ES Veselības programma (EU4Health) ir finansēšanas instruments, kas atbalsta sadarbību starp Eiropas Savienības (turpmāk – ES) valstīm un palīdz izstrādāt ES kopīgās darbības veselības aprūpes jomā.

ES Veselības programmas uzsāktas 2008.gada 1.janvārī. 

Informācija par Pirmo, Otro un Trešo ES Veselības programmu pieejama tīmekļa vietnē ec.europa.eu. 

ES Veselības programmas darbību nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2021.gada 24.marta regula (ES) 2021/522, ar ko izveido Savienības rīcības programmu veselības jomā (programma “ES – veselībai”) 2021.–2027.gadam un atceļ Regulu (ES) Nr. 282/2014 (Dokuments attiecas uz EEZ). 

ES Veselības programmas budžets 2021.–2027.gadam ir 5, 346 mljrd. eiro (ieskaitot konkrētām programmām paredzētās korekcijas).  

ES Veselības programma  papildina dalībvalstu rīcībpolitikas, lai visā ES uzlabotu cilvēka veselību un visās ES rīcībpolitikās un darbībās nodrošinātu augstu cilvēka veselības aizsardzības līmeni. Ievērojot pieeju “Viena veselība”, ES Veselības programma  tiecas sasniegt šādus vispārīgos mērķus: 

 • Uzlabot un veicināt veselību ES, lai mazinātu pārnēsājamu un nepārnēsājamu slimību radīto slogu, atbalstot veselības veicināšanu un slimību profilaksi, mazinot nevienlīdzību veselības aprūpes jomā, veicinot veselīgu dzīvesveidu un veicinot piekļuvi veselības aprūpei; 
 • Aizsargāt cilvēkus ES no nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem un stiprināt veselības sistēmu reaģētspēju un dalībvalstu koordināciju nopietnu pārrobežu veselības apdraudējumu novēršanai;
 • Uzlabot zāļu, medicīnisko ierīču un ar krīzi saistīto produktu pieejamību un cenas pieņemamību ES un atbalstīt ar tiem saistīto inovāciju; 
 • Stiprināt veselības sistēmas, uzlabojot to noturību un resursu izmantošanas efektivitāti, jo īpaši:  
  • Atbalstīt integrētu un koordinētu darbu starp dalībvalstīm;  
  • Veicināt labo prakšu īstenošanu un veicināt datu kopīgošanu;  
  • Stiprināt veselības aprūpes darbaspēku;  
  • Risināt demogrāfisko pārmaiņu ietekmi;  
  • Sekmēt digitalizāciju.

ES Veselības programmas ietvaros īstenoto pasākumu rezultātiem jābūt ar ES pievienoto vērtību, t.i. noderīgiem visām ES valstīm.  

ES Veselības programmu administrē Eiropas Komisijas izveidota izpildaģentūra Veselības un digitālā izpildaģentūra (HaDEA).

ES Veselības programma īstenota, izmantojot ikgadējās Darba programmas (Darba programma 2023.gadam), kas pieņemtas sadarbojoties dalībvalstīm un attiecas uz vairākām prioritārām darbībām, kuras izvēlas katru gadu, ievērojot ES stratēģisko ievirzi, kā arī darbību finansēšanas kritērijus ES Veselības programmas ietvaros.

Ikgadējās Darba programmas ietvaros izsludinātie atklātie projektu uzsaukumu konkursi (Call for proposals) tiek publicēti Veselības un digitālās izpildaģentūra (HaDEA) tīmekļa vietnē (atlasot pēc programmas atlases kritērijiem “EU4Health”). 

Valstu Nacionālie fokālie punkti - dalībvalstis izraugās valstu koordinācijas punktus, kas palīdz EK popularizēt ES Veselības programmu, izplatīt ES Veselības programmas rezultātus un informēt par attiecīgajās valstīs panākto ES Veselības programmas ietekmi.  

 

Latvijā Nacionālā fokālā punkta funkcijas nodrošina:

Ieva Kušķe
Veselības ministrijas 
Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas vadītāja
tālrunis: +371 67876028 
e-pasts: ieva.kuske@vm.gov.lv

Sanita Freivalde
Veselības ministrijas
Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas vadītājas vietniece
tālrunis: +371 60005263
e-pasts: sanita.freivalde@vm.gov.lv

Agnija Barona
Veselības ministrijas
Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas vecākā referente
tālrunis: +371 67876158
e-pasts: agnija.barona@vm.gov.lv

Citu ES Veselības programmas dalībvalstu Nacionālos fokālos punktus skatīt ec.europa.eu