Tālākizglītība palīdz uzturēt, attīstīt un uzlabot ārstniecības personu zināšanas, prasmes un profesionālo sniegumu, lai nodrošinātu drošu, efektīvu, uz labāko praksi un pierādījumiem balstītu veselības aprūpi atbilstoši nozares vajadzībām. Tāpēc ir nepieciešams veikt regulāras un sistemātiskas darbības tālākizglītības plānošanā, organizēšanā un novērtēšanā. Veselības ministrija tālākizglītības pasākumiem ES fondu finansējumu piesaistījusi arī iepriekš.

Lai sasniegtu labus sabiedrības veselības rādītājus, svarīgas ir modernas tehnoloģijas, jauni, efektīvi medikamenti un progresīvas diagnostikas un ārstniecības metodes, bet veselības aprūpes darbinieki ir veselības aprūpes sistēmas stūrakmens pakalpojumu nodrošināšanā iedzīvotājiem un veselības rezultātu uzlabošanā. Arī Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021. - 2027. gadam paredz pasākumu kopumu, kas vērsti uz to, lai nodrošinātu kvalitatīvus un efektīvus veselības aprūpes pakalpojumus, nodrošinot to sniegšanai nepieciešamos cilvēkresursus un infrastruktūru.

2023. gada 19. decembra Ministru kabineta noteikumi "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. –2027. gadam 4.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju" 4.1.2.6. pasākuma "Uzlabot izglītības iespējas ārstniecības personām, t. sk. uzlabojot tālākizglītības pieejamību" īstenošanas noteikumi"

Pasākuma mērķis: uzlabot ārstniecības personu, ārstniecības atbalsta personu, farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzēju un sociālajā jomā strādājošo speciālistu kvalifikāciju, prasmes un iemaņas, kā arī pilnveidot zināšanas, uzlabojot pieejamību veselības aprūpes pakalpojumiem iedzīvotājiem.

Pasākuma mērķa grupa: ārstniecības personas, ārstniecības atbalsta personas, sociālā jomā strādājošie speciālisti darbam integrētajā veselības aprūpē multidisciplināro komandu ietvaros, farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzēji, klīniskie psihologi un rezidenti īpaši atbalstāmajās specialitātēs.

Līdz 2029. gada 31. decembrim plānots atbalstīt 15 562 dalībniekus.

Līdz 2026. gadam pieejamais finansējums ir 12 684 970 eiro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda Plus (turpmāk – ESF+) finansējums 10 782 224 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums 1 902 746 eiro.

Pēc Eiropas Komisijas lēmuma par vidusposma pārskatu finansējums var tikt palielināts līdz 17 400 000 eiro, tai skaitā ESF+ finansējums – 14 790 000 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums – 2 610 000 eiro. Šādā gadījumā finansējuma palielinājums tiks piešķirts Veselības ministrijai kā projekta iesniedzējam.

Projekta iesniedzējs: Veselības ministrija

4.1.2.6. pasākuma atbalstāmās darbības:

  • projekta vadība un projekta īstenošanas nodrošināšana
  • ārstniecības personu, ārstniecības atbalsta personu un farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzēju un klīnisko psihologu apmācības
  • sociālā jomā strādājošo speciālistu apmācības darbam integrētajā veselības aprūpē multidisciplināro komandu ietvaros
  • rezidentu, īpaši atbalstāmajās specialitātēs, atbalsta pasākumu nodrošināšana
  • komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšana

Līdzīgi kā iepriekšējā plānošanas periodā,  ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām, farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un klīniskajiem psihologiem tiks nodrošinātas  apmācības, kas ietver:

  • apmācību plāna, programmu, apmācību materiālu un apmācību metodiku izstrādi
  • apmācību organizēšanu
  • pieredzes apmaiņas pasākumus ārvalstīs un Latvijā (saskaņā ar apstiprināto Cilvēkresursu apmācību konsultatīvās darba grupas apstiprināto Cilvēkresursu apmācību un pieredzes apmaiņas pasākumu kārtību) 

Sociālā jomā strādājošo speciālistu apmācības plānotas darbam integrētajā veselības aprūpē multidisciplināro komandu ietvaros par prasmēm, kas sociālā pakalpojuma sniegšanas ietvaros ļauj identificēt nepieciešamību piesaistīt ārstniecības personālu.

Pasākuma rezultātā tiks uzlabota ārstniecības personu, ārstniecības atbalsta personu, farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzēju un sociālajā jomā strādājošo speciālistu kvalifikācija, prasmes un iemaņas, kā arī pilnveidotas zināšanas, uzlabojot pieejamību veselības aprūpes pakalpojumiem iedzīvotājiem.

Kontaktinformācija:
ESF projekta "Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana" vadītāja 
Elīna Vilcāne
e-pasts: elina.vilcane@vm.gov.lv
tālrunis: +371 60008327