Veselības ministrijā ir izstrādāta procedūra, kuras mērķis noteikt kārtību, kādā Veselības ministrijas (turpmāk - Ministrija) ierēdņi un darbinieki komunicē ar lobētājiem.

Izmantotā terminoloģija:

Darbinieks – Veselības ministrijas ierēdnis un darbinieks.  

Lobēšana – apzināta fiziskas vai juridiskas personas interesēs veikta saziņa ar Darbinieku nolūkā ietekmēt Darbinieka rīcību dokumentu un to projektu ierosināšanas, izstrādes, saskaņošanas, pieņemšanas vai izsludināšanas procesā, lai sekmētu kādas personas vai personu grupas interešu īstenošanu.        

Lobētājs – fiziska persona vai privāto tiesību juridiskā persona, kas savu vai citu personu interešu vadīta, par atlīdzību vai bez tās, veic lobēšanu.

Veselības ministrijas ierēdņu un darbinieku komunikācija ar lobētājiem:

Pieņemot lēmumu vai veicot amata pienākumus, Darbinieks ņem vērā visas sabiedrības intereses, ne tikai tās, kuras aizstāv Lobētājs. 

Darbinieks nodrošina visiem Lobētājiem, kas ir ieinteresēti konkrētā jautājuma izlemšanā, vienlīdzīgas iespējas tikties ar lēmuma sagatavotājiem un pieņēmējiem, kā arī saņemt nepieciešamo informāciju.

Darbinieks nepieņem no Lobētāja vai personas, kas algo lobētāju, dāvanas, viesmīlības piedāvājumus vai citus labumus savām vai ģimenes locekļu vajadzībām. 

Darbinieks nedrīkst maldināt Lobētāju, radot iespaidu, ka var nodrošināt viņam piekļuvi citam Darbiniekam vai arī ietekmēt viņu pieņemto lēmumu. 

Lobēšanu savās interesēs Lobētājs veic, ja tas:

 • pārstāv sevi un savas personiskās intereses
 • ir komercsabiedrības, kura interesēs veic lobēšanu, īpašnieks
 • ir nodibinājuma vai biedrības biedrs, un lobē biedrības vai nodibinājuma intereses
 • pārstāv komersanta, biedrības vai citas personas intereses, atrodoties ar šo personu darba tiesiskajās attiecībās

Lobēšanu citas fiziskas vai privāto tiesību juridiskās personas interesēs Lobētājs veic, ja tas:

 • ir līgumiskās attiecībās ar jebkuru personu, lai tās interesēs veiktu lobēšanu
 • pārstāv komersantu, biedrību vai citu personu, kura nodrošina lobēšanas pakalpojumu trešajai personai

Lobētāja iesniegumu apmeklējumam, precizējot tā vēlamo laiku, pieņem Ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentā:

 • klātienē Veselības ministrijā (Brīvības iela 72 k-1, Rīga, LV 1011)
 • pa pastu (Brīvības iela 72 k-1, Rīga, LV 1011)
 • vai izmantojot elektroniskā pasta adresi vm@vm.gov.lv

Pirms tikšanās Darbinieks informē Lobētāju, ka tiks veikts sarunas audio ieraksts un Ministrijas mājaslapā publicēta informācija par lobēšanu.

Tiekoties ar Lobētāju Darbinieks:

 • noskaidro Lobētāja un personas, kuru tas pārstāv, identitāti (Lobētāja un pārstāvētas personas vārds un uzvārds, vai privāto tiesību juridiskās personas nosaukums)
 • informē Lobētāju par Ministrijas esošo lobēšanas kārtību.

Trīs darba dienu laikā pēc tikšanās ar Lobētāju Darbinieks aizpilda Ministrijas apstiprināto formu, kurā norāda informāciju par tikšanos ar Lobētāju.