ES Veselības programma (EU4Health) ir finansēšanas instruments, kas atbalsta sadarbību starp Eiropas Savienības (turpmāk – ES) valstīm un palīdz izstrādāt ES kopīgās darbības veselības aprūpes jomā.

ES Veselības programmas uzsāktas 2008.gada 1.janvārī. 

Informācija par Pirmo, Otro un Trešo ES Veselības programmu pieejama tīmekļa vietnē ec.europa.eu 

ES Veselības programmas darbību nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2021.gada 24.marta regula (ES) 2021/522, ar ko izveido Savienības rīcības programmu veselības jomā (programma “ES – veselībai”) 2021.–2027.gadam un atceļ Regulu (ES) Nr. 282/2014 (Dokuments attiecas uz EEZ). 

ES Veselības programmas budžets 2021.–2027.gadam ir 2 446 000 000 eiro (neskaitot konkrētām programmām paredzētās korekcijas).  

ES Veselības programma  papildina dalībvalstu rīcībpolitikas, lai visā ES uzlabotu cilvēka veselību un visās ES rīcībpolitikās un darbībās nodrošinātu augstu cilvēka veselības aizsardzības līmeni. Ievērojot pieeju “Viena veselība”, ES Veselības programma  tiecas sasniegt šādus vispārīgos mērķus: 

 • Uzlabot un veicināt veselību ES, lai mazinātu pārnēsājamu un nepārnēsājamu slimību radīto slogu, atbalstot veselības veicināšanu un slimību profilaksi, mazinot nevienlīdzību veselības aprūpes jomā, veicinot veselīgu dzīvesveidu un veicinot piekļuvi veselības aprūpei; 
 • Aizsargāt cilvēkus ES no nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem un stiprināt veselības sistēmu reaģētspēju un dalībvalstu koordināciju nopietnu pārrobežu veselības apdraudējumu novēršanai;
 • Uzlabot zāļu, medicīnisko ierīču un ar krīzi saistīto produktu pieejamību, piekļūstamību un cenas pieņemamību Savienībā un atbalstīt ar tiem saistīto inovāciju; 
 • Stiprināt veselības sistēmas, uzlabojot to noturību un resursu izmantošanas efektivitāti, jo īpaši:  
  • Atbalstīt integrētu un koordinētu darbu starp dalībvalstīm;  
  • Veicināt paraugprakšu īstenošanu un veicināt datu kopīgošanu;  
  • Stiprināt veselības aprūpes darbaspēku;  
  • Risināt demogrāfisko pārmaiņu ietekmi;  
  • Sekmēt digitālo pārveidi.  

ES Veselības programmas ietvaros īstenoto pasākumu rezultātiem jābūt noderīgiem visām ES valstīm.  

EK Veselības programmu administrē Eiropas Komisijas izveidota izpildaģentūra Veselības un digitālā izpildaģentūra (HaDEA) 

ES Veselības programma īstenota, izmantojot ikgadējās Darba programmas (Darba programma 2022.gadam), kas pieņemtas sadarbojoties dalībvalstīm un attiecas uz vairākām prioritārām darbībām, kuras izvēlas katru gadu, ievērojot darbību finansēšanas kritērijus programmas ietvaros.  

Ikgadējās Darba programmas ietvaros izsludinātie atklātie projektu uzsaukumu konkursi (Call for proposals) tiek publicēti Veselības un digitālās izpildaģentūra (HaDEA) tīmekļa vietnē šeit

Valstu Nacionālie fokālie punkti - dalībvalstis izraugās valstu koordinācijas punktus, kas palīdz EK popularizēt ES Veselības programmu, izplatīt ES Veselības programmas rezultātus un informēt par attiecīgajās valstīs panākto ES Veselības programmas ietekmi.  

  Latvijā Nacionālā fokālā punkta funkcijas nodrošina:

  Agnija Barona, Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas vecākā referente, kontaktu informācija: tālrunis: +371 67876158, e-pasts: agnija.barona@vm.gov.lv, adrese - Brīvības iela 72 k-1, LV-1011, Rīga.

  Citu dalībvalstu Nacionālos fokālos punktus skatīt ec.europa.eu