Veselības ministrija īstenoja Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas”, lai papildus motivētu ārstus, māsas un citas ārstniecības personas strādāt ārpus Rīgas un piesaistītu speciālistus ārstniecības iestādēm reģionos. 

Projekts līdzfinansēts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas” ietvaros. 

Mērķis: uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās – sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu, sākot no perinatālā un neonatālā perioda, un garīgās veselības jomās, iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas. 

Mērķa grupa: ārstniecības un ārstniecības atbalsta personas, kuras var pretendēt uz noteikta apjoma naudas kompensācijām:

  • kompensāciju par darbu reģionos (un papildus kompensāciju par katru ģimenes locekli)
  • ikmēneša uzturēšanās izmaksu kompensāciju
  • kompensāciju ģimenes ārstam, kurš nodod praksi, un ģimenes ārstam, kurš pārņem praksi

Šīs darbības ir vērstas: 

  • uz valsts apmaksāto pakalpojumu pieejamības uzlabošanu prioritārajās jomās
  • īstenotas teritorijās ārpus Rīgas, kur ir konstatēts ārstniecības personāla trūkums

Projekta īstenotājs: Veselības ministrija

2017.gada 21.marta Ministru kabineta noteikumi Nr.158 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas" īstenošanas noteikumi"

Atbalstāmās darbības:

  • projekta vadības un īstenošanas nodrošināšana
  • pasākumi ārstniecības personu piesaistei
  • pasākumi pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai
  • informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšana
  • ārstniecības personu informēšana un piesaiste kompensāciju saņemšanai

Kopējais attiecināmais finansējums: 18 969 242 eiro (no tā virssaistību finansējums – 1 870 349 eiro), tajā skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 16 123 855 eiro (no tā virssaistību finansējums – 1 589 796 eiro) un valsts budžeta finansējums – 2 845 387 eiro (no tā virssaistību finansējums – 280 553 eiro).

Projekta īstenošana: no 2017.gada 1.decembra līdz 2023.gada 31.decembrim.

Veselības ministrija sekmīgi īstenojusi ESF projektu “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” un valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sektorā ārpus Rīgas kopā piesaistītas  1 851 ārstniecības personas. Trūkstošie speciālisti piesaistīti slimnīcām, ģimenes ārstu praksēm, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam un vēl citām ārstniecības iestādēm. Tajā skaitā 49 pensijas vecuma ģimenes ārstu nodevuši savu praksi jaunajiem ārstiem.

 

ESF ansamblis