Veselības aprūpes organizēšanas jomā:

Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība (Nr.555)