Lai nodrošinātu likumīgu, godprātīgu un pārredzamu personas datu apstrādi, lūdzu skatīt informāciju par Veselības ministrijas veikto personas datu apstrādi:

Pārzinis: Veselības ministrijas (turpmāk – Ministrija) veiktās personas datu apstrādes pārzinis ir Ministrija, reģistrācijas numurs: 90001474921

Pārziņa kontaktinformācija:  

Fizisko personu datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: 

Kitija Kravale, + 371 67876064

e-pasts: datuaizsardziba@vm.gov.lv 

Fizisko personu datu apstrādes nolūki:

Ministrija veic fizisko personu datu apstrādi ar mērķi nodrošināt savu normatīvajos aktos noteikto uzdevumu veselības aprūpes jomas organizēšanā izpildi un nodrošināt Veselības ministrijas un tās padotības iestāžu administratīvās vadības procesus.

Fizisko personu datu apstrādes veselības aprūpes organizēšanas jomā nolūki:

1) koordinēt no valsts budžeta finansēto rezidentu apmācību;

2) veikt rezidentu sadali;

3) plānot un organizēt ārstniecības personu tālākizglītību;

4) veikt kapitālsabiedrību, kuru kapitāldaļu turētājs ir Ministrija, valdes locekļu amata pienākumu izpildes uzraudzību un novērtējumu;

5) nodrošināt publisko tiesību līgumu noslēgšanu un izpildi;

6) nodrošināt administratīvo aktu izdošanu;

7) izskatīt personu iesniegumus saskaņā ar Iesniegumu likuma prasībām.

Fizisko personu datu apstrādes administratīvās vadības jomā nolūki:

1) nodrošināt Ministrijas un padotības iestāžu personālvadības funkciju

2) nodrošināt Ministrijas un padotības iestāžu finanšu vadības  un grāmatvedības funkcijas;

3) nodrošināt Ministrijas un padotības iestāžu lietvedības un dokumentu aprites funkciju;

4) nodrošināt Ministrijas un padotības iestāžu elektronisko informācijas resursu uzturēšanu un attīstību;

5) nodrošināt Ministrijas darbinieku, apmeklētāju un Ministrijas īpašuma drošību;

6) nodrošināt sabiedrības informēšanu par veselības nozares aktualitātēm un Ministrijas darbību, izvietojot informāciju Ministrijas informācijas resursos (Ministrijas interneta vietnē, Ministrijas profilos sociālajos tīklos utt);

7) nodrošināt publisko iepirkumu organizēšanu un privāttiesisko līgumu slēgšanu;

8) nodrošināt Ministrijas padotības iestāžu vadītāju amata pienākumu izpildes uzraudzību un novērtējumu;

9) nodrošināt iedzīvotāju sūdzību, priekšlikumu un iesniegumu izskatīšanu;

10) nodrošināt Ministrijas pārstāvību normatīvo aktu izstrādē, dalību darba grupās, dalību sabiedriskajās un publiskajās apspriešanās;

11) nodrošināt Ministrijas publisko pasākumu (konferenču, semināru) rīkošanu un atspoguļošanu.

Datu apstrādes juridiskais pamats: 

1)  Eiropas Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.(ES) 2016/679 Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK  6.panta pirmās daļas:

a) punkts –  datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem – tiek izmantots gadījumos, kad Ministrija veic personas datu apstrādi uz datu subjekta tieši un nepārprotami  izteiktas piekrišanas pamata, piemēram, izskatot administratīvās lietas. Ar pacienta piekrišanu tiek pieprasīta lēmuma pieņemšanai nepieciešamā informāciju no ārstniecības personu profesionālajām organizācijām par pacientam sniegtā veselības aprūpes pakalpojuma pamatotību un kvalitāti.

b) punkts – apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas – tiek izmantots gadījumos, kad dati tiek apstrādi, lai sagatavotu vai  noslēgtu līgumu ar datu subjektu (piemēram, darba līgumu ar Ministrijas darbinieku);

c) punkts – apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu – tiek izmantots gadījumos, kad datu apstrāde ir noteikta normatīvajā aktā (likumā, Ministru kabineta noteikumos, Eiropas Savienības normatīvajos aktos) vai uzlikta ar tiesas vai tiesībsargājošās iestādes saistošu lēmumu;

e) punkts - apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras – tiek izmantots gadījumos, kad datu apstrāde nav noteikta normatīvajā aktā, bet ir nepieciešama Ministrijas uzdevumu veikšanai, piemēram, lai nodrošinātu Ministrijas darbinieku un Ministrijas apmeklētāju drošību, tiek veikta Ministrijas telpu un Ministrijai pieguļošās teritorijas videonovērošana ar ieraksta funkciju.  

2) Administratīvā procesa likums

3) Iesniegumu likums

4) Valsts civildienesta likums un uz tā pamata izdotie normatīvie akti

5) Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums un uz tā pamata izdotie normatīvie akti

6) Veselības ministrijas nolikums

Gadījumos, kad datu apstrāde tiek veikta uz datu subjekta piekrišanas pamata, datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt sniegto piekrišanu tādā veidā, kādā tā tika sniegta. Šāda piekrišanas atsaukšana neietekmē datu apstrādes tiesiskumu, kas ir tikusi veikta līdz piekrišanas atsaukšanai. 

