ES karogs

 

Padomes prezidentvalsts ik pēc sešiem mēnešiem pārņem cita ES dalībvalsts.

Prezidentvalsts galvenais uzdevums ir organizēt, saturiski sagatavot un vadīt visu ES Padomes formātu sanāksmes - eksperta līmeņa un ministru līmeņa sanāksmes, turpināt iepriekšējo prezidentūru darbu, kā arī prezidentvalsts statuss dalībvalstīm dod iespēju ietekmēt ES darba kārtību, izvirzot savas prioritātes. 

Latvijas prezidentūra 2015 eu2015.lv

  Pašreizējo triju prezidentvalstu komandu veido Francija, Čehija un Zviedrija.

  Prezidentūru trio 18 mēnešu darba programma latviešu valodā: data.consilium.europa.eu

  No 2022.gada 1.jūlija prezidentūru ES Padomē pārņem Čehija. 

  Čehijas prezidentūras prioritātes sabiedrības veselības un farmācijas jomās:

  • Onkoloģija, ES Padomes ieteikuma par vēža skrīningu pieņemšana
  • Zāļu pieejamība reto slimību kontekstā
  • Vakcinācija, ES Padomes secinājumu par vakcināciju apstiprināšana
  • ES loma globālajā veselība
  • Koordinācija veselības aprūpes nodrošināšanā Ukrainas bēgļiem
  • Zāļu piegādes ķēžu izturības stiprināšana
  • ES Stratēģijas un Rīcības plāna narkotiku jomā 2021.–2025. gadam veicināšana un īstenošana
  • Pierādījumos un cilvēktiesībās balstīta pieeja narkotiku politikām, sadarbība ar trešajām valstīm un pilsonisko sabiedrību
  • Trialoga uzsākšana par priekšlikumu izstrādāt ES Narkotiku aģentūras regulu

  Čehijas prezidentūras tīmekļa vietne: czech-presidency.consilium.europa.eu

  Zviedrijas prezidentūra ES Padomē: no 2023.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam.

  Zviedrijas prezidentūras tīmekļa vietne: www.government.se

  Francijas prezidentūras prioritātes sabiedrības veselības un farmācijas jomās: 

  • Cīņa pret Covid-19 un gatavība nākotnes krīzēm
  • Savienības industriālās kapacitātes veicināšana
  • Direktīvas par cilvēka asins un asins komponentu kvalitātes un drošības standartiem un direktīvas par cilvēka audu un šūnu kvalitātes un drošības standartiem pārskatīšana
  • Digitālā veselība
  • ES loma globālajā veselībā

  Francijas prezidentūras tīmekļa vietne: presidence-francaise.consilium.europa.eu

  Slovēnijas prezidentūras prioritātes sabiedrības veselības un farmācijas jomās: 

  • Cīņa ar Covid-19  
  • Gatavības nākotnes krīzēm - inovatīvi risinājumi noturīgām veselības sistēmām 
  • Eiropas veselības savienības veidošana – zāļu un medicīnas ierīču pieejamība 
  • Digitālā pieeja veselības veicināšanā - Eiropas veselības datu telpa 

  Slovēnijas prezidentūras mājaslapa: https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/en/  

  Portugāles prezidentūra ES Padomē: no 2021.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam.

  Portugāles prezidentūras prioritātes sabiedrības veselības un farmācijas jomās:

  • Cīņa ar Covid-19
  • ES sadarbības stiprināšana sabiedrības veselībā - Eiropas veselības savienības veidošana
  • Atbalsts ilgtspējīgai, taisnīgai un universālai zāļu un medicīnas ierīču pieejamībai
  • Digitālā pieeja veselības veicināšanā
  • ES lomas stiprināšana pasaules veselības kontekstā

  Portugāles prezidentūras mājaslapa: www.2021portugal.eu

  Vācijas prezidentūra ES Padomē: no 2020.gada 1.jūlija līdz 31.decembrim 

  Vācijas prezidentūras prioritātes sabiedrības veselības un farmācijas jomās: 

  • Covid-19 pandēmijas laikā gūta pieredze un gatavība nākotnes krīzēm.
  • ES globālajā veselībā. 
  • Veselības dati un pārrobežu sadarbība.
  • ES Farmācijas politika un zāļu pieejamības nodrošināšana.

  Vācijas prezidentūras mājaslapa: www.eu2020.de
  Vācijas prezidentūras programma: www.eu2020.de

  Horvātijas prezidentūras prioritātes sabiedrības veselības un farmācijas jomās

  • Transplantācija un orgānu ziedošana (notiks augsta līmeņa konference Zagrebā,16.– 17.03., pēc tam sekos Padomes secinājumi).
  • Ilglaicīga veselības aprūpe (divi galvenie virzieni – onkoloģija  un izaicinājumi saistībā ar novecošanos).

  Horvātijas prezidentūras mājaslapa: eu2020.hr

  Somijas prezidentūras prioritātes sabiedrības veselības un farmācijas jomās

  • Labklājības ekonomika, ietverot arī veselību, kā nozares galvenā prezidentūras tēma (plāno sagatavot ES Padomes secinājumus).
  • Veselības tehnoloģiju novērtējums (plāno sagatavot progresa ziņojumu vai organizēt politiskās debates EPSCO ietvaros). 
  • Dzeramā ūdens kvalitāte (turpinās sarunas ar Eiropas Parlamentu).
  • ES globālajā veselībā (plāno organizēt diskusijas Augsta līmeņa Sabiedrības veselības darba grupā).

  Somijas prezidentūras mājaslapa: eu2019.fi

  Rumānijas prezidentūras prioritātes sabiedrības veselības un farmācijas jomās:

  • Antimikrobā rezistence un ar to saistītas infekcijas
  • Vakcinācija
  • Zāļu pieejamība
  • Pacientu mobilitāte
  • Digitālā veselība (E-veselība)

  Rumānijas prezidentūras mājaslapa: romania2019.eu