ESF ansamblis

Projekta numurs: 10.1.2.0/18/TP/002

Mērķis: paaugstināt Latvijas iedzīvotāju informētības līmeni par Eiropas Savienības fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem par Eiropas Savienības fondiem veselības nozarē

Projekta mērķa grupa: Veselības ministrija kā ES fondu atbildīgā iestāde

Projekta ietvaros plānotās darbības:

1. Eiropas Savienības fondu informatīvie un publicitātes pasākumi, tai skaitā:

  • informatīvo materiālu (infografikas, informācijas stendi, plāksnes un plakāti, reprezentācijas priekšmeti, izdales materiāli, video sižeti) sagatavošana
  • Veselības ministrijas tīmekļa vietņu www.vm.gov.lv un www.esfondi.vm.gov.lv fondu sadaļas aktualizēšana un uzturēšana
  • Preses paziņojumi, iniciēta publicitāte, preses konferences
  • Informatīvo pasākumu organizēšana (semināri, forumi, konsultācijas potenciālajiem projekta iesniedzējiem ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni par Eiropas Savienības fondu ieguldījumu)

2. Eiropas Savienības fondu projektu vadība

3. Eiropas Savienības fondu projektu īstenošana

Projekta īstenošanas laiks: 2019.gada I ceturksnis - 2023.gada 30.jūnijs

Projekta finansējums:  projekta kopējais finansējums 167 310.00 eiro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 142 213.50 EUR, attiecināmais valsts budžeta līdzfinansējums 25 096.50 eiro

Projekta īstenotājs: Veselības ministrija

ERAF logo

Projekta numurs: 11.1.1.0/18/TP/002

Mērķis: atbalstīt un pilnveidot Veselības ministrijas kā Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes plānošanas un uzraudzības funkciju veikšanu, izveidojot un uzturot drošu vadības un kontroles sistēmu un stiprinot iestādes kapacitāti

Projekta mērķa grupa: Veselības ministrija kā ES fondu atbildīgā iestāde

  • Projekta ietvaros plānotās darbības: 
  • Eiropas Savienības fondu plānošana
  • Eiropas Savienības fondu uzraudzība
  • Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda pēcuzraudzības nodrošināšana
  • Projekta vadības nodrošināšana

Projekta īstenošanas laiks: 2019.gada I ceturksnis - 2023.gada 30.jūnijs

Projekta finansējums: projekta kopējais finansējums 1 412 788.00 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 1 200 869.80 eiro, attiecināmais valsts budžeta līdzfinansējums 211 918.20 eiro

Projekta īstenotājs: Veselības ministrija

ESF ansamblis

Projekta numurs: 10.1.3.0/19/TP/001 

Mērķis: nodrošināt 2021.-2027.gada ES fondu plānošanas perioda priekšnosacījumu izpildi veselības nozarē, veicot izvērtējumu par veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanas attīstības iespējām, kā arī nodrošinot Veselības ministrijas kā atbildīgās iestādes kapacitātes celšanu, lai īstenotu Eiropas Savienības fondu plānošanu, ieviešanu un izvērtēšanu

Projekta mērķa grupa: Veselības ministrija kā ES fondu atbildīgā iestāde

Projekta ietvaros plānotās darbības: pētījumu un plānošanas dokumentu sagatavošanu, ar kuriem pamato Eiropas Savienības fondu 2021.–2027.gada plānošanas perioda ieguldījumu priekšnosacījumu izpildi 

Projekta īstenošanas laiks: 2019.gada IV ceturksnis - 2021.gada II ceturksnis

Projekta finansējums:  projekta kopējais finansējums 200 000 eiro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 170 000 eiro, attiecināmais valsts budžeta līdzfinansējums 30 000 eiro

Projekta īstenotājs: Veselības ministrija

Projekta rezultāts: 18.06.2021. pieņemts pētījuma gala nodevums. Veicot pētījumu nodrošināta 2021.-2027.gada ES fondu plānošanas perioda priekšnosacījumu izpilde veselības nozarē, veicot izvērtējumu par veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanas attīstības iespējām, kā arī nodrošinot Veselības ministrijas kā atbildīgās iestādes kapacitātes celšanu, lai īstenotu Eiropas Savienības fondu plānošanu, ieviešanu un izvērtēšanu.