ESF logo

Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu 2014. – 2020.gada plānošanas perioda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana” 9.2.7. specifiskā atbalsta mērķa „Atbalsts ārstniecības personām, kas nodrošina pacientu ārstēšanu sabiedrības veselības krīžu situāciju novēršanai” (turpmāk – 9.2.7. SAM) mērķis ir sniegt atbalstu ārstniecības personām, kas nodrošina pacientu ārstēšanu sabiedrības veselības krīžu situāciju novēršanai.

Specifisko atbalstu plānots īstenot ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā

Mērķa grupa: ārstniecības personas

Finansējums ir 3 000 000 eiro, tai skaitā ESF finansējums –2 550 000 eiro (85%) apmērā un valsts budžeta finansējums 450 000 eiro (15%) apmērā.

Finansējuma saņēmējs: Veselības ministrija

SAM 9.2.7. ietvaros pacientu ārstēšanai stacionārās ārstniecības iestādēs Rīgā sabiedrības veselības krīžu situāciju novēršanai tiks piesaistītas medicīnas māsas un māsu palīgi, savukārt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāžu atbalsta centros Rīgā neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai pirms slimnīcas posmā – ārsta palīgi. Lai sabiedrības veselības krīžu situācijās uzlabotu primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Rīgā, tiks veicināta ģimenes ārstu paaudžu nomaiņa.

Atbalstāmās darbības:

  • projekta vadības un īstenošanas nodrošināšana;
  • finansējuma saņēmēja personāla darba braucienu nodrošināšana;
  • vienreizēja kompensācija ārstniecības personām, kas sniedz valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, paredzot vienreizēju kompensāciju  māsām un māsu palīgiem par darbu stacionārā ārstniecības iestādē Rīgā un ārstu palīgiem par darbu NMPD brigāžu atbalsta centros Rīgā;
  • vienreizēja uzturēšanās izdevumu kompensācija, ko piešķir ārstniecības personām uzturēšanās izmaksu segšanai;
  • atbalsta pasākumi ģimenes ārstu, kas sniedz valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, paaudžu nomaiņai.

2020. gada 24.decembris Ministru kabineta noteikumi Nr.802 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.7. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalsts ārstniecības personām, kas nodrošina pacientu ārstēšanu sabiedrības veselības krīžu situāciju novēršanai" īstenošanas noteikumi"