ES Padomei palīdz Eiropas Savienības dalībvalstu valdību Pastāvīgo pārstāvju komiteja (Coreper) un vairāk nekā 150 dziļi specializētas darba grupas un komitejas, kuras sauc par Padomes darba sagatavošanas struktūrām. Veselības ministrijas pārstāvji piedalās šādās darba grupās: 

Sabiedrības veselības darba grupa 

Sabiedrības veselības jautājumu darba grupa nodarbojas ar sabiedrības veselības aizsardzības un medicīniskās aprūpes jautājumiem, proti: 

 • sadarbību saistībā ar ES valstu veselības aizsardzības sistēmām 
 • politiku cīņai pret tabakas lietošanu 
 • hronisko slimību profilaksi un ārstēšanu  
 • pacientu drošību 
 • rezistenci pret antimikrobiālajiem līdzekļiem 
 • pacientu tiesībām saistībā ar pārrobežu veselības aprūpi 
 • cilvēku izcelsmes vielu (asiņu, audu, šūnu un orgānu) kvalitāti un drošību 
 • veselīgu dzīvesveidu, uzturu un fizisko aktivitāti 
 • veselības drošību, tostarp sagatavotību pandēmijām un plānošanu šajā saistībā 
 • infekcijas slimību, tostarp HIV/AIDS profilaksi un kontroli 
 • veselības aprūpes tehnoloģijas novērtējumu un e-veselību 

Farmācijas preču un medicīnas ierīču darba grupa 

Farmācijas preču un medicīnas ierīču jautājumu darba grupa nodarbojas ar ES tiesību aktiem, kas saistīti ar regulatīvajām prasībām attiecībā uz zāļu un medicīnisku ierīču piekļuvi tirgum un to uzraudzību un vigilanci pēc to laišanas tirgū. Darba grupas likumdošanas darbā tiek izskatīti jautājumi, kas saistīti ar klīniskām pārbaudēm un prasībām attiecībā uz atļaujām, kas piešķiramas zālēm un īpašu kategoriju medicīniskām ierīcēm (piemēram, zālēm retu slimību ārstēšanai un pediatrijā lietojamām zālēm), kā arī prasībām attiecībā uz medicīnisku ierīču laišanu tirgū. 

Darba grupas galvenie mērķi cita starpā ir šādi: 

 • pacientu drošības nodrošināšana visaugstākajā iespējamajā līmenī
 • iekšējā tirgus efektīva darbība, vienlaikus veicinot ES inovācijas spējas un konkurētspēju

Horizontālā narkotiku darba grupa

Narkotiku jautājumu horizontālā darba grupa (HDG) tika izveidota 1997.gadā, un tā ir atbildīga par ES Padomes darba vadīšanu un pārzināšanu narkotiku jautājumos.

Tā veic likumdošanas un vispārēju politisku darbu divās pamatjomās – narkotiku piedāvājuma samazināšana un narkotiku pieprasījuma samazināšana. Šajā darbā galvenā uzmanība ir vērsta uz trim visaptverošiem aspektiem: koordināciju, starptautisko sadarbību, kā arī pētniecību, pārraudzību un izvērtēšanu.  

Darba grupa sadarbojas ar tādām ES aģentūrām kā Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA) un Eiropols (Eiropas tiesībaizsardzības iestāde), kā arī ar starptautiskām organizācijām un trešām valstīm. 

Darba grupas galvenie mērķi ir šādi: 

 • narkotiku jautājumu stratēģiju, ES rīcības plānu un citu attiecīgo dokumentu sagatavošana narkotiku jomā
 • informācijas apmaiņa par valstu narkotiku politiku un ar narkotikām saistītiem jautājumiem starp dalībvalstīm un ar valstīm ārpus ES
 • dalībvalstu tādu darbību saskaņošana, kuras īsteno ES un ārpus tās