ESF līdzfinansētā projekta Nr.9.2.3.0/15/I/001 "Veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana prioritāro jomu ietvaros" ietvaros Nacionālais veselības dienests rīko vairākus iepirkuma konkursus, lai veicinātu vienotas nacionālās veselības aprūpes kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izveidi.

Viens no būtiskiem projekta uzdevumiem ir pilnveidot ārstniecības personu un nozares speciālistu zināšanas par pacientu drošības riskiem un to novēršanas iespējām. Līdz ar to plānots, ka līdz 2018. gada 30. septembrim vairāk nekā 2000 ārstniecības personas un nozares speciālisti piedalīsies mācībās par dažādiem ar kvalitātes nodrošināšanas un pacientu drošības jautājumiem, tajā skaitā par ķirurģijas drošību, anestēzijas drošību un zāļu aprites drošību.

Lai tiktu nodrošināts, ka ārstniecības personu sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi atbilst labākajai pasaules praksei un tiek sniegti atbilstoši vienotiem principiem, atklāta konkursa rezultātā paredzēts izvēlēties organizācijas un ekspertus, kuri identificēs klīniskās vadlīnijas, sagatavos klīniskos ceļus un klīniskos algoritmus četrās prioritārajās veselības jomās (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā perioda) aprūpes un garīgās veselības). Dokumentu izstrāde plānota līdz 2018. gada vasarai, kopumā sagatavojot vismaz 109 klīniskos algoritmus un 86 klīniskos ceļus.

Papildus 2017. gada nogalē ir plānots noskaidrot iedzīvotāju viedokli par saņemto veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, īstenojot visaptverošu pacientu aptauju. Aptaujas rezultāti tiks ņemti vērā, plānojot turpmākās projekta aktivitātes.

ERAF logo