Apstrādājamo datu veidi:

  • Ārstniecības iestāžu valdes locekļu un ārstniecības iestāžu struktūrvienību vadītāju vārds, uzvārds, informācija par darba vietu, ieņemamo amatu, darba izpildes novērtējumu;
  • Rezidentu vārds, uzvārds, personas kods, informācija par iegūto izglītību, informācija par izglītības iegūšanas vietu un praktizēšanās vietu;
  • Ministrijas ierēdņu un darbinieku vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija (telefona numurs, e-pasta adrese), informācija par izglītību, kvalifikāciju, darba pieredzi, informācija par darba izpildes novērtējumu, informācija par piešķirtajām un saņemtajām darba devēja sociālajām garantijām, informācija par ģimenes locekļiem (apgādājamiem), informācija par veselības stāvokļa atbilstību ieņemamajam amatam;
  • Ministrijas ierēdņu un darbinieku amatu kandidātu vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija (telefona numurs, e-pasta adrese), informācija par izglītību, kvalifikāciju un darba pieredzi, atsauksmju informācija, cita kandidāta dzīves gājumā (CV) norādītā informācija;
  • Korespondences adresāti: adresāta (fiziskas personas) vārds, uzvārds, personas kods, adrese, iesniegumā vai vēstulē paustā informācija, adresāta elektroniskā pasta adrese (ja iesniegums ir iesniegts ar e-pasta starpniecību);
  • Administratīvo aktu un publisko līgumu izpildes adresāti (saistībā ar līdzekļu izmaksu no Ārstniecības riska fonda, kompensējamo medikamentu piešķiršanu no kompensējamo zāļu saraksta, līdzekļu atguvi no rezidentiem utt.): adresāta vārds, uzvārds, personas kods, adrese, iesniegumā un administratīvajā aktā iekļautā informācija, adresāta elektroniskā pasta adrese (ja iesniegums ir iesniegts ar e-pasta starpniecību);
  • Ministrijas darbinieku un apmeklētāju izskats, uzvedība (informācija iegūta, veicot videonovērošanu);
  • Sadarbības partneru (līgumpartneru) pārstāvju vārds, uzvārds, informācija par darba vietu, kontaktinformācija;
  • Padotības iestāžu darbinieku dati: vārds, uzvārds, informācija par darba vietu, ieņemamo amatu, kontaktinformācija.

Personas datu saņēmēju kategorijas: 

Ministrijas padotības iestādes savu normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanai, Valsts ieņēmumu dienests, Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūra, tiesībsargājošās iestādes saskaņā ar to pieprasījumiem, citas valsts pārvaldes iestādes saskaņā ar to normatīvajos aktos noteiktajām funkcijām, kā arī vispārējās jurisdikcijas un administratīvās tiesas.

Personas datu automatizēta apstrāde un profilēšana:

Ministrija neveic personas datu profilēšanu un automatizētu lēmumu pieņemšanu. Minētais nozīmē, ka ministrijas lēmumu pieņemšanā vienmēr ietver personas līdzdalību lēmuma pieņemšanas procesā.

Personas datu glabāšanas termiņi:

Personas datu glabāšanas termiņi ir noteikti saskaņā ar Ministrijas apstiprināto lietu nomenklatūru, kas ir sagatavota, ņemot vērā Valsts arhīva ieteikumus personas datu glabāšanas termiņiem. Videonovērošanas rezultātā iegūtā informācija netiek glabāta ilgāk par 8 (astoņām) dienām.

Datu subjekta tiesību īstenošana:  

Datu subjektam jebkura datu apstrādes mērķa ietvaros ir tiesības pieprasīt Ministrijai sniegt informāciju par savu personas datu apstrādi, piekļūt saviem datiem, saņemt to kopijas, kā arī pieprasīt savu personas datu labošanu, dzēšanu un apstrādes ierobežošanu. 

Ievērojot augstākminēto, datu subjektam ir jāņem vērā šādi ierobežojumi:

1) datu subjekts nevar pieprasīt tādu datu dzēšanu, kuru glabāšanu nosaka ārējie normatīvie akti (piemēram Publisko iepirkumu likums, normatīvie akti attiecībā uz personāla dokumentu vai grāmatvedības dokumentu glabāšanu);

2) datu subjekts nevar prasīt ierobežot datu apstrādi tādā apjomā, kādā apstrāde ir nepieciešama Ministrijas normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildei.

Datu subjekta pieprasījumu iesniegšana:

1)  vēršoties klātienē Ministrijas juridiskajā adresē (Brīvības iela 72 k-1, Rīga, LV-1011) ar rakstveida iesniegumu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

2)  nosūtot uz Ministrijas oficiālo e-pastu: pasts@vm.gov.lv e-pasta vēstuli, kas ir parakstīta ar drošu elektronisko parakstu;

3)  iesniedzot iesniegumu ar valsts pārvaldes pakalpojumu portāla latvija.lv starpniecību;

4) iesniedzot rakstveida iesniegumu uz 1.apakšpunktā minēto Ministrijas adresi ar pasta vai citas personas starpniecību. Šādā gadījumā atbilde tiks nosūtīta uz datu subjekta deklarētās dzīvesvietas adresi ierakstītā vēstulē.

Sūdzību par datu apstrādi iesniegšana: 

Ministrija veic datu apstrādi atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Datu valsts inspekcijas vadlīnijām un labās prakses piemēriem. Tomēr, ja datu subjekts uzskata, ka ir pārkāptas viņa tiesības uz privātumu, datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā –  adrese: Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011, e-pasts: info@dvi.gov.lv

Veselības ministrijas privātuma politika

Veselības ministrijai, lai izpildītu funkcijas un kvalitatīvi sniegtu pakalpojumus, ir nepieciešams apstrādāt (iegūt, glabāt, reģistrēt, aplūkot, izmantot) noteikta veida informāciju par fiziskām personām un to personas datiem. Veselības ministrijas privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju par to, kādiem nolūkiem ministrija iegūst personas datus, par datu apjomiem un datu apstrādes termiņiem, par datu aizsardzību, kā arī informēt fizisko personu par viņas tiesībām un pienākumiem.