ES fondu jaunumi
Loģistika

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta Nr.2.2.1.1/17/I/028 “Veselības ministrijas un padotības iestāžu IKT centralizācijas atbalsts” (turpmāk – Projekts) ietvaros paveiktās darbības līdz 2021.gada 9.februārim:

1. Ieviesta centralizēta resora finanšu un saimniecisko resursu vadības sistēma Horizon (t.sk., pašapkalpošanās portāls HOP), veiktas apmācības 8 (astoņās) Veselības ministrijas (turpmāk–VM) padotības iestādēs.

2. Ieviesta centralizēta dokumentu vadības sistēma (DVS) Namejs 9 (deviņās) VM padotības iestādēs:

  • izstrādāta  DVS Namejs integrācija ar Zāļu valsts aģentūras informācijas sistēmu (ZVAIS), Veselības inspekcijas Vienotās uzraudzības informācijas sistēmu (VUIS) un Nacionālā veselības dienesta informācijas sistēmu;
  • ieviesta DVS Namejs integrācija ar RVS Horizon personāla moduli, nodrošinot dokumentu korektu apriti personāla prombūtnes gadījumos, novēršot informācijas atkārtotu ievadīšanu vairākās sistēmās, uzlabojot datu kvalitāti, aktualitāti;
  • ieviests DVS Namejs Lietu pārvaldības modulis, ļaujot strukturēt uzkrātos dokumentus neatkarīgās biznesa lietās un kārtot lietu kategorijās un apakškategorijās;
  • noslēgta vienošanās ar Latvijas Valsts radio un televīzijas centru (LVRTC) "Vienošanās par fizisko personu elektroniskās identifikācijas un attālinātās parakstīšanas integrācijas platformas nodrošināšanu", nodrošinot iespēju DVS Namejs dokumentus parakstīt ar eParaksts mobile.

3. Uzsākta budžeta plānošanas risinājuma izstrāde resora ietvaros uz esošo RVS Horizon BI un Microstrategy risinājumu bāzes.

4. Paplašināts resora iestāžu vienotais informācijas sistēmu lietotāju autentifikācijas risinājums (ADFS).

5. Uzsākta VM un tās padotības iestāžu vienota e-pasta risinājuma ieviešana un datu migrācija uz Microsoft 365 mākoņrisinājumu, veikta iestāžu administratoru apmācība.

6. Izstrādāts nozares IKT arhitektūras plāns.

7. Resorā ieviesta vienota kopdarbības un informācijas apmaiņas vide - informācijas un komunikācijas platforma, kas nodrošina ātru, ērtu un drošu saziņu, informācijas koplietošanas un kopdarba iespējas, tādējādi paaugstinot darbinieku efektivitāti resorā, kā arī nodrošinot starpiestāžu projekta pārvaldības atbalstu.

8. Noslēgti sadarbības līgumi ar Nacionālo veselības dienestu, Zāļu valsts aģentūru un Veselības inspekciju par dalību projekta īstenošanā līdz projekta īstenošanas termiņa beigām un projekta ietvaros sasniegto rezultātu uzturēšanu.

9. Noslēgta vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Projekta pagarinājumu līdz 2021.gada 15.martam.

Identificēti riski/problēmas projekta ieviešanā:

  1. Valstī izsludinātā ar Covid-19 izplatību saistītā ārkārtējā situācija būtiski ietekmēja (un turpina ietekmēt) projekta komandu/grupu u.c. projektā iesaistīto dalībnieku darbu (tika atceltas sanāksmes, darba grupas, u.c. pasākumi), mainījās projektā iesaistīto darbinieku darba prioritātes un noslodze, ievērojami pieauga IKT speciālistu sniegto konsultāciju un ikdienas atbalsta aktivitāšu skaits un noslodze, ievērojami ierobežojot spēju paralēli iesaistīties projekta plānoto aktivitāšu realizācijā. Šīs situācijas rezultātā atsevišķu projekta darbību īstenošana, t.sk. iepirkumu dokumentācijas izstrāde un jaunu iepirkumu veikšana, tika aizkavētas.
  2. Tika konstatēti riski, kas saistīti ar veiktajiem iepirkumiem elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS), kā rezultātā tika anulēti vai atsevišķos gadījumos izbeigti VM veiktie darījumi, panākot izlīgumu par naudas atmaksu. Šī iemesla dēļ uz laiku tika apturēta uzsākto darbību īstenošana, noslēgto līgumu izpilde, kā arī, lai mazinātu ERAF finansējumam neatbilstošu izdevumu riskus, VM veica izvērtējumu par iespējamo pārkāpumu ietekmi, izvērtēja citus iepirkumus, kas vienlaikus uz laiku liedza iespēju rīkot turpmākus iepirkumus.
  3. Ņemot vērā iepriekš minēto, Projektā iestājās risks tā ietvaros plānoto darbību realizēšanu nepagūt īstenot Projektā paredzētajā laikā un/vai apjomā. Rezultātā VM 2020.gada septembrī iesniedza Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – VARAM) priekšlikumus Projekta pagarinājumam līdz 76 mēnešiem. Tā kā minētais Projekta pagarinājums netika atbalstīts, lai izvairītos no prasībām neatbilstoša pakalpojama izstrādes un ar to saistītajiem riskiem, VM izvērtēja Projektā plānoto darbību īstenošanas lietderību atbilstoši aktuālajai situācijai kopējā IKT mērķarhitektūrā, un secināja, ka šobrīd lietderīgi būtu mainīt Projekta tvērumu. Tādejādi VM 2021.gada 16.janvārī iesniedza grozījumus Projektā par tā tvēruma maiņu.

Informācija par ERAF projektu “Veselības ministrijas un padotības iestāžu IKT centralizācijas atbalsts” (SAM 2.2.1.)

ERAF