Lai nodrošinātu Veselības ministrijas virsmērķu un mērķu sasniegšanu, 2019.gada 6.jūnijā apstiprināta Veselības ministrijas darbības stratēģija 2019.-2021.gadam. 

Veselības ministrijas darbības stratēģija 2019.-2021.gadam ir dokuments, kurā noteiktas prioritātes, darbības virzieni, sasniedzamie mērķi, veicamie uzdevumi visās Veselības ministrijas kompetences jomās, kas īstenojami pieejamā finansējuma ietvaros un Veselības ministrijas struktūrvienību, padotības iestāžu un iesaistīto institūciju ciešā savstarpējā sadarbībā. 

Šobrīd notiek darbs pie Veselības ministrijas 2024.-2027.gada stratēģijas, kuras mērķis ir stiprināt Veselības ministrijas spējas efektīvi un kvalitatīvi īstenot nacionālo veselības politiku un nodrošināt atbilstošas kompetences veselības aprūpes aktuālajos izaicinājumos.