Lai īstenotu savas funkcijas sabiedrības veselības jomā, atbilstoši Veselības ministrijas nolikumam, Veselības ministrija izstrādā valsts politiku epidemioloģiskās drošības, vides veselības, veselības veicināšanas un atkarību izraisošo vielu un procesu kaitīguma samazināšanas apakšjomās.

Veselības ministrija izstrādā valsts politiku un tiesību aktus šādās jomās:

  • pretepidēmijas, infekciju ierobežošanas un profilakses pasākumu veikšanai valstī
  • higiēnas prasību pasākumu veikšanai valstī
  • peldvietu ūdeņu un dzeramā ūdens atbilstībai obligātajām nekaitīguma un kvalitātes prasībām
  • vides higiēnas, ķīmisko vielu, ķīmisko produktu un kosmētikas līdzekļu drošībai, tirdzniecībai un lietošanai
  • atkarību izraisošo vielu un procesu kaitīguma mazināšanai
  • dopinga, t.sk. aizliegtu vielu un metožu, lietošanas sportā novēršanai
  • citās sabiedrības veselības jomās - veselīga uztura, psihiskās veselības, seksuālās un reproduktīvās veselības un fizisko aktivitāšu veicināšanai

Izstrādājot tiesību aktus sabiedrības veselības jomā, Veselības ministrija sadarbojas ar valsts iestādēm un sabiedrības veselības nozares nevalstiskajām organizācijām, koordinē un pārrauga sabiedrības veselības nodrošināšanā iesaistīto valsts iestāžu darbību, kā arī nodrošina komunikāciju un starpnozaru jautājumu risināšanu ar citu nozaru iestādēm. 

Vienlaikus Veselības ministrija sagatavo informāciju un izstrādā ieteikumus valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, citām juridiskām un fiziskām personām jautājumos, kas saistīti ar atkarību izraisošo vielu un procesu kaitīguma mazināšanu un veselības veicināšanu, tostarp veselīga uztura un fizisko aktivitāšu, psihiskās veselības, seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanu.