Veselības ministrijas misija

Uzlabot cilvēku veselību, izglītojot sabiedrību par veselīga dzīvesveida nozīmi veselības saglabāšanā, īstenojot mērķtiecīgus slimību profilakses pasākumus, nodrošinot augstas kvalitātes veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību atbilstoši katra indivīda vajadzībām, kā arī sekmējot medicīnas izglītības un zinātnes attīstību.

Veselības ministrijas vīzija

Veselības ministrija ir uz sadarbību un attīstību vērsta valsts pārvaldes iestāde, kurā strādā profesionāli, motivēti un uz klientu orientēti darbinieki, kuri palīdz cilvēkiem izmantot visas iespējas savas veselības saglabāšanai un uzlabošanai.

Veselības ministrijas pamatvērtības un darbības pamatprincipi

Pamatvērtības Pamatprincipi
Tiesiskums Vienlīdzīga attieksme salīdzināmās situācijās
Mērķtiecīgums Visu nozares institūciju un darbinieku uz vienotu mērķi orientēta un koordinēta sadarbība
Efektivitāte Kvalitatīva un uz rezultātu vērsta profesionālu darbinieku rīcība izvirzīto mērķu sasniegšanai
Atklātums Maksimāli plaša sabiedrības informēšana, iesaistīšana un līdzdarbība
Sadarbība Principa „Veselība visu nozaru politikās” īstenošana
Pēctecība Pārmaiņu vadība, nodrošinot politikas ilgtspējību

  Veselības ministrijas kvalitātes politika

  Veselības ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde veselības nozarē, kura darbojas sabiedrības interesēs, pilnveidojot veselības nozares politiku un paaugstinot sava darba efektivitāti, ko sekmē:

  • orientācija uz klientiem
  • prasmīga un atklāta Veselības ministrijas pārvaldība un procesu vadība
  • mērķtiecīga sadarbība ar visām ieinteresētajām pusēm
  • motivējoša personāla vadība
  • profesionāli, atbildīgi, godprātīgi un uz attīstību vērsti darbinieki
  • darbinieku aktivitātes Veselības ministrijas darbības nepārtrauktai pilnveidei