ES karogs

 

Padomes prezidentvalsts ik pēc sešiem mēnešiem pārņem cita ES dalībvalsts.

Prezidentvalsts galvenais uzdevums ir organizēt, saturiski sagatavot un vadīt visu ES Padomes formātu sanāksmes - eksperta līmeņa un ministru līmeņa sanāksmes, turpināt iepriekšējo prezidentūru darbu, kā arī prezidentvalsts statuss dalībvalstīm dod iespēju ietekmēt ES darba kārtību, izvirzot savas prioritātes. 

Latvijas prezidentūra 2015 eu2015.lv

  Pašreizējo triju prezidentvalstu komandu veido Spānija, Beļģija un Ungārija.

  Prezidentūru trio 18 mēnešu darba programma latviešu valodā: data.consilium.europa.eu

  No 2024.gada 1.janvāra prezidentūru ES Padomē pārņem Beļģija.

  Beļģija savas prezidentūras laikā pievērsīsies trim galvenajām tēmām: aprūpei, gatavībai un aizsardzībai. Izmantojot šo prizmu, tā sadarbosies ar dalībvalstīm, Eiropas Parlamentu un Eiropas Komisiju, lai izstrādātu politiku priekšlikumus, kas var vēl vairāk stiprināt Eiropas veselības savienību un aizsargāt ES iedzīvotāju labbūtību.

  Tā kā Beļģijas prezidentūra notiks 2019.-2024. gada likumdošanas cikla beigās, tās mērķis būs pabeigt pašreiz notiekošos trialogus par Eiropas Veselības datu telpu un Regulu par cilvēku izcelsmes vielām. Tā arī turpinās darbu pie sarunām par tiesību aktiem farmācijas jomā, ieteikuma par ar vakcīnām novēršamiem vēža veidiem un ieteikuma par vidi bez tabakas dūmiem.

  Beļģija tiecas izstrādāt veselības jautājumu darba kārtību nākamajam Eiropas Komisijas sastāvam, uzsverot, ka veselībai arī turpmāk jābūt prioritātei. Visbeidzot, tā arī saskata iespēju iesniegt priekšlikumus par ES rīcībā esošo īstenošanas instrumentu izmantošanu, lai veicinātu ES rīcību veselības jomā. Īpaša uzmanība tiks pievērsta tam, lai uzlabotu kopīgo rīcību darbību un piekļuvi ES finansējumam.

  Beļģijas prezidentūras prioritātes sabiedrības veselības un farmācijas jomās:

  • Rast risinājumus, kā ES var palīdzēt dalībvalstīm nodrošināt pietiekama veselības aprūpes darbaspēka ar atbilstošām prasmēm pieejamību, lai uzturētu to veselības aprūpes sistēmas.
  • Uzsākt diskusiju par pāreju uz tādu medicīniskās pētniecības un inovācijas sistēmu, kas balstīta uz iedzīvotāju vajadzībām.
  • Turpināt strādāt pie neinfekciju slimību profilakses.
  • Veikt ES veselības ārkārtas situāciju pārvaldības sistēmas izvērtējumu pēc pandēmijas.
  • Censties paplašināt ES spējas veikt plaša mēroga klīniskos pētījumus.
  • Turpināt Zviedrijas un Spānijas prezidentūru iesākto darbu cīņā pret antimikrobiālo rezistenci.
  • Noslēgt sarunas par Starptautisko nolīgumu par pandēmiju novēršanu, gatavību pandēmijām un reaģēšanu uz tām un grozījumiem Starptautiskajos veselības aizsardzības noteikumos.
  • Izstrādāt, ieviest un stiprināt pasākumus zāļu trūkuma novēršanai ES, tajā skaitā uzsākt Kritiski svarīgo zāļu alianses darbību, kas apvienos Eiropas Komisiju, dalībvalstis un citas ieinteresētās puses, lai nodrošinātu svarīgāko zāļu un to sastāvdaļu ražošanu Eiropā.

  Beļģijas prezidentūras tīmekļa vietne: belgian-presidency.consilium.europa.eu

  No 2023.gada 1.jūlija prezidentūru ES Padomē pārņem Spānija.

  Spānijas prezidentūras ES Padomē galvenais mērķis veselības jomā ir turpināt veidot Eiropas Veselības savienību. Tās ietvaros tiks uzlabota mazāk aizsargāto personu aizsardzība ES, veicinātas gatavības un reaģēšanas iniciatīvas jaunu veselības apdraudējumu gadījumā un ES veselības aizsardzības programma tiks saskaņota ar ANO ilgtspējīgas attīstības programmu 2030.gadam un pieeju “Viena veselība”. Spānijas prezidentūra turpinās darbu pie regulas par Eiropas veselības datu telpas izveidi un citu tiesību aktu izstrādes, kā arī aktīvi strādās narkotiku apkarošanas jomā.

  Spānijas prezidentūras prioritātes sabiedrības veselības un farmācijas jomās:

  • Jaunas iniciatīvas, kas vērstas uz profilaksi un veselīgu dzīvesveidu – Spānija uzskata, ka profilakse ir labākais veselības aprūpes sistēmām pieejamais līdzeklis, lai uzlabotu cilvēku dzīves kvalitāti. Lai gan profilakses koncepcija ir iekļauta kā viens no Eiropas Veselības savienības pīlāriem, lielākā daļa ES īstenoto pasākumu galvenā uzmanība ir pievērsta sagatavotībai un reaģēšanai, nevis veselības veicināšanai. Viens no Spānijas prezidentūras mērķiem ir piešķirt prioritāti tādas ES ekosistēmas izveidei, kas veicina pasākumus, kuri koncentrējas arī uz veselības un veselīga dzīvesveida veicināšanu, jo īpaši attiecībā uz vismazāk aizsargāto iedzīvotāju grupām, piemēram, bērniem un jauniešiem.
  • Veselības sistēmu spēju stiprināšana – Sekmēt Eiropas Veselības savienības attīstību nozīmē veicināt jaunu uzraudzības sistēmu izstrādi sabiedrības veselības jomā, attīstīt digitālo veselību ES un iekļaut “Vienas veselības” pieeju turpmākajā ES veselības politikas izstrādē. Turklāt pandēmija ir uzsvērusi nepieciešamību stiprināt Eiropas farmācijas struktūru un palielināt pārrobežu sadarbību starp sabiedrības veselības iestādēm. Veselības sistēmu spēju stiprināšana ir viens no galvenajiem mērķiem lielākajā daļā pašlaik izskatāmo likumdošanas dokumentu, tāpēc ir svarīgi, lai politiskajā līmenī tiktu atbalstīta to virzība.
  • Jaunu ES veselības stratēģiju izstrāde – Starp Eiropas Veselības savienības mērķiem ir iedzīvotāju veselības aizsardzības uzlabošana, jo īpaši attiecībā uz slimību ārstēšanu un uzraudzību. Ir konkrēti piemēri par ES izstrādātām stratēģijām, kas paredzētas retu slimību vai vēža pārvaldībai. ES var turpināt gūt panākumus tādos jautājumos kā HIV un ar to saistītā stigma, kā arī psihiskā veselība, saskaņojot ES rīcību ar ANO 3. ilgtspējīgas attīstības mērķi.

  Spānijas prezidentūras tīmekļa vietne: https://spanish-presidency.consilium.europa.eu/en/