Cilvēku biomonitoringa padomes mērķis ir veicināt cilvēku biomonitoringa attīstību Latvijā, noteikt tā prioritātes, koordinēt līdzdalību Eiropas Savienības biomonitoringa projektos un veicināt pilotprogrammas un rekomendāciju biomonitoringa veikšanai Latvijā izstrādāšanu.

Cilvēku biomonitoringa padomes sastāvs:

Padomes priekšsēdētājs: Dzintars Mozgis, Slimību profilakses un kontroles centra direktora vietnieks sabiedrības veselības un profilakses jautājumos

Padomes locekļi:

  • Judīte Dipāne, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta Piesārņojumu novēršanas nodaļas vecākā eksperte
  • Jolanta Geduša, Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta vecākā eksperte
  • Kaspars Ivanovs, Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta Viedās specializācijas (RIS3) vienības nozares eksperts
  • Normunds Kadiķis, Veselības inspekcijas Vides veselības nodaļas vadītājs
  • Inese Mārtiņsone, Rīgas  Stradiņa universitātes aģentūras „Darba drošības un vides veselības institūts” Higiēnas un arodslimību laboratorijas vadītāja
  • Ilze Mežniece, Vides konsultatīvās padomes Ķīmisko vielu un pesticīdu darba grupas vadītāja
  • Anita Segliņa, Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļas vadītāja
  • Māris Valdovskis, Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta Pārtikas nekaitīguma nodaļas vadītāja vietnieks
  • Anita Villeruša, Latvijas Sabiedrības veselības asociācijas valdes priekšsēdētāja

Veselības ministrijas kontaktpersona: Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļa vecākā eksperte, Anita Segliņa, tālrunis: 67876102, e-pasts: anita.seglina@vm.gov.lv

Cilvēku biomonitoringa padomes sanāksmju protokoli:

2017.gada 13.jūnija padomes darba kārtība: Pirmās sēdes protokola apstiprināšana; Eiropas Kopīgās programmas projekta (EJP) „European Human Biomonitoring Initiative” (HBM4EU) virzība, pirmajā pusgadā paveiktais un turpmākie darba uzdevumi; Vadlīniju izstrāde komunikācijas jautājumu risināšanai ar pētījumos iesaistītajām personām; Juridiskie aspekti bioloģisko materiālu iegūšanai cilvēku biomonitoringa pētījumu sabiedrības veselības interesēs veikšanai, personas datu aizsardzība, ētikas prasības; Citi jautājumi.