Veselības ministrija 2018.gada 16.martā uzsāka Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Veselības ministrijas un padotības iestāžu IKT centralizācijas atbalsts” Nr.2.2.1.1/17/I/028 īstenošanu. 

Projekta virsmērķis ir uzlabot Veselības ministrijas un Veselības ministrijas padotībā esošo iestāžu darbību, nodrošinot lietotājiem draudzīgākus iekšējos elektronizētos pakalpojumus, uzlabojot resora darbības efektivitāti un radot priekšnosacījumus publiskās pārvaldes rīcībā esošās informācijas plašākai izmantošanai.

Mērķi:

  • Resora informācijas aprites un lēmumu pieņemšanas procesu pilnveidošana, izveidojot vienotu dokumentu vadības sistēmu un kopdarbības un informācijas apmaiņas vidi.
  • Nozares informācijas pieejamības un izmantošanas uzlabošana, izveidojot resorā vienotu resursu vadības sistēmu t.sk., budžeta vadības risinājumu.
  • Resora iestāžu IS darbināšanai un attīstībai nepieciešamās IKT infrastruktūras nodrošināšana efektīvā, valsts un resora IKT politikām atbilstošā veidā.

Projekta līguma numurs: 2.2.1.1/17/I/028 

Projekta finansējuma apmērs: 1 544 765 EUR - 1 313 050 EUR (85% finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds) un 231 715 EUR (15% tiks finansēti no valsts budžeta).

Projekta realizācijas laiks: no 2018.gada 16.marta līdz 2021.gada 15.martam (36 mēneši). Projekta koordinators: Veselības ministrija.

Informācija par Projekta Nr.2.2.1.1/17/I/028 “Veselības ministrijas un padotības iestāžu IKT centralizācijas atbalsts” ietvaros paveiktajām darbībām > lasīt šeit


 

ERAF