ES Veselības programma (EU Health programme) ir finansēšanas instruments, kas atbalsta sadarbību starp ES valstīm un palīdz izstrādāt ES kopīgās darbības veselības aprūpes jomā.

ES veselības programmas uzsāktas 2008.gada 1.janvārī.

Informācija par Pirmo un Otro veselības programmu pieejama tīmekļa vietnē ec.europa.eu

Šobrīd spēkā ir Trešā veselības programma 2014.gada – 2020.gadam (ES Veselības programma), kas apraksta stratēģijas pamatnostādnes, kuru mērķis ir nodrošināt veselības aprūpes kvalitāti. Tā ir daļa no vispārējās stratēģijas “Eiropa 2020”, kuras mērķis ir ES attīstīt gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu ekonomiku, kas veicina vispārēju izaugsmi. 

ES Veselības programmas darbību nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) Nr. 282/2014 (2014.gada 11.marts) ar ko izveido trešo Savienības rīcības programmu veselības jomā (2014.–2020.gads) un atceļ Lēmumu Nr. 1350/2007/EK (dokuments angļu valodā). 

ES Veselības programmas budžets ir 449,4 miljoni eiro, un tā īsteno četrus mērķus:

 1. veicināt veselību, gādāt slimību profilaksi un sekmēt veselīgu dzīvesveidu, visās politikas jomās iekļaujot veselības jautājumus;
 2. aizsargāt ES iedzīvotājus no nopietniem veselības pārrobežu apdraudējumiem;
 3. atbalstīt inovatīvas, efektīvas un ilgtspējīgas veselības aprūpes sistēmas;
 4. atvieglot ES pilsoņu piekļuvi labākai un drošākai veselības aprūpei.

ES Veselības programmas ietvaros īstenoto pasākumu rezultātiem jābūt noderīgiem visām ES valstīm.

EK Veselības programmu administrē EK Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāta (DG SANTE) izveidota izpildaģentūra Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra (Chafea)

ES Veselības programma īstenota, izmantojot gada Darba programmas (Darba programma 2020.gadam), kas pieņemtas sadarbojoties dalībvalstīm un attiecas uz vairākām prioritārām darbībām, kuras izvēlas katru gadu, ievērojot darbību finansēšanas kritērijus programmas ietvaros.

Valstu Nacionālie fokālie punkti - dalībvalstis izraugās valstu koordinācijas punktus, kas palīdz EK popularizēt ES Veselības programmu, izplatīt ES Veselības programmas rezultātus un informēt par attiecīgajās valstīs panākto ES Veselības programmas ietekmi.

  Latvijā Nacionālā fokālā punkta funkcijas nodrošina:

  • Agnija Barona, Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas vecākā referente, kontaktu informācija: tālrunis: +371 67876158, e-pasts: agnija.barona@vm.gov.lv, adrese - Brīvības iela 72, LV-1011, Rīga.
  • Inese Andersone, Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas vadītāja vietniece, kontaktu informācija: tālrunis: +371 67876187, e-pasts: inese.andersone@vm.gov.lv, adrese - Brīvības iela 72, LV-1011, Rīga.
  • Citu dalībvalstu Nacionālos fokālos punktus skatīt ec.europa.eu