Atbilstoši Veselības ministrijas nolikumam, Veselības ministrija sabiedrības veselības jomā:

  • izstrādā valsts politiku epidemioloģiskās drošības, vides veselības, veselības veicināšanas un atkarību izraisošo vielu kaitīguma samazināšanas apakšjomās;

  • koordinē pretepidēmijas pasākumu veikšanu valstī;

  • piedalās ķīmisko vielu un ķīmisko produktu aprites politikas veidošanā;

  • valsts līmenī uzrauga politikas īstenošanu epidemioloģiskās drošības, vides veselības, tai skaitā ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu tirdzniecības un profesionālās lietošanas un kosmētikas līdzekļu drošuma jomā, kā arī dzeramā ūdens un peldvietu ūdens nekaitīguma jomā;

  • valsts un reģionālā līmenī uzrauga veselības veicināšanas politikas īstenošanu;

  • organizē iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu sistemātiskus pētījumus un izvērtē šos paradumus;

  • sagatavo informāciju un izstrādā ieteikumus valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, citām juridiskām un fiziskām personām jautājumos, kas saistīti ar veselības veicināšanu.