Valsts pētījumu programma (VPP) ir nozares ministrijas valsts pasūtījums, kuru īsteno pētniecības ietvaros, lai radītu jaunas zināšanas, prasmes un inovācijas, attīstītu jaunus produktus, procesus un pakalpojumus nozaru problēmu risināšanai un stratēģisko attīstības mērķu sasniegšanai, kā arī atbalstītu valsts politikas prioritāšu īstenošanu, aktīvi izmantojot pētniecības rezultātus politikas izstrādei, un nodrošinātu pētniecības pamanāmību sabiedrībā, kā arī stiprinātu saikni starp pētniecību un prioritārām valsts politikas jomām.

2023.gada  9.martā līdz ar likuma “Par valsts budžetu 2023.gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025.gadam” pieņemšanu ir piešķirts valsts budžeta finansējums vairāku jaunu valsts pētījumu programmu īstenošanai, tai skaitā valsts pētījumu programmai "Sabiedrības veselība".

Valsts pētījumu programma "Sabiedrības veselība" ir apstiprināta ar Ministru kabineta 2023.gada 26.septembra rīkojumu Nr.629 “Par valsts pētījumu programmu “Sabiedrības veselība”.

Programmas mērķis ir radīt jaunas zināšanas un risinājumus slimību profilakses un veselības aprūpes kvalitātes un pieejamības uzlabošanai un veselības aprūpes sistēmas efektivitātes un noturībspējas stiprināšanai.

Programmas mērķa sasniegšanai noteikti šādi uzdevumi:

 1. attīstīt jaunas  zināšanas, pieejas un metodes iedzīvotāju veselībpratības uzlabošanai;  
 2. attīstīt jaunas zināšanas, pieejas un metodes veselības aprūpes cilvēkkapitāla attīstīšanai un efektīvai izmantošanai;  
 3. attīstīt jaunas zināšanas, pieejas un metodes profilaktiski un medicīniski novēršamās mirstības no neinfekcijas slimībām mazināšanai;
 4. iegūt zināšanas cilvēka biomonitoringa programmas izveidei, novērtējot pesticīdu, smago metālu un atsevišķu organisko piesārņotāju izplatību Latvijas iedzīvotāju paraugos, kā arī noskaidrojot, vai aizliegto pesticīdu atliekvielām ir vides piesārņojuma, pārtikas vai sadzīves līdzekļu izcelsme;
 5. attīstīt jaunas zināšanas, pieejas un metodes antimikrobiālās rezistences izplatības risku novērtēšanai un ierobežošanai, kā arī sniegt zināšanas par jaunām pieejām un metodēm HIV izplatības ierobežošanas politikas pilnveidošanai un jaunām izmaksu efektīvām pieejām sabiedrības vakcinācijas aptveres paplašināšanai;
 6. attīstīt jaunas zināšanas, pieejas un metodes bērnu veselības iznākumu mērīšanai, monitorēšanai un uzlabošanai.

Valsts pētījumu programmas “Sabiedrības veselība” īstenošanas ietvaros sagaidāmie rezultāti:

 1. izpētītas slimības un veselības stāvokļi, kas rada lielāko slogu veselības aprūpes sistēmai;
 2. sniegtas pierādījumos balstītas sabiedrības veselības un veselības aprūpes rīcībpolitikas rekomendācijas un novērtēta to potenciālā ietekme uz sabiedrības veselību, veselības aprūpi, t.sk., veikti izmaksu efektivitātes aprēķini;
 3. izstrādāti priekšlikumi veselības aprūpes vadlīniju, algoritmu un pacientu ceļu aktualizēšanai;
 4. sniegtas rekomendācijas vērtībās balstītas veselības aprūpes pieejas ieviešanai;
 5. sasniegti citi specifiski rezultāti atbilstoši katra programmas uzdevuma mērķim.

Kopējais finansējums Valsts pētījumu programmas “Sabiedrības veselība” īstenošanai līdz 2025.gadam ir 3 750 000 eiro.

Programmas ieviešanas un īstenošanas pārraudzībai Veselības ministrija ir izveidojusi Valsts pētījumu programmas “Sabiedrības veselībastratēģiskās vadības padomi.

Padomes funkcijas noteiktas Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.560 “Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība” 6.punktā.

Valsts pētījumu programmu īsteno projektu veidā. Projektus atlasa atklātā projektu pieteikumu konkursā. Projektu konkursu organizē un īsteno Latvijas Zinātnes padome.

Sīkāka informācija par programmu un projektu konkursu pieejama Latvijas Zinātnes padomes tīmekļvietnē www.lzp.gov.lv.