Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/2101 ar ko attiecībā uz informācijas apmaiņu, agrīnās brīdināšanas sistēmu un riska novērtēšanu saistībā ar jaunām psihoaktīvām vielām groza Regulu (EK) Nr. 1920/2006

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2014/40/ES par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu, kas aizstāj Direktīvu 2001/37/EK 

ES Padomes secinājumi attiecībā uz alkoholu un veselību 

Padomes secinājumu projekts par nākamajiem soļiem, lai padarītu ES par paraugprakses reģionu cīņā pret antimikrobo rezistenci 

Direktīva 2010/32/EK, ar ko īsteno HOSPEEM un EPSU noslēgto Pamatnolīgumu par asu instrumentu radīto ievainojumu novēršanu slimnīcu un veselības aprūpes nozarē   

ES Padomes secinājumi par orgānu ziedošanu un transplantāciju 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/45/ES par transplantācijai paredzētu cilvēku orgānu kvalitātes un drošības standartiem 

E-veselības rīcības plāns 2012.–2020.gadam: inovatīva veselības aprūpe 21.gadsimtam 

Eiropas Komisijas ziņojums (turpmāk - Ziņojums) par to, kā tiek piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 11.maija Regula (ES) 2016/793 par izvairīšanos no dažu svarīgāko zāļu tirdzniecības novirzīšanās uz Eiropas Savienību 

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2012/26/ES ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK attiecībā uz farmakovigilanci 

Eiropas parlamenta un Padomes regula (ES) Nr.1027/2012 ar ko Regulu (EK) Nr.726/2004 groza attiecībā uz farmakovigilanci 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par maksu, kas maksājama Eiropas Zāļu aģentūrai par farmakovigilances darbību veikšanu attiecībā uz cilvēkiem paredzētām zālēm 

Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr. 536/2014 par cilvēkiem paredzētu zāļu klīniskajām pārbaudēm, kas atceļ Direktīvu 2001/20/EK 

Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumiem Nr. 899 “Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”

Konsolidētais priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par medicīnas ierīcēm, ar kuru groza Direktīvu 2001/83/EC, Regulu (EK) N.178/2002 un Regulu (EK) Nr. 1223/2009 

Eiropas Komisijas paziņojums par drošām, efektīvām un inovatīvām in vitro medicīnas ierīcēm pacientu, patērētāju un veselības jomas speciālistu ieguvumam 

ES Padomes secinājumi par sabiedrības veselības stratēģiju cīņā pret neirodeģeneratīvām slimībām, kas saistītas ar novecošanu, un jo īpaši pret Alcheimera slimību 

Komisijas Paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un Sociālo lietu Komiteijai un Reģionu Komtejai par HIV/AIDS apkarošanu Eiropas Savienībā un kaimiņvalstīs laikposmā no 2009. līdz 2013.gadam (*pdf.)

Eiropas Parlamenta un Padomes regula par kosmētikas līdzekļiem 

ES Padomes secinājumi par pacientu drošību un aprūpes kvalitāti, tostarp par veselības aprūpē iegūtu infekciju un antimikrobās rezistences profilaksi un kontroli 

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2011/24/ES par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē  

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 883/2004 (2004.gada 29.aprīlis) par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 987/2009 (2009.gada 16.septembris), ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 282/2014 ar ko izveido trešo Savienības rīcības programmu veselības jomā (2014.–2020.gads) un atceļ Lēmumu Nr. 1350/2007/EK

Eiropas Komisijas lēmums, ar ko izveido Eiropas Savienības Ekspertu komiteju reto slimību jomā 

Par nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem. Padomes lēmums Nr. 1082/2013/ES (2013.gada 22.oktobris) 

Vakcinācija. PADOMES IETEIKUMS (2018.gada 7.decembris) par pastiprinātu sadarbību, kas vērsta pret vakcīnnovēršamām slimībām 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/55/ES, ar ko groza Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu un Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību Iekšējā tirgus informācijas sistēmu 

Pacientu drošība un veselības aprūpē iegūtu infekciju profilakse