Lai nodrošinātu Veselības ministrijas virsmērķu un mērķu sasniegšanu, 2019.gada 6.jūnijā apstiprināta Veselības ministrijas darbības stratēģija 2019.-2021.gadam 

Veselības ministrijas darbības stratēģija 2019.-2021.gadam ir dokuments, kurā noteiktas prioritātes, darbības virzieni, sasniedzamie mērķi, veicamie uzdevumi visās Veselības ministrijas kompetences jomās, kas īstenojami pieejamā finansējuma ietvaros un Veselības ministrijas struktūrvienību, padotības iestāžu un iesaistīto institūciju ciešā savstarpējā sadarbībā. 

Veselības ministrijas darbības stratēģijas 2019.-2021.gadam mērķu un rezultātu identificēšanā, kas veido pamatu un nosaka turpmāko rīcību veselības jomas attīstībai turpmākajos trīs gados, tika ņemta vērā virkne nacionālajā un nozaru līmenī izstrādāto politikas plānošanas dokumentu, kā arī starptautisko organizāciju - Eiropas Savienības, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas un Pasaules Veselības organizācija - rekomendācijas.

Veselības ministrijas darbības stratēģijas 2019.-2021.gadam ietver Veselības ministrijas nolikumā noteiktās funkcijas un uzdevumus, un ir vērsta uz Veselības ministrijas kompetencē esošajos politikas plānošanas dokumentos noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu. Tajā noteiktās prioritātes un uzdevumi turpmāk tiks ņemti vērā izstrādājot ikgadējo Veselības ministrijas darba plānu.

Savukārt Veselības ministrijas padotības iestādes savas darbības stratēģijas izstrādā, ņemot vērā Veselības ministrijas darbības stratēģijā 2019.-2021.gadam noteikto, bet kapitālsabiedrības – plāno stratēģisko redzējumu saskaņā ar minēto stratēģiju.