ESF logo

Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu 2014. – 2020.gada plānošanas perioda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana” 9.2.7. specifiskā atbalsta mērķa „Atbalsts ārstniecības personām, kas nodrošina pacientu ārstēšanu sabiedrības veselības krīžu situāciju novēršanai” (turpmāk – 9.2.7. SAM) mērķis ir sniegt atbalstu ārstniecības personām, kas nodrošina pacientu ārstēšanu sabiedrības veselības krīžu situāciju novēršanai.

Specifisko atbalstu plānots īstenot ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.

Mērķa grupa: ārstniecības personas

Finansējums ir 8 948 658 eiro, tai skaitā ESF finansējums –7 606 359 eiro (85%) apmērā un valsts budžeta finansējums 1 342 299 eiro (15%) apmērā.

Finansējuma saņēmējs: Veselības ministrija

SAM 9.2.7. ietvaros pacientu ārstēšanai stacionārās ārstniecības iestādēs Rīgā sabiedrības veselības krīžu situāciju novēršanai tiks piesaistītas medicīnas māsas un māsu palīgi, savukārt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāžu atbalsta centros Rīgā neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai pirms slimnīcas posmā – ārsta palīgi. Lai sabiedrības veselības krīžu situācijās uzlabotu primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Rīgā, tiks veicināta ģimenes ārstu paaudžu nomaiņa.

Atbalstāmās darbības:

  • projekta vadība un īstenošana;
  • finansējuma saņēmēja personāla darba braucienu nodrošināšana;
  • atbalsta pasākumi ārstniecības personu piesaistei;
  • atbalsta pasākumi ģimenes ārstu paaudžu nomaiņai;
  • atbalsta pasākumi ārstniecības personām un citām ārstniecībā iesaistītām personām, kas nodrošina sabiedrības veselības krīžu situāciju novēršanu un ierobežošanu;
  • informācijas un publicitātes pasākumi;
  • ārstniecības personu informēšana un piesaiste kompensāciju saņemšanai.

2020. gada 24.decembris Ministru kabineta noteikumi Nr.802 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.7. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalsts ārstniecības personām, kas nodrošina pacientu ārstēšanu sabiedrības veselības krīžu situāciju novēršanai" īstenošanas noteikumi"