Veselības ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde veselības nozarē. Veselības ministrijas funkcijas, uzdevumus un kompetenci nosaka Veselības ministrijas nolikums.

Veselības ministrija izstrādā valsts veselības nozares politiku, organizē, koordinē un pārrauga veselības politikas īstenošanu. Šo funkciju izpildes nodrošināšanai Veselības ministrija izstrādā normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus un sniedz atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem projektiem, pārstāv valsts intereses ārvalstu un starptautiskajās institūcijās.

Informē sabiedrību par veselības nozares politiku un tās padotībā esošo iestāžu darbību, kā arī atbild par nacionālo pozīciju izstrādi un aizstāvēšanu veselības jomā Eiropas Savienībā.

Veselības nozare ietver sabiedrības veselības, veselības aprūpes, farmācijas un narkotiku legālās aprites apakšnozari: