Veselības ministrija katru gadu līdz 1.aprīlim apstiprina rezidentu vietu skaitu sadalījumā pa specialitātēm.

Indikatīvi nosaka rezidentu vietu skaitu sadalījumā pa specialitātēm turpmākajiem diviem gadiem, kas var tikt precizēts attiecīgajā gadā.

 Veselības ministrijas 2024.gada 2.aprīļa rīkojuma Nr.01-01.1/60 "Par rezidentūras vietu skaitu 2024./2025.studiju gadā" pielikumi:

Rezidentūras vietu skaits 2019./2020.studiju gadā (28.03.20. rīkojums nr. 76)

Veiktie grozījumi 2020.gada 28.marta rīkojumā nr. 76 rīkojumā "Par rezidentu vietu skaitu 2019./2020.studiju gadā":

No 2019.gada 1.janvāra augstskolas, kuras īsteno augstāko profesionālo studiju programmu ārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, ar augstskolu Vienotās uzņemšanas komisijas starpniecību:

1. Katru gadu līdz 8.jūlijam organizē pretendentu pieteikšanos rezidentūras studiju programmās atbilstoši Veselības ministrijas apstiprinātajam rezidentu vietu skaita sadalījumam pa specialitātēm.

Pretendentu pieteikšanās notiek vienotā elektroniskā sistēmā - Rīgas Stradiņa universitātes un Latvijas Universitātes tīmekļa vietnēs www.rsu.lv un www.lu.lv.

Pretendents drīkst pieteikties ne vairāk kā uz divām specialitātēm. Ja līdz 8.jūlijam netiek aizpildītas visas no valsts budžeta līdzekļiem finansētās rezidentūras vietas, rezidentūras pretendentu pieteikšanās termiņu pagarina līdz 22.jūlijam.

2. No 1.augusta līdz 10.augustam Vienotā uzņemšanas komisija organizē pretendentu atlases konkursu.

3. Organizējot rezidentūras pretendentu atlasi atklātā un vienlīdzīgā konkursā atbilstoši uzņemšanas noteikumos noteiktajiem kritērijiem, ja ir līdzvērtīgi rezultāti, priekšroka ir tiem rezidentūras pretendentiem, kuriem atbilstoši Veselības ministrijas apstiprinātajām specialitātēm ir noslēgta vienošanās ar pašvaldību vai valsts vai pašvaldības ārstniecības iestādi, kas sniedz no valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus ārpus Rīgas, par darba tiesisko attiecību uzsākšanu attiecīgajā ārstniecības iestādē ārpus Rīgas pēc rezidentūras programmas beigšanas un šajā vienošanās dokumentā norādītās darba tiesiskās attiecības tiks nodibinātas tajā specialitātē, uz kuras rezidentūras studiju programmu rezidentūras pretendents ir pieteicies.

Tiesības studēt rezidentūras studiju programmā ieguvušie pretendenti Vienotās uzņemšanas komisijas noteiktajā termiņā noslēdz ar attiecīgo universitāti atbilstošu studiju līgumu.

Uzņemšanas procesa atsevišķu aktivitāšu nosacījumi un termiņi var tikt noteikti un precizēti ar vienotās uzņemšanas komisijas rīkojumu.

Pretendentu  pieteikšanās un konkursa norises precīzus termiņus izziņo vienotā uzņemšanas komisija, publicējot informāciju Rīgas Stradiņa universitātes un Latvijas Universitātes tīmekļa vietnēs www.rsu.lv un www.lu.lv, kā arī izvietojot informāciju attiecīgās universitātes telpās.