Veselības ministrija turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas”, lai papildus motivētu ārstus, māsas un citas ārstniecības personas strādāt ārpus Rīgas un piesaistītu speciālistus ārstniecības iestādēm reģionos. 

Projekts līdzfinansēts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas” ietvaros. 

Mērķis: uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās – sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu, sākot no perinatālā un neonatālā perioda, un garīgās veselības jomās, iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas. 

Mērķa grupa: ārstniecības un ārstniecības atbalsta personas, kuras var pretendēt uz noteikta apjoma naudas kompensācijām:

  • kompensāciju par darbu reģionos (un papildus kompensāciju par katru ģimenes locekli)
  • ikmēneša uzturēšanās izmaksu kompensāciju
  • kompensāciju ģimenes ārstam, kurš nodod praksi, un ģimenes ārstam, kurš pārņem praksi

Šīs darbības ir vērstas: 

  • uz valsts apmaksāto pakalpojumu pieejamības uzlabošanu prioritārajās jomās
  • īstenotas teritorijās ārpus Rīgas, kur ir konstatēts ārstniecības personāla trūkums

Projekta īstenotājs: Veselības ministrija

2017.gada 21.marta Ministru kabineta noteikumi Nr.158 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas" īstenošanas noteikumi"

Atbalstāmās darbības:

  • projekta vadības un īstenošanas nodrošināšana
  • pasākumi ārstniecības personu piesaistei
  • pasākumi pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai
  • informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšana
  • ārstniecības personu informēšana un piesaiste kompensāciju saņemšanai

Kopējais attiecināmais finansējums:  14 612 707 eiro, tajā skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 12 420 800 eiro un valsts budžeta finansējums – 2 191 907 eiro.

Plānotais pretendentu atlases periods: no 2018.gada maija līdz 2023.gada 31. jūlijam (vai līdz pieejamā finansējuma apguvei, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. jūlijam) 

Atlases veids: Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Kontaktinformācija un pieteikumu veidlapas pretendentiem: talakizglitiba.lv  

kompensacijas@vm.gov.lv

Tālruņi: 6000334567876087

Svarīgi dokumenti un materiāli > www.cfla.gov.lv

ESF ansamblis