Spēkā esošie politikas plānošanas dokumenti, kuru pasākumos Veselības ministrija ir noteikta kā atbildīgā vai kā viena no atbildīgajām institūcijām

Pamatnostādnes:

Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.–2027.gadam

Atskaite par izpildi: līdz 2024. gada 1. novembrim – pamatnostādņu īstenošanas vidusposma novērtējums; līdz 2028. gada 1. novembrim – pamatnostādņu īstenošanas gala novērtējums.

Plāni:

Veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanas plāns onkoloģijas jomā 2022.–2024. gadam

Atskaite par izpildi: līdz 2025. gada 1. novembrim iesniegt Ministru kabinetā

Profilakses pasākumu un veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanas plāns alkoholisko dzērienu un narkotisko vielu lietošanas izplatības mazināšanas jomā 2023.–2025. gadam

Atskaite par izpildi: līdz 2026. gada 1. novembrim iesniegt Ministru kabinetā

Plāns reto slimību jomā 2023.–2025. gadam

Atskaite par izpildi: 2026. gada 1. novembrim iesniegt Ministru kabinetā

Psihiskās veselības aprūpes organizēšanas uzlabošanas plāns 2023.–2025. gadam

Atskaite par izpildi: līdz 2026. gada 1. novembrim iesniegt Ministru kabinetā

HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, tuberkulozes, B un C hepatīta izplatības ierobežošanas rīcības plāns 2023.–2027. gadam

Atskaite par izpildi: līdz 2028. gada 1. novembrim iesniegt Ministru kabinetā

Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas un piesardzīgas antibiotiku lietošanas plāns "Viena veselība" 2023.–2027. gadam

Atskaite par izpildi: līdz 2028. gada 1. novembrim iesniegt Ministru kabinetā

Konceptuālie ziņojumi:

Konceptuālais ziņojums "Par situāciju paliatīvajā aprūpē Latvijā un nepieciešamajām izmaiņām paliatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā"

Stratēģijas: 

Digitālās veselības stratēģija līdz 2029. gadam

 

Citu institūciju dokumenti, kuros VM vai VM kā viena no visām ministrijām ir noteikta kā par pasākumu izpildi atbildīgā institūcija

Pamatnostādnes:

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam

Digitālās transformācijas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam

Azartspēļu un izložu politikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam

Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam

Vides politikas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam

Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes 2022.–2027. gadam

Plāni:

Valsts pārvaldes modernizācijas plāns 2023.–2027. gadam

Korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumu plāns 2023.-2025. gadam

Sociālo pakalpojumu pilnveidošanas un attīstības plānu 2022.–2024. gadam

Azartspēļu un izložu politikas pamatnostādņu 2021.-2027. gadam darba plāns

Latvijas Piektais nacionālās atvērtās pārvaldības rīcības plāns 2022.–2025. gadam

Ceļu satiksmes drošības plāns 2021.-2027. gadam

Valsts civilās aizsardzības plāns

Izglītības attīstības pamatnostādņu 2021.–2027. gadam "Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai" rīcības plāns 2021.– 2023. gadam"

Konceptuālie ziņojumi

Konceptuālais ziņojums "Par vienotā pakalpojumu centra izveidi valsts pārvaldē"

Konceptuālais ziņojums "Par profesionālās izglītības programmu finansēšanu"

Konceptuālais ziņojums "Par jauna doktorantūras modeļa ieviešanu Latvijā"