Paveiktais veselības nozarē Artura Krišjāņa Kariņa valdības pirmajā gadā:

Atbilstoši valdības deklarācijai:

1. Pieejamība

Ārstniecības personu darba samaksas pieaugums 2020. gadā.

Panākts, ka 2020.gadā veselības nozares darbinieku zemākā darba samaksa pieaugs par 10%, savukārt rezidentiem darba samaksas pieaugums būs 20% apmērā. Piemēram, sertificētu ārstu zemākā mēnešalga pieaugs par 108 eiro (no 1079 eiro 2019.gadā līdz 1187 eiro 2020.gadā) un sertificētu māsu un ārstu palīgu zemākā mēnešalga palielināsies par 71 eiro (714 uz 785 eiro). 

Rezidentu darba samaksa 2020.gadā palielināsies par 190 eiro (no 950 eiro 2019.gadā uz 1140 eiro 2020.gadā). Savukārt rezidentiem, kuri strādā reģionālajās daudzprofilu slimnīcās vai ģimenes ārsta praksēs ārpus Rīgas, pieaugums būtu vēl lielāks – 247 eiro (no 1235 eiro 2019.gadā uz 1482 eiro 2020.gadā), ņemot vērā piemaksu par darbu ārpus Rīgas 30% apmērā.

Rezidentiem, kuri sasnieguši trešo rezidentūras gadu pamatspecialitātē vai pirmo gadu papildspecialitātēs, darba samaksa sasniegs 1254 eiro, savukārt, ja rezidents strādā ārpus Rīgas – 1630,20 eiro.

Jauns ārstniecības personu atalgojuma modelis

Uzsākts darbs kopā ar nozares ekspertiem, lai izveidotu jaunu atalgojuma modeli ar vienkāršu un saprotamāku atalgojuma un piemaksu principiem. 

Panākta vienošanās par apdrošināšanas sistēmu pilnveidi un vienu pakalpojumu grozu

Atcelta “divu grozu” veselības aprūpes pakalpojumu ieviešana un panākta vienošanās par pārejas periodu līdz 2021.gadam, kura laikā tiek pārskatīta nodokļu sistēma, paredzot automātisku veselības apdrošināšanu arī speciālajā nodokļu režīmā strādājošajiem. Līdz tam veselības aprūpes pakalpojumu saņemšana visiem Latvijas iedzīvotājiem tiek nodrošināta pēc vienotiem principiem.

Uzlabojumi kompensējamo zāļu sistēmā

Panākts, ka no šā. gada 1.aprīļa kompensējamajiem medikamentiem receptē izrakstīs zāļu aktīvo vielu. Savukārt aptiekām būs pienākums izsniegt zāles ar zemāko pacienta līdzmaksājumu. Rezultātā pacients nepārmaksās, pērkot kompensējamos medikamentus, bet zāļu ražotāji būs vairāk ieinteresēti samazināt medikamenta cenu.

Pacientiem, kuriem ārsta ieskatā medicīnisku iemeslu dēļ nepieciešami tikai konkrēta ražotāja medikamenti, ārsti varēs turpināt tos izrakstīt. 

Lai mazinātu kompensējamo zāļu cenas un arī pacientu līdzmaksājumus par kompensējamajām zālēm, no nākamā gada 1.aprīļa noteikts līdzvērtīgas efektivitātes zāļu cenu atšķirību maksimāli pieļaujamais diapazons 100 % apmērā virs references zāļu cenas.

Uzlabojumi zāļu fiziskās pieejamības un zāļu tirgus caurskatāmības ziņā

Veselības ministrija MK noteikumu līmenī paredz ieviest pienākumu lieltirgotavām zāļu aprites uzskaiti veikt tikai elektroniskā formātā, kā arī sniegt informāciju Zāļu valsts aģentūrai par atlikušo zāļu krājumiem. Arī aptiekas savus pieprasījumus lieltirgotavām iesniegtu tikai elektroniskā formātā. Šādas izmaiņas ļaus pārraudzīt atlikušos zāļu krājumus valstī un laicīgi konstatēt zāļu nepieejamības riskus, kā arī novērst zāļu mākslīgas nepieejamības situācijas.

Tāpat ministrija plāno aizliegt lieltirgotavām eksportēt kompensējamos medikamentus uz laiku, ja to krājums valstī būs kļuvis nepietiekams. Aizlieguma mērķis ir novērst situāciju, kad zāļu krājumi pēkšņi izbeidzas, jo lieltirgotava zāles pārdevusi uz ārzemēm, kā rezultātā vietējiem pacientiem varētu būt mazināta medikamenta pieejamība uz nezināmu laiku. Minētie risinājumi novērsīs problēmas, kurām ir norādījusi Konkurences padome, vērtējot situāciju kompensējamo zāļu jomā.

Paredzēta zāļu cenu veidošanas principu pārskatīšana

Zāļu cenas veidojas: ražotāja noteiktā cena + lieltirgotavai noteiktais pieļaujamais piecenojums + aptiekai noteiktais pieļaujamais piecenojums + PVN. Uzsākts darbs, lai pārskatītu lieltirgotavu un aptieku pieļaujamā piecenojuma apjomu.

Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji

Ņemot vērā ievērojamo nevienlīdzību attiecībā uz aptieku pieejamību pilsētās un reģionos, uzsākts darbs, lai izvērtētu iespēju atvieglot aptieku izvietojuma kritērijus mazāk apdzīvotās vietās un pārskatīt aptieku izvietojuma ģeogrāfiskos un demogrāfiskos kritērijus.

2. Pārvaldība un kvalitāte

Slimnīcas sniedz pakalpojumus atbilstoši noteiktajam līmenim tīklu

2018. gadā nostiprināts stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju dalījums pa līmeņiem, tai skaitā noteikti katram līmenim sniedzamo pakalpojumu veidi. Minētās prasības stājās spēkā no 2019. gada 1. aprīļa. 

Turpinot slimnīcu reformu, VM analizē datus par slimnīcās ārstēto personu skaitu un tajās pieejamo kvalitāti. Ministrija sadarbībā ar padotības iestādēm uzsākusi darbu, lai slimnīcās pārliecinātos par sniegto pakalpojumu apjomu un pieejamību atbilstoši slimnīcu līmeņiem.

Uzlabota universitāšu slimnīcu pārraudzība 

Lai veicinātu lielāku atklātību kapitālsabiedrību darbībā un ieviestu starptautiski atzītus labas pārvaldības nosacījumus, Veselības ministrija izsludināja konkursus uz Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas un Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas padomju locekļu amatiem. Paredzēts, ka katrā slimnīcas padomē strādās ne mazāk kā trīs locekļi ar kompetencēm veselības aprūpes, finanšu un pārmaiņu vadības jautājumos.

Izstrādāts konkrēts soļu plāns mamogrāfijas uzlabošanai

Izstrādāti konkrēti veicamie soļi, lai uzlabotu mamogrāfijas pakalpojumu kvalitāti. Šobrīd notiek darbs, lai mamogrāfijas rezultāti tiktu starptautiski standartizēti, izmantojot BI-RADS klasifikācijas sistēmu. Tāpat tiek strādāts pie uzlabojumiem, lai pacientes pēc mamogrāfijas skrīniga vienmēr saņemtu atgriezenisko saiti par turpmāk nepieciešamajiem izmeklējumiem vai turpmāko rīcību. Uzlabota tiks arī uzaicinājuma vēstule, ko izsūta sievietēm.

Uzlabota vakcinācijas kārtība pret gripu bērniem līdz 2 gadu vecumam un grūtniecēm

Lai mazinātu slogu ārstiem un uzlabotu pretgripas vakcīnas pieejamību, kā arī lai nodrošinātu vienotu pieeju no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātu vakcīnu nodrošināšanai, pretgripas vakcīna grūtniecēm un bērniem līdz divu gadu vecumam no 2019. gada 1. oktobra iekļauta vakcinācijas kalendārā. Tas atbilst arī Pasaules Veselības organizācijas rekomendācijām, jo grūtnieces un mazi bērni ir augsta riska grupā.

Uzsākta projektu pieteikšana ģimenes ārstu prakšu infrastruktūras attīstībai no ES struktūrfondu līdzekļiem

Lai veicinātu ģimenes ārstu prakšu attīstību un uzlabotu pacientiem veselības aprūpes pieejamību, ģimenes ārstu prakses var piesaistīt ES finansējumu līdz 10 tūkstošiem eiro (uz vienu praksi). 

Ar ES struktūrfondu atbalstu plānots atbalstīt vismaz 535 ģimenes ārstu prakšu attīstību ar mērķi uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru. Ģimenes ārstiem tiek dota iespēja iegādāties gan medicīniskās tehnoloģijas, gan mēbeles, gan saimnieciskās ierīces un aprīkojumu, kā arī informācijas tehnoloģiju aprīkojumu. Tāpat projektu ietvaros ir atbalstāma būvniecība un ar to saistītās izmaksas.

ES fondu atbalsts tiks sniegts gan individuālo ģimenes ārstu prakšu attīstībai, gan praksēm, kuras noslēgušas sadarbības līgumu. Individuālā ģimenes ārstu prakse, kas turpinās darbu tāpat kā līdz šim, savai attīstībai var piesaistīt finansējumu no ES struktūrfondiem līdz 8 tūkstošiem eiro vai līdz 10 tūkstošiem eiro gadījumā, ja konkrētai praksei ir vairākas pakalpojuma sniegšanas vietas. Savukārt prakses, kuras noslēgušas sadarbības līgumu, katra var piesaistīt savai attīstībai līdz 10 tūkstošiem eiro. Tās var būt 2 – 5 ģimenes ārstu prakses, kas atradīsies vienā vai dažādās adresēs līdz 5 km attālumā viena no otras. Šādās praksēs būs pieejams plašāks veselības aprūpes pakalpojumu klāsts, piemēram, vismaz viens no sekojošiem speciālistiem – pediatrs, fizioterapeits, vecmāte, ginekologs. Lai nodrošinātu labāku veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību pacientiem tiks nodrošināts garāks darba laiks – sadarbības prakšu kopējais darba laiks darba dienās būs vismaz 11 stundas. 

