Informācija par Ukrainas mediķu nodarbinātību Latvijā

Informācija ārstniecības iestādēm par Ukraiņu ārstniecības personu nodarbinātību Latvijā - Veselības inspekcijas tīmekļvietnē www.vi.gov.lv

Інформація для медичних установ щодо працевлаштування українського медичного персоналу в Латвії - www.vi.gov.lv

Informācija par Ukrainas mediķu diplomu atzīšanu un nodarbinātību - Veselības inspekcijas tīmekļvietnē www.vi.gov.lv

Atļauja Ukrainas ārstniecības personām, farmaceitiem un farmaceita asistentiem sniegt īslaicīgus profesionālos pakalpojumus tiek izsniegta uz pieciem gadiem.  

Veselības inspekcija automātiski pagarina  īslaicīgu profesionālās darbības atļauju, kas tika izsniegtas līdz 2023.gada 30.novembrim, kopumā nepārsniedzot piecu gadu termiņu no apliecības īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanai izsniegšanas brīža.

Ja Ukrainas ārstniecības persona, farmaceits vai farmaceita asistents plāno palikt un strādāt savā profesijā Latvijā, aicinām jau šobrīd uzsākt Ukrainā iegūtās kvalifikācijas pielīdzināšanu Latvijā iegūstamajai kvalifikācijai atbilstoši  likumā  "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" noteiktajai kārtībai, kā arī uzsākt latviešu valodas apguvi, jo pēc īslaicīgo profesionālo pakalpojumu sniegšanas atļaujas termiņa beigām praktizēt varēs tikai ar Latvijā atzītu kvalifikāciju un personai būs jāapliecina latviešu valodas prasmes apguve augstākajā - C1  līmenī. 

Informācija par latviešu valodas apguvi pieaugušajiem ir pieejama Latviešu valodas aģentūras tīmekļa vietnē: valoda.lv

Informācija par kvalifikācijas atzīšanu ir pieejama Akadēmiskās informācijas centra tīmekļa vietnē: aic.lv

Veselības ministrija, Veselības Inspekcija un profesionālās organizācijas (Latvijas Ārstu biedrība, Latvijas Māsu asociācija, Latvijas Ārstniecības Personu Profesionālo Organizāciju Savienība) līdz šim ir skaidrojuši un arī turpmāk ir gatavi konsultēt ukraiņu mediķus, farmācijas jomas speciālistus un iestādes, kurās viņi strādā, par nodarbinātības jautājumiem.

Neskaidrību gadījumā aicinām vērsties Veselības inspekcijā tālrunis: 67501589, e-pasts: vi@vi.gov.lv 

Šobrīd Latvijā nodarbināti 171 mediķi no Ukrainas, no kuriem ~ 60 % strādā valsts un pašvaldību ārstniecības iestādēs un Latvijā nodarbināti 22 farmaceiti, 7 farmaceitu asistenti no Ukrainas. 

Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums

 

Дозвіл на надання короткострокових професійних послуг українським лікарям, провізорам і помічникам провізорів видається на п'ять років.
 

Держздоровнагляд в автоматичному режимі продовжує дію дозволів на тимчасову професійну діяльність, виданих до 30 листопада 2023 року, на загальний термін не більше п’яти років з моменту видачі дозволу на надання тимчасових професійних послуг.

Якщо український лікар, фармацевт або асистент фармацевта має намір залишитися і працювати за фахом у Латвії, запрошуємо вже зараз розпочати порівняння та узгодження кваліфікації, отриманої в Україні, з кваліфікацією, отриманою в Латвії, у порядку, передбаченому Законом “Про регульовані професії та визнання професійних кваліфікацій", а також розпочати вивчення латиської мови, оскільки після закінчення терміну дії дозволу на тимчасові професійні послуги практикувати можна буде тільки з кваліфікацією, визнаною в Латвії, і особі необхідно буде підтвердити знання латиської мови на найвищому рівні - С1.

Інформація про вивчення латиської мови для дорослих доступна на сайті Латвійського мовного агентства.

Інформація про визнання кваліфікацій доступна на сайті Академічного інформаційного центру.

Міністерство охорони здоров'я, Інспекція охорони здоров'я та професійні організації (Асоціація лікарів Латвії, Асоціація медсестер Латвії, Спілка професійних організацій практикуючих лікарів Латвії) надали роз'яснення та готові надавати консультації українським медичним і фармацевтичним працівникам та установам, де вони працюють, з питань працевлаштування. У разі виникнення будь-яких сумнівів, будь ласка, звертайтеся до Інспекції охорони здоров'я – тел. +371 67501589, адреса електронної пошти: vi@vi.gov.lv

Наразі в Латвії працює 171 медичний працівник з України, з яких ~60% працюють у державних та муніципальних медичних установах, а також в Латвії працевлаштовані 22 фармацевти та 7 асистентів фармацевтів з України.

Закон про підтримку цивільного населення України

 

Permits for temporary professional activity of Ukrainian medical practitioners, pharmacists, and pharmacist's assistants are issued for five years.

The Health Inspectorate automatically extends the duration of temporary professional permits issued until 30 November 2023, not exceeding a total period of five years from the moment of issuance of the certificate for temporary professional services.

If a Ukrainian medical practitioner, pharmacist or pharmacist's assistant intends to stay and work in his/her profession in Latvia, we would like to invite them to start equalizing the qualification obtained in Ukraine to the qualification obtained in Latvia in accordance with the procedure set out in the Law "On Regulated Professions and Recognition of Professional Qualifications", as well as to start learning the Latvian language, because after the expiry of the temporary professional services permit you will be able to practice only with a qualification recognised in Latvia and you will have to certify your Latvian language skills at the highest – C1 level.

Information on Latvian language learning for adults is available on the Latvian Language Agency website.

Information on the recognition of qualifications is available on the Academic Information Centre website.

The Ministry of Health, the Health Inspectorate and professional organisations (Latvian Medical Association, Latvian Nurses' Association, Latvian Union of Professional Organisations of Health Practitioners) have so far explained and remain ready to consult Ukrainian medical and pharmaceutical professionals and the institutions where they work on employment issues. In case of any doubts, please contact the Health Inspectorate – phone +371 67501589, e-mail: vi@vi.gov.lv

Currently 171 medical professionals from Ukraine are employed in Latvia, of which ~60% work in state and municipal medical institutions and 22 pharmacists and 7 pharmacist's assistants from Ukraine are employed in Latvia.

Law on Assistance to Ukrainian Civilian