Veselības ministrija izstrādā valsts veselības nozares politiku.

Minisitrija organizē, koordinē un pārrauga veselības politikas īstenošanu. Šo funkciju izpildes nodrošināšanai Veselības ministrija izstrādā normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus un sniedz atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem projektiem. Pārstāv valsts intereses ārvalstu un starptautiskajās institūcijās. Atbild par nacionālo pozīciju izstrādi un aizstāvēšanu veselības jomā ES.

Informē sabiedrību par nozares politiku un Veselības ministrijas padotībā esošo iestāžu darbību. 

Veselības aprūpes jomā:

 • izstrādā valsts politiku slimību profilakses, diagnostikas, ārstēšanas, pacientu rehabilitācijas un veselības aprūpes organizācijas apakšjomās;

 • pārrauga ārstniecības personu un ārstniecības iestāžu, kā arī pacientu un ar noteiktām slimībām slimojošu personu reģistrus;

 • pārrauga ārstniecības iestāžu un to struktūrvienību atbilstības novērtēšanu;

 • koordinē no valsts budžeta finansēto rezidentu apmācību, veic rezidentu sadali;

 • pārrauga veselības aprūpes kvalitātes nodrošināšanu ārstniecības iestādēs;

 • pārrauga veselības aizsardzības valsts statistiskās informācijas programmas īstenošanu;

 • pārrauga medicīnisko ierīču realizācijas, izplatīšanas, reģistrācijas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtību;

 • nodrošina ārkārtējo medicīnisko situāciju pārvaldīšanu valstī;

 • nodrošina veselības aprūpē izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanu;

 • pārrauga veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību;

 • pārrauga kārtību, kādā tiek organizēta un nodrošināta neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana iedzīvotājiem;

 • plāno un organizē ārstniecības personu tālākizglītību.