Informācija par Veselības ministrijas nomātajiem īpašumiem:

Nomnieks: Veselības ministrija
Iznomātājs: VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Adrese: Brīvības iela 72 k-1, Rīga
Līguma darbības termiņš: līdz 31.12.2026.
Platība: 2378,40 m2
Nomas maksa: 12,70 eiro/m2 ar PVN (nomas maksā iekļautas fiziskās apsardzes un telpu uzkopšanas izmaksas)

Informācija par Veselības ministrijas iznomātajiem īpašumiem:

Nomnieks: A/S "Zentenes lauksaimnieks"
Iznomātājs: Veselības ministrija
Adrese: "Rindzeles narkomānu rehabilitācijas centrs", Zentenes pag., Tukuma nov.
Līguma darbības termiņš: 28.05.2030.
Platība: zemes vienības daļa 13,40 ha un divas būves
Nomas maksa: ceturksnī - 350,00 eiro bez PVN

Vispārēja informācija par īpašumiem

Zemesgrāmatās ieraksta nekustamus īpašumus un nostiprina ar tiem saistītās tiesības. Zemesgrāmatas ir visiem pieejamas, un to ierakstiem ir publiska ticamība. Atbilstoši Zemesgrāmatu likuma 1.pantam nekustamo īpašumu ierakstīšana un lietu tiesību nostiprināšana ir obligāta. Attiecīgi informācija par nekustamajiem īpašumiem ir pieejama Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā www.zemesgramata.lv.

Informācija par nekustamajiem īpašumiem, to objektiem, zemes vienības daļām un to īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, lietotājiem ir pieejama Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā www.kadastrs.lv.

Informācija par publisku personu nekustamo īpašumu un kustamās mantas atsavināšanas vai iznomāšanas elektroniskajām izsolēm pieejama Elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.

Informācija par valsts nekustamajiem īpašumiem, kurus plānots atsavināt vai iznomāt, pieejama arī valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” tīmekļvietnē www.vni.lv sadaļā “Sludinājumi”.

Informācija par valsts iestādēm nevajadzīgo valsts kustamo mantu pieejama valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” tīmekļvietnē www.vni.lv.