 euro (no tā virssaistību finansējums – 34 265 350 euro) un nacionālais finansējums – 90 238 402 euro (maksimālais valsts budžeta finansējums – 77 215 775 euro (no tā virssaistību finansējums – 4 612 096 euro) un minimālais privātais finansējums – 13 022 627 euro (no tā virssaistību finansējums – 1 434 731 euro)). Finansējums sadalījumā pa 9.3.2. specifiskā atbalsta un 13.1.5. specifiskā atbalsta mērķiem:

Atlases veids: ierobežota projektu iesniegumu atlase

2016.gada 20.decembrī Ministru kabineta noteikumi Nr. 870 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu

Kontaktinformācija : esfondi@vm.gov.lv

Par projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju apstiprināšanu

 

13.1.5. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi veselības nozarē (ERAF)” atlases kritēriji apstiprināti Uzraudzības komitejā 

 

 

Infrastruktūras izmantošanas valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanai un citu darbību veikšanai proporcijas aprēķināšanas un aprēķina iekļaušanas projekta iesnieguma veidlapā metodika

Pielikums
Paraugs

 

Saprātīgās peļņas norma 2023.gadā 
Saprātīgās peļņas norma 2022.gadā 
Saprātīgās peļņas norma 2021.gadā 
Saprātīgās peļņas norma 2020.gadā