ERAF

Mērķis- Specifiskā atbalsta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru.

Mērķa grupa ir ārstniecības iestādes.

Atbalstāmas šādas darbības:

  •  būvniecība;
  •  tehnoloģiju piegāde;
  •  informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšana.

Kopējais pieejamais finansējums:

Projektu iesniegumu atlases ceturtās kārtas ietvaros pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 4 476 378 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 3 804 921 euro un nacionālais finansējums 671 457 euro.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 585 "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases ceturto kārtu

Kontaktinformācija: esfondi@vm.gov.lv

Infrastruktūras izmantošanas valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanai un citu darbību veikšanai proporcijas aprēķināšanas metodika 

metodika_0.pdf

1_pielikums.xlsx

1_piel_piemers.xlsx

2_pielikums.xlsx

2_piel_piemers.xlsx

Saprātīgās peļņas norma 2023.gadā 
Saprātīgas peļņas norma 2022.gadā
Saprātīgas peļņas norma 2021.gadā (spēkā līdz 19.08.2021.)
Saprātīgas peļņas norma 2021.gadā (spēkā no 20.08.2021.)
Saprātīgas peļņas norma 2020.gadā