ERAF

Mērķis- Specifiskā atbalsta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru.

Mērķa grupa ir ārstniecības iestādes.

Atbalstāmas šādas darbības:

  •  būvniecība;
  •  tehnoloģiju piegāde;
  •  informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšana.

Kopējais pieejamais finansējums:

Projektu iesniegumu atlases ceturtās kārtas ietvaros pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 4 476 378 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 3 804 921 euro un nacionālais finansējums 671 457 euro.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 585 "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases ceturto kārtu

 

Rīkojums "Par primārās veselības aprūpes attīstības modeļiem" 

Atbalstāmā iegādājamā aprīkojuma saraksts   

Infrastruktūras izmantošanas valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanai un citu darbību veikšanai proporcijas aprēķināšanas metodika 
Vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodika
Ģimenes ārstu sadarbības modeļu veidi un piemērojamie valsts atbalsta veidi
Saprātīgas peļņas norma 2020.gadā
Saprātīgas peļņas norma 2021.gadā (spēkā līdz 19.08.2021.)
Saprātīgas peļņas norma 2021.gadā (spēkā no 20.08.2021.)

Kontaktinformācija: esfondi@vm.gov.lv