Veselības ministrijas Ētikas kodekss nosaka ētikas – uzvedības un rīcības – pamatprincipus, kurus ievēro Veselības ministrijas ierēdņi un darbinieki. 

Kodeksa mērķis - veicināt izpratni par Veselības ministrijas ētikas pamatprincipiem, kas balstīti uz tās vērtībām, kā arī tiem atbilstošu rīcību, sekmējot labu pārvaldību un vairojot sabiedrības uzticēšanos valsts pārvaldei un Veselības ministrijai.

Kodeksā iekļautie profesionālās ētikas un uzvedības principi, normas un ieteikumi ir saistoši visiem Veselības ministrijas darbiniekiem neatkarīgi no ieņemamā amata un darba attiecību ilguma.

Situācijās, kuras nav noteiktas iekšējos noteikumos, darbinieks rīkojas atbilstoši vispārpieņemtajiem uzvedības un ētikas principiem.