Rezidentūra ir akreditēta profesionālās izglītības programma noteiktas ārsta pamatspecialitātes, apakšspecialitātes un papildspecialitātes vai zobārsta apakšspecialitātes iegūšanai.

Rezidentūras programmās ārsta pamatspecialitātes iegūšanai uzņem personas, kuras ir sekmīgi apguvušas sešus gadus ilgu medicīnas studiju programmu un ieguvušas ārsta grādu.

Vispārīgās prasības ārsta izglītībai nosaka likuma „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” 10.pants.

Rezidentūras programma ietver attiecīgajai ārsta specialitātei nepieciešamo teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu. Rezidentūras programmās ārsta apakšspecialitātes un papildspecialitātes iegūšanai uzņem ārstus, kuriem ir pamatspecialitātes sertifikāts.

Turklāt rezidentūras programmās zobārsta apakšspecialitātes iegūšanai uzņem personas, kuras ir ieguvušas zobārsta grādu.

Vispārīgās prasības zobārsta izglītībai nosaka likuma „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” 12.pants.

Rezidentūras programmas realizē augstskolas Rīgas Stradiņa universitāte un Latvijas Universitāte.

Augstskolas slēdz līgumus par rezidentu apmācību ar ārstniecības iestādēm un sadarbības līgumus ar ārstniecības iestādēm, kas ir Veselības ministrijas padotībā esošas budžeta iestādes.