Centrālā medicīnas ētikas komiteja (turpmāk — CMĒK) ir koleģiāla institūcija, kas darbojas pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 19.augusta rīkojumu Nr. 453 "Par Centrālo medicīnas ētikas komiteju" par komitejas izveidi.

CMĒK izskata uz sociālajām problēmām attiecināmos biomedicīniskā progresa ētikas jautājumus.

Atbilstoši Ministru kabineta 1998.gada 13.janvāra noteikumu Nr.9 „Centrālās medicīnas ētikas komitejas nolikums” noteiktajam, Veselības ministrija materiāltehniski nodrošina CMĒK darbu un veic sekretariāta funkcijas. CMĒK sēdes sasauc pēc nepieciešamības un tās ir atklātas, izņemot, ja nepieciešams Informācijas atklātības likuma 5.pantā minētajai informācijai nodrošināt ierobežotu pieejamību, kad tiek sasaukta slēgta sēde. No 2011.gada 1.janvāra CMĒK sēdes notiek Veselības ministrijas telpās.

CMĒK sanāksmes: Atbilstoši komitejas nolikumam, sēdes sasauc pēc nepieciešamības. Nākamās sēdes datums vēl nav noteikts.

Pieteikums Centrālai medicīnas ētikas komitejai: pētījumu projektu dokumentāciju vai pētījuma projekta dokumentācijas precizējumus jāiesniedz elektroniski, nosūtot uz e-pastu: vm@vm.gov.lv

Centrālai medicīnas ētikas komiteja aicina pētniekus izmantot šīs vadlīnijas iesniegumam Centrālās medicīnas ētikas komitejas atzinuma saņemšanai: 

Centrālai medicīnas ētikas komiteja aicina pētniekus izmantot šīs vadlīnijas sagatavojot informāciju pētījuma dalībniekam:

Centrālā medicīnas ētikas komiteja uzsver, ka pacienta informētā piekrišana dalībai pētījumā un datu apstrādei ir sagatavojama brīvā formā, kurā jābūt iekļautajai - vispārējai informācijai par pētījumu, personas datu apstrādi (atbilstoši normatīvo aktu prasībām), iespējām saņemt atbildes uz jautājumiem (bažām), pētījuma dalībnieka tiesībām (uz informāciju, uz piekrišanu, uz atteikšanos), piekrišanai dalībai pētījumā, datumam un parakstam.

Sagatavotajai informācijai jāatbilst šādiem kritērijiem:

 • Informācija pasniegta īsos teikumos, ne vairāk kā 15 - 20 vārdi;
 • Katrā teikumā izteikta viena galvenā doma;
 • Gari teikumi, sadalīti divos patstāvīgos teikumos;
 • Netiek lietots žargons, zinātniskā terminoloģija un akronīmi (saīsinājumi), bet, ja tie ir svarīgi, iekļauts skaidrojumus;
 • Izmantotas aizzīmes (bullet point), nevis gari teksti;
 • Norādīta pilna kontaktinformācija, nevis tālruņa numurs vai tikai e-pasta adrese;
 • Nav lietoti gari, sarežģīti vārdi, aizstājiet tos ar viegli saprotamiem īsiem vārdiem;
 • Svarīgi vārdi, ielikti treknā rakstā (Bold), lai tie izceltos;
 • Teikumi sastādīti darāmajā nevis ciešamajā kārtā, piemēram, “Mēs veicam pētījumu”, nevis “Pētījums tiek veikts”;
 • Lietoti cipari, nevis vārdi, piemēram, rakstiet “3”, nevis “trīs”;
 • Izvairieties no negatīvu izmantošanas - “Lūdzu, atcerieties to izdarīt”, nevis “Neaizmirstiet izdarīt".

Centrālā medicīnas ētikas komiteja uzsver, ka pacienta informētai piekrišanai dalībai pētījumā un datu apstrādei var tikt izmanotas arī šīs vadlīnijas, ja pētnieki tās uzskata par pieņemamām konkrētajam pētījumam:

CMĒK priekšsēdētājs: Rīgas Stradiņa universitātes Humanitāro zinātņu docents, socioloģijas doktors un bioētikas speciālists Vents Sīlis.

CMĒK kontaktpersona jautājumos par biomedicīniskajiem pētījumiem: Vents Sīlis, e-pasts: vents_silis@yahoo.com

Kontaktpersona par CMĒK sanāksmēm: Veselības ministrijas Farmācijas departamenta direktore Inese Kaupere, tālrunis: 67876114, e-pasts: inese.kaupere@vm.gov.lv

Pasta adrese: Veselības ministrija, Brīvības iela 72 k-1, Rīga, LV-1011

UZMANĪBU! 

Kopš 2018.gada 27.jūnija pieteikums atzinuma saņemšanai par ģenētiskiem pētījumiem ir jāiesniedz arī Genoma izpētes padomei - elektroniski sūtīt uz genoma.padome@biomed.lu.lv,

vai drukātu APP Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centram: Rātsupītes ielā 1, Latvija, Rīga, LV-1067

pamatojoties uz Ministru kabineta 2004.gada 10.augusta noteikumu Nr.692 "Ģenētiskās izpētes kārtība" 2.1.punktu. Detalizētāku informāciju skatīt > Genoma izpētes padome