Centrālā medicīnas ētikas komiteja (turpmāk — CMĒK) ir koleģiāla institūcija, kas darbojas pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 19.augusta rīkojumu Nr. 453 "Par Centrālo medicīnas ētikas komiteju" par komitejas izveidi.

CMĒK izskata uz sociālajām problēmām attiecināmos biomedicīniskā progresa ētikas jautājumus.

Atbilstoši Ministru kabineta 1998.gada 13.janvāra noteikumu Nr.9 „Centrālās medicīnas ētikas komitejas nolikums” noteiktajam, Veselības ministrija materiāltehniski nodrošina CMĒK darbu un veic sekretariāta funkcijas. CMĒK sēdes sasauc pēc nepieciešamības un tās ir atklātas, izņemot, ja nepieciešams Informācijas atklātības likuma 5.pantā minētajai informācijai nodrošināt ierobežotu pieejamību, kad tiek sasaukta slēgta sēde. No 2011.gada 1.janvāra CMĒK sēdes notiek Veselības ministrijas telpās.

CMĒK sanāksmes: Atbilstoši komitejas nolikumam, sēdes sasauc pēc nepieciešamības. Nākamā sēde notiks 2023.gada 9.martā. Sēdē izskatīs iesniegumus, kas būs iesniegti Veselības ministrijai līdz 2023.gada 6.martam.

Pieteikums Centrālai medicīnas ētikas komitejai: pētījumu projektu dokumentāciju vai pētījuma projekta dokumentācijas precizējumus jāiesniedz elektroniski, nosūtot uz e-pastu: vm@vm.gov.lv

Centrālai medicīnas ētikas komiteja aicina pētniekus izmantot šīs vadlīnijas iesniegumam Centrālās medicīnas ētikas komitejas atzinuma saņemšanai

Centrālai medicīnas ētikas komiteja aicina pētniekus izmantot šīs vadlīnijas sagatavojot informāciju pētījuma dalībniekam:

CMĒK priekšsēdētājs: Rīgas Stradiņa universitātes Humanitāro zinātņu docents, socioloģijas doktors un bioētikas speciālists Vents Sīlis.

CMĒK kontaktpersona jautājumos par biomedicīniskajiem pētījumiem: Vents Sīlis, e-pasts: vents_silis@yahoo.com

Kontaktpersona par CMĒK sanāksmēm: Veselības ministrijas Farmācijas departamenta vecākā eksperte Kristīne Kalniņa, tālrunis 67876116, e-pasts: kristine.kalnina@vm.gov.lv

Pasta adrese: Veselības ministrija, Brīvības iela 72 k-1, Rīga, LV-1011