ES karogs

 

Padomes prezidentvalsts ik pēc sešiem mēnešiem pārņem cita ES dalībvalsts.

Prezidentvalsts galvenais uzdevums ir organizēt, saturiski sagatavot un vadīt visu ES Padomes formātu sanāksmes - eksperta līmeņa un ministru līmeņa sanāksmes, turpināt iepriekšējo prezidentūru darbu, kā arī prezidentvalsts statuss dalībvalstīm dod iespēju ietekmēt ES darba kārtību, izvirzot savas prioritātes. 

Latvijas prezidentūra 2015 eu2015.lv

  Pašreizējo triju prezidentvalstu komandu veido Francija, Čehija un Zviedrija.

  Prezidentūru trio 18 mēnešu darba programma latviešu valodā: data.consilium.europa.eu

  No 2023.gada 1.janvāra prezidentūru ES Padomē pārņem Zviedrija.

  Zviedrijas prezidentūras prioritātes sabiedrības veselības un farmācijas jomās:

  • Zviedrija plāno balstīties uz pieredzi, kas gūta no Covid-19 pandēmijas. Prezidentūra pievērsīsies daudziem jautājumiem veselības un medicīniskās aprūpes jomā, par kuriem ir jāvienojas, piemēram, priekšlikumam par regulu par Eiropas veselības datu telpu un priekšlikumam regulai par kvalitātes un drošības standartiem attiecībā uz cilvēku izcelsmes vielām, ko paredzēts izmantot cilvēkiem;
  • Prezidentūra veicinās Eiropas Vēža uzveikšanas plāna īstenošanu. Zviedrija veicinās efektīvu ES koordināciju sarunās Pasaules Veselības organizācijā par starptautisku līgumu par pandēmijām un papildu grozījumiem Starptautiskajos veselības aizsardzības noteikumos. Vēl viens svarīgs jautājums ir centienu turpināšana, lai atjaunotu ES globālo veselības stratēģiju. Prezidentūra arī uzsvērs sabiedrības veselības politikas riskus, kas saistīti ar pieaugošo vientulību.  
  • Veselības jomā Zviedrijas prezidentūra piešķirs prioritāti farmācijas produktiem. Neparedzētu notikumu gadījumā var tikt ietekmēta zāļu un medicīnisko ierīču pieejamība un var rasties zāļu trūkums, kas īpaši parādījās Covid-19 pandēmijas laikā. Prezidentūra virzīs uz priekšu Komisijas turpmākos priekšlikumus par vispārējo farmācijas tiesību aktu atjaunināšanu un priekšlikumus par jaunām regulām attiecībā uz zālēm reti sastopamu slimību ārstēšanai un pediatrijā lietojamām zālēm. Vēl viens jautājums, kas, domājams, tiks izskatīts Padomē, ir priekšlikums jaunai regulai par Eiropas Zāļu aģentūras maksām. Prezidentūra arī atbalstīs darbu pie nesen pieņemtās Medicīnisko ierīču regulas īstenošanas. 
  • Rezistence pret antimikrobiāliem līdzekļiem, jo īpaši rezistence pret antibiotikām, ir viens no lielākajiem mūsdienu veselības apdraudējumiem un skar valstis ar augstiem, vidējiem un zemiem ienākumiem. Prezidentūra centīsies saglabāt iespēju efektīvi ārstēt bakteriālas infekcijas cilvēkiem un dzīvniekiem un saglabāt šo jautājumu starptautiskās darba kārtības augšgalā. Lai to veicinātu, prezidentūra uzsvērs centienus nodrošināt ilgtspējīgu piekļuvi efektīviem antimikrobiālajiem līdzekļiem un ES ieguldījumu antimikrobu rezistences samazināšanā pasaules līmenī. 

  Zviedrijas prezidentūras tīmekļa vietne: https://www.government.se/government-policy/swedens-eu-presidency-2023/

  Francijas prezidentūras prioritātes sabiedrības veselības un farmācijas jomās: 

  • Cīņa pret Covid-19 un gatavība nākotnes krīzēm
  • Savienības industriālās kapacitātes veicināšana
  • Direktīvas par cilvēka asins un asins komponentu kvalitātes un drošības standartiem un direktīvas par cilvēka audu un šūnu kvalitātes un drošības standartiem pārskatīšana
  • Digitālā veselība
  • ES loma globālajā veselībā

  Francijas prezidentūras tīmekļa vietne: presidence-francaise.consilium.europa.eu