Veselības ministrijā fizisko personu datu aizsardzības speciāliste: 

Kitija Kravale, Juridiskās nodaļas juriskonsulte