“ES – veselībai” (EU4Health) programma (turpmāk arī – Programma) ir finansēšanas instruments, kas atbalsta sadarbību starp Eiropas Savienības (turpmāk – ES) valstīm un palīdz izstrādāt ES kopīgās rīcības veselības aprūpes jomā.

Programmas īstenošana ir uzsākta 2008. gada 1. janvārī. 

Informācija par Pirmo, Otro un Trešo Programmu pieejama tīmekļa vietnē ec.europa.eu

Programmas darbību nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2021.gada 24.marta regula (ES) 2021/522, ar ko izveido Savienības rīcības programmu veselības jomā (programma “ES – veselībai”) 2021.–2027.gadam un atceļ Regulu (ES) Nr. 282/2014 (Dokuments attiecas uz EEZ). 

Programmas budžets 2021. – 2027. gadam ir 5,346 mljrd. eiro.

Programma  papildina dalībvalstu rīcībpolitikas, lai visā ES uzlabotu cilvēka veselību un visās ES rīcībpolitikās un darbībās nodrošinātu augstu cilvēka veselības aizsardzības līmeni. Ievērojot pieeju “Viena veselība”, ES Veselības programma  tiecas sasniegt šādus vispārīgos mērķus: 

 • Uzlabot un veicināt veselību ES, lai mazinātu pārnēsājamu un nepārnēsājamu slimību radīto slogu, atbalstot veselības veicināšanu un slimību profilaksi, mazinot nevienlīdzību veselības aprūpes jomā, veicinot veselīgu dzīvesveidu un veicinot piekļuvi veselības aprūpei; 
 • Aizsargāt cilvēkus ES no nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem un stiprināt veselības sistēmu reaģētspēju un dalībvalstu koordināciju nopietnu pārrobežu veselības apdraudējumu novēršanai;
 • Uzlabot zāļu, medicīnisko ierīču un ar krīzi saistīto produktu pieejamību un cenas pieņemamību ES un atbalstīt ar tiem saistīto inovāciju; 
 • Stiprināt veselības sistēmas, uzlabojot to noturību un resursu izmantošanas efektivitāti, jo īpaši:  
  • Atbalstīt integrētu un koordinētu darbu starp dalībvalstīm;  
  • Veicināt labo prakšu īstenošanu un veicināt datu kopīgošanu;  
  • Stiprināt veselības aprūpes darbaspēku;  
  • Risināt demogrāfisko pārmaiņu ietekmi;  
  • Sekmēt digitalizāciju.

ES Veselības programmu administrē Eiropas Komisijas izveidota izpildaģentūra Veselības un digitālā izpildaģentūra (HaDEA)

ES Veselības programma īstenota, izmantojot ikgadējās Darba programmas (Darba programma 2024.gadam)1, kas pieņemtas sadarbojoties dalībvalstīm un attiecas uz vairākām prioritārām darbībām, kuras izvēlas katru gadu, ievērojot ES stratēģisko ievirzi, kā arī darbību finansēšanas kritērijus ES Veselības programmas ietvaros.

Ikgadējās Darba programmas ietvaros izsludinātie atklātie projektu uzsaukumu konkursi (Call for proposals) tiek publicēti Veselības un digitālās izpildaģentūra (HaDEAtīmekļa vietnē (atlasot pēc programmas atlases kritērijiem “EU4Health”). 

Vietne EU Funding & Tenders Portal2 ir Vienotās elektronisko datu apmaiņas punkts Eiropas Komisijas un citu ES struktūru pārvaldīto finansēšanas programmu un konkursu dalībniekiem un ekspertiem. Potenciālie pretendenti var izmantot vietni, lai apzinātu attiecīgās iespējas, atrastu ES projektu partnerus, iesniegtu priekšlikumus, kā arī apskatītu iepriekšējos un notiekošos ES finansētos projektus.

Valstu Nacionālie kontaktpunkti - dalībvalstis izraugās valstu koordinācijas punktus, kas palīdz EK popularizēt ES Veselības programmu, izplatīt ES Veselības programmas rezultātus un informēt par attiecīgajās valstīs panākto ES Veselības programmas ietekmi.  

1 2024 EU4Health Work Programme - European Commission (europa.eu)

2EU Funding & Tenders Portal (europa.eu) 

Ieva Kušķe
Veselības ministrijas 
Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas vadītāja
tālrunis: 
+371 67876028 
e-pasts: 
ieva.kuske@vm.gov.lv

Sanita Freivalde
Veselības ministrijas
Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas vadītājas vietniece
tālrunis: 
+371 60005263
e-pasts: sanita.freivalde@vm.gov.lv

Dita Čudare
Veselības ministrijas
Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas vecākā referente
Tālrunis: +371 67876158
e-pasts: dita.cudare@vm.gov.lv

Citu ES Veselības programmas dalībvalstu Nacionālos fokālos punktus skatīt ec.europa.eu