Mērķis: Specifiskais atbalsta mērķis ir atbalstīt sirds un asinsvadu, onkoloģijas, garīgās un perinatālā un neonatālā perioda veselības jomu (turpmāk – prioritārās veselības jomas) veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai.

 Atbalstāmās darbības:

  • projekta vadība un īstenošanas nodrošināšana
  • prioritāro veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju izstrāde
  • vienotas nacionālās veselības aprūpes kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izveide un ieviešana
  • informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšana

Projekta īstenotājs:

Nacionālais veselības dienests

Projekta sadarbības partneri:

Veselības ministrija, Veselības inspekcija, Slimību profilakses un kontroles centrs, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

Kopējais finansējums

Kopējais attiecināmais finansējums ir 4 609 777 eiro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 3 918 310 eiro un valsts budžeta finansējums – 691 467 eiro.

Atlases veids: Ierobežota projektu iesniegumu atlase.

2014.gada 28.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.666 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai" īstenošanu.

Svarīgi dokumenti un materiāli www.cfla.gov.lv

ESF ansamblis