Ārstu piesaiste reģioniem

Lai motivētu ārstniecības personas strādāt reģionos, tiek īstenoti atbalsta pasākumi: vienreizēja pārcelšanās kompensācija par darbu reģionos (kompensācija pienākas arī par katru ģimenes locekli), terminētu ikmēneša uzturēšanās izmaksu kompensācija uz laiku līdz 24 mēnešiem; kompensācija par specifisku zināšanu, pieredzes un informācijas nodošanu ģimenes ārstam, kurš vēlas atstāt savu praksi, un jaunajam speciālistam, kurš to pārņem. Uz 15.11.2019. noslēgti 433 kompensācijas līgumi ar ārstniecības personām, t.sk ārsti - 58, ārstu palīgi - 81, māsas - 63, māsu palīgi - 214, fizioterapeiti - 8, ergoterapeiti - 2, vecmātes - 7. Visvairāk speciālistu piesaistīts Vidzemē un Latgalē.

Pārskatīts rezidentūras ilgums

Lai nodrošinātu vairāk speciālistu bērnu un jauniešu psihiatrijā un transfuzioloģijā, 2019. gadā saīsināts rezidentūras ilgums. Rezidentūras ilgums bērnu psihiatru specialitātē noteikts 4 gadi, savukārt rezidentūras ilgums transfuziologa papildspecialitātē – 1 gads.  2020. gadā VM sadarbībā ar Latvijas Ārstu biedrību turpinās izvērtēt ārsta profesijas specialitāšu studiju ilgumu, kā arī tiks izstrādāts ārsta palīga profesijas standarts. 2020. gadā VM izvērtēs arī ārstniecības personu sertifikācijas institūcijas un sniegs priekšlikumus par uzlabojumiem to darbībā, kā arī izstrādās ilgtspējīgu tālākizglītības modeli.

E-risinājumi

2019. gadā izstrādāts jauns mūsdienu prasībām un vajadzībām atbilstošs tehniskais risinājums HIV/AIDS gadījumu valsts reģistram, kas uzlabos epidemioloģisko datu ieguvi, uzglabāšanu un izmantošanu par saslimšanas gadījumiem ar HIV/AIDS, kā arī mazinās administratīvo slogu ārstniecības personām.

Lai nodrošinātu regulāru informācijas apmaiņu starp NVD un E-veselības sistēmas lietotājiem, kā arī labāk iesaistītu sistēmas lietotājus E-veselība attīstības plānošanā, VM 2019. gadā izveidoja E-veselības lietotāju padomi.

Izstrādāta un valdībā apstiprināta medicīnas māsas profesijas attīstības koncepcija

Paredzot pilna laika klātienes studijas, tai skaitā iekļaujot pilnvērtīgu praksi, tiks nodrošināts, ka māsa varēs patstāvīgāk veikt pacienta visaptverošu aprūpi. Reformas rezultātā māsām būtu viens izglītības process - vienreiz iestājās, vienreiz iesniedz dokumentus, vienreiz maksā par iestāšanos, vienreiz izstrādā kvalifikācijas darbu. Tāpat būtu vienkāršota specializācijas iegūšana - praktizējošās māsas neatkarīgi no iepriekš iegūtās izglītības (māsu skolas, koledžas, augstskolas) turpmāk nepieciešamās zināšanas specialitātē varēs apgūt profesionālajā pilnveidē. Tas nozīmē, ka vairs nebūtu papildus jāmācās augstskolā, lai iegūtu tiesības strādāt specialitātē. Tāpat vairs netiks piemērots sertifikācijas un resertifikācijas process, kā arī māsas varēs vienkāršāk mainīt profilu, kurā strādā.

3. Atbalsts mērķa grupām

Apstiprināts Psihiskās veselības uzlabošanas plāns 2019.-2020.gadam

Jaunais plāns paredz attīstīt psihiskās veselības ambulatoro aprūpi, lai savlaicīgi palīdzētu cilvēkiem, kas saskārušies ar psihiskās veselības sarežģījumiem. Lai to stiprinātu, tiks:

 • veidoti jauni ambulatori centri reģionos; 
 • ieviesta Latvijā jauna ārstēšanas pieeja - cilvēka veseļošanos atbalstīs multidisciplināra komanda, kurā ir ne tikai ārsts psihiatrs, bet arī nemedikamentozās ārstēšanas speciālisti – psihologi, mākslu terapeiti, fizioterapeiti, ergoterapeiti u.c.; 
 • apmācīti ģimenes ārsti, lai viņi veiktu savlaicīgu psihiskās veselības diagnostiku un ārstēšanu, tostarp, bērniem  no 1,5 līdz 5 g.v. veiks psihiskās attīstības skrīningus; 
 • uzsākta jauna programma pusaudžiem depresijas un pašnāvību riska mazināšanai; 
 • pacientiem zāles izmaksās lētāk – kompensāciju apmērs jau ir palielināts līdz 75% iepriekšējo 50% vietā, atsevišķām diagnozēm – līdz 100%, kā arī kompensējamo zāļu sistēmā iekļautas jaunas diagnozes, pie kