Mērķis: uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Latvijas iedzīvotajiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot nacionālā mēroga pasākumus 4 prioritārajās veselības jomās:

 • sirds un asinsvadu slimības
 • onkoloģiskās slimības
 • bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā perioda) veselība
 • psihiskā veselība

2016.gada 17.maija Ministru kabineta noteikumi Nr. 310 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1. pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" un 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" īstenošanas noteikumi”

Veselības ministrija 2016.gada novembrī uzsāka īstenot Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" (Nr.9.2.4.1/16/I/001) (turpmāk tekstā – Projekts)

Mērķis: Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot nacionāla mēroga pasākumus

Projekta ietvaros īstenoti nacionālā mēroga sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi dažādām mērķauditorijām

Projekta īstenotājs: Veselības ministrija

Projekta īstenošanas laiks: no 2016.gada 1.novembra līdz 2023.gada 31.decembrim

Projekta tīmekļa vietneEsparveselibu.lv 

Atbalstāmās darbības

 • Projekta vadības un īstenošanas nodrošināšana 
 • Veselības veicināšanas un profilakses plāna izstrāde un aktualizēšana
 • Slimību profilakses pasākumi 
 • Vispārējie veselības veicināšanas pasākumi 
 • Nacionāla mēroga veselības veicināšanas pasākumi vietējai sabiedrībai 
 • Sabiedrības veselības pētījumi 
 • Veselības veicināšanas un slimību profilakses uzraudzība
 • Informācijas un publicitātes pasākumi

Kopējais finansējums: pasākumam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 12 089 033 eiro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 10 275 678 eiro apmērā un valsts budžeta finansējums 1 813 355 eiro apmērā

Projekts līdzfinansēts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" ietvaros

Atlases veids: Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Projekta iesniedzējs: Veselības ministrija

Sadarbības partneri: Veselības ministrijas padotības iestādes atbilstoši deleģētajiem pienākumiem - Slimību profilakses un kontroles centrs, Veselības inspekcija, Zāļu valsts aģentūra, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs un Valsts sporta medicīnas centrs (kopš 2018.gada reorganizēts)

Sasniedzamais rezultāts: projekta ietvaros līdz tiks izstrādāts veselības veicināšanas un slimību profilakses plāns. Plāns ietvers visaptverošu pieeju veselības veicināšanas pasākumu īstenošanai, tai skaitā attiecībā uz normatīvā regulējuma izmaiņām un starpsektoru sadarbību

Projekta ietvaros tiks īstenoti slimību profilakses pasākumi (četrās prioritārajās veselības jomās), vispārējie sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi, nacionāla mēroga veselības veicināšanas pasākumi mērķa grupām un vietējai sabiedrībai

Tāpat tiks veikti sabiedrības veselības pētījumi, nodrošināta veselības veicināšanas un slimību profilakses uzraudzība. Projekta ietvaros tiks nodrošināti informācijas un publicitātes pasākumi

Projekta ietvaros Latvijas pašvaldībās īstenoti veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi un aktivitātes

Mērķis: Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus

Atbalstāmās darbības

 • Projekta vadības un īstenošanas nodrošināšana 
 • Slimību profilakses pasākumi mērķa grupām  un vietējai sabiedrībai 
 • Veselības veicināšanas pasākumi mērķa grupām un vietējai sabiedrībai
 • Informācijas un publicitātes pasākumi, 

Finansējuma saņēmēju loks: pašvaldības, kas ir Nacionālo veselīgo pašvaldību tīkla dalībnieces un Slimību profilakses un kontroles centrs

Sīkāk par plānotajām darbībām aicinām interesēties pašvaldībās

Kopējais finansējums: pasākumam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 31 519 263 eiro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums  26 791 373 eiro apmērā un valsts budžeta finansējums 4 727 890 eiro apmērā

Atlases veids: Ierobežota projektu iesniegumu atlase

ESF ansamblis