Veselības ministrija piedalās ES Veselības programmas (EU4Health) projektā “Vienotā rīcība, lai palielinātu valstu kontaktpunktu kapacitāti” (Joint Action on increasing the capacity of national focal points (NFP) — NFP4Health” (NFP4Health).  

Projekta mērķis ir zināšanu palielināšana par jauno ES Veselības programmu (EU4Health), izveidojot un uzturot inovatīvu sistēmu, kas veicinātu un atbalstītu to, ka Eiropas valstis var sasniegt veselības mērķu prioritātes, kas noteiktas jaunajā ES Veselības programmā (EU4Health) laika posmam no 2021. - 2027.gadam.  

Projekta īstenošanas laiks: no 2021.gada 1.oktobra līdz 2024.gada 30.septembrim (36 mēneši).  

Veselības ministrija piedalās projektā kā viens no 21 sadarbības partneriem. 

Projekta Vadošais partneris – Itālija, Veselības ministrija (MINISTERO DELLA SALUTE (MDSAL)).

Projektā paredzētās aktivitātes: 

1. Veicināt informācijas izplatīšanu par ES Veselības programmu (EU4Health), kā arī uzlabot zināšanu pārvaldību par ES Veselības programmu (EU4Health) dalībvalsts līmenī; 

2. ES Veselības programmas (EU4Health) aktivitāšu īstenošanā galveno ieinteresēto personu/iestāžu identificēšana, atbalstīšana, informēšana par ES Veselības programmas (EU4Health) aktivitātēm; 

3. ES Veselības programmas Nacionālo (fokālo) kontaktpunktu kapacitātes palielināšana, kuras mērķis ir nostiprināt zināšanas un prasmes par ES Veselības programmu (EU4Health) un tās jaunajām darbības jomām, aktivitātēm, kā arī iespējām un sinerģijām ar citiem ES instrumentiem.  

Papildu informācija par projektu pieejama tīmekļvietnē: www.nfp4health.eu