Centrālā medicīnas ētikas komiteja (turpmāk — CMĒK) ir koleģiāla institūcija, kas darbojas pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 19.augusta rīkojumu Nr. 453 "Par Centrālo medicīnas ētikas komiteju" par komitejas izveidi.

CMĒK izskata uz sociālajām problēmām attiecināmos biomedicīniskā progresa ētikas jautājumus.

Atbilstoši Ministru kabineta 1998.gada 13.janvāra noteikumu Nr.9 „Centrālās medicīnas ētikas komitejas nolikums” noteiktajam, Veselības ministrija materiāltehniski nodrošina CMĒK darbu un veic sekretariāta funkcijas. CMĒK sēdes sasauc pēc nepieciešamības un tās ir atklātas, izņemot, ja nepieciešams Informācijas atklātības likuma 5.pantā minētajai informācijai nodrošināt ierobežotu pieejamību, kad tiek sasaukta slēgta sēde. No 2011.gada 1.janvāra CMĒK sēdes notiek Veselības ministrijas telpās.

CMĒK sanāksmes: nākamā komitejas sēde plānota 2021.gada 18.martā. Šajā sēdē izskatīs pieteikumus, kas būs iesniegti Veselības ministrijai līdz 2021.gada 11.marta pulksten 16:00.

Pieteikums Centrālai medicīnas ētikas komitejai: pētījumu projektu dokumentāciju vai pētījuma projekta dokumentācijas precizējumus jāiesniedz elektroniski, nosūtot uz e-pastu: vm@vm.gov.lv.

CMĒK priekšsēdētājs: Rīgas Stradiņa universitātes Humanitāro zinātņu docents, socioloģijas doktors un bioētikas speciālists Vents Sīlis.

CMĒK kontaktpersona jautājumos par biomedicīniskajiem pētījumiem: Vents Sīlis, e-pasts: vents_silis@yahoo.com

Kontaktpersona par CMĒK sanāksmēm: Veselības ministrijas Farmācijas departamenta direktore Inese Kaupere, tālrunis: 67876114, e-pasts: inese.kaupere@vm.gov.lv.

Pasta adrese: Veselības ministrija, Brīvības iela 72 k-1, Rīga, LV-1011

UZMANĪBU! 

Kopš 2018.gada 27.jūnija pieteikums atzinuma saņemšanai par ģenētiskiem pētījumiem ir jāiesniedz arī Genoma izpētes padomei - elektroniski sūtīt uz genoma.padome@biomed.lu.lv,

vai drukātu APP Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centram: Rātsupītes ielā 1, Latvija, Rīga, LV-1067

pamatojoties uz Ministru kabineta 2004.gada 10.augusta noteikumu Nr.692 "Ģenētiskās izpētes kārtība" 2.1.punktu. Detalizētāku informāciju skatīt > Genoma izpētes padome