Veselības ministrija izstrādā valsts veselības nozares politiku.

Minisitrija organizē, koordinē un pārrauga veselības politikas īstenošanu. Šo funkciju izpildes nodrošināšanai Veselības ministrija izstrādā normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus un sniedz atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem projektiem. Pārstāv valsts intereses ārvalstu un starptautiskajās institūcijās. Atbild par nacionālo pozīciju izstrādi un aizstāvēšanu veselības jomā ES.

Informē sabiedrību par nozares politiku un Veselības ministrijas padotībā esošo iestāžu darbību. 

Veselības ministrija sabiedrības veselības jomā:

  • izstrādā valsts politiku epidemioloģiskās drošības, vides veselības, veselības veicināšanas un atkarību izraisošo vielu kaitīguma samazināšanas apakšjomās;

  • koordinē pretepidēmijas pasākumu veikšanu valstī;

  • pārrauga peldvietu ūdeņu monitoringu;

  • piedalās ķīmisko vielu un ķīmisko produktu aprites politikas veidošanā;

  • nodrošina valsts kontroli un uzraudzību epidemioloģiskās drošības, vides higiēnas, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu tirdzniecības un lietošanas un kosmētikas līdzekļu drošuma jomā, kā arī nodrošina dzeramā ūdens obligāto nekaitīguma un kvalitātes prasību kontroli un monitoringu publiskajā dzeramā ūdens apgādes sistēmā;

  • īsteno sabiedrības veselības veicināšanas politiku, izglīto sabiedrības grupas jautājumos, kas ietekmē veselību un veselīgu dzīvesveidu.