ES karogs

 

Padomes prezidentvalsts ik pēc sešiem mēnešiem pārņem cita ES dalībvalsts.

Prezidentvalsts galvenais uzdevums ir organizēt, saturiski sagatavot un vadīt visu ES Padomes formātu sanāksmes - eksperta līmeņa un ministru līmeņa sanāksmes, turpināt iepriekšējo prezidentūru darbu, kā arī prezidentvalsts statuss dalībvalstīm dod iespēju ietekmēt ES darba kārtību, izvirzot savas prioritātes. 

Latvijas prezidentūra 2015 eu2015.lv

  Pašreizējo triju prezidentvalstu komandu veido Spānija, Beļģija un Ungārija.

  Prezidentūru trio 18 mēnešu darba programma latviešu valodā: data.consilium.europa.eu

  No 2023.gada 1.jūlija prezidentūru ES Padomē pārņem Spānija.

  Spānijas prezidentūras ES Padomē galvenais mērķis veselības jomā ir turpināt veidot Eiropas Veselības savienību. Tās ietvaros tiks uzlabota mazāk aizsargāto personu aizsardzība ES, veicinātas gatavības un reaģēšanas iniciatīvas jaunu veselības apdraudējumu gadījumā un ES veselības aizsardzības programma tiks saskaņota ar ANO ilgtspējīgas attīstības programmu 2030.gadam un pieeju “Viena veselība”. Spānijas prezidentūra turpinās darbu pie regulas par Eiropas veselības datu telpas izveidi un citu tiesību aktu izstrādes, kā arī aktīvi strādās narkotiku apkarošanas jomā.

  Spānijas prezidentūras prioritātes sabiedrības veselības un farmācijas jomās:

  • Jaunas iniciatīvas, kas vērstas uz profilaksi un veselīgu dzīvesveidu – Spānija uzskata, ka profilakse ir labākais veselības aprūpes sistēmām pieejamais līdzeklis, lai uzlabotu cilvēku dzīves kvalitāti. Lai gan profilakses koncepcija ir iekļauta kā viens no Eiropas Veselības savienības pīlāriem, lielākā daļa ES īstenoto pasākumu galvenā uzmanība ir pievērsta sagatavotībai un reaģēšanai, nevis veselības veicināšanai. Viens no Spānijas prezidentūras mērķiem ir piešķirt prioritāti tādas ES ekosistēmas izveidei, kas veicina pasākumus, kuri koncentrējas arī uz veselības un veselīga dzīvesveida veicināšanu, jo īpaši attiecībā uz vismazāk aizsargāto iedzīvotāju grupām, piemēram, bērniem un jauniešiem.
  • Veselības sistēmu spēju stiprināšana – Sekmēt Eiropas Veselības savienības attīstību nozīmē veicināt jaunu uzraudzības sistēmu izstrādi sabiedrības veselības jomā, attīstīt digitālo veselību ES un iekļaut “Vienas veselības” pieeju turpmākajā ES veselības politikas izstrādē. Turklāt pandēmija ir uzsvērusi nepieciešamību stiprināt Eiropas farmācijas struktūru un palielināt pārrobežu sadarbību starp sabiedrības veselības iestādēm. Veselības sistēmu spēju stiprināšana ir viens no galvenajiem mērķiem lielākajā daļā pašlaik izskatāmo likumdošanas dokumentu, tāpēc ir svarīgi, lai politiskajā līmenī tiktu atbalstīta to virzība.
  • Jaunu ES veselības stratēģiju izstrāde – Starp Eiropas Veselības savienības mērķiem ir iedzīvotāju veselības aizsardzības uzlabošana, jo īpaši attiecībā uz slimību ārstēšanu un uzraudzību. Ir konkrēti piemēri par ES izstrādātām stratēģijām, kas paredzētas retu slimību vai vēža pārvaldībai. ES var turpināt gūt panākumus tādos jautājumos kā HIV un ar to saistītā stigma, kā arī psihiskā veselība, saskaņojot ES rīcību ar ANO 3. ilgtspējīgas attīstības mērķi.

  Spānijas prezidentūras tīmekļa vietne: https://spanish-presidency.consilium.europa.eu/en/

  Francijas prezidentūras prioritātes sabiedrības veselības un farmācijas jomās: 

  • Cīņa pret Covid-19 un gatavība nākotnes krīzēm
  • Savienības industriālās kapacitātes veicināšana
  • Direktīvas par cilvēka asins un asins komponentu kvalitātes un drošības standartiem un direktīvas par cilvēka audu un šūnu kvalitātes un drošības standartiem pārskatīšana
  • Digitālā veselība
  • ES loma globālajā veselībā

  Francijas prezidentūras tīmekļa vietne: presidence-francaise.consilium.europa.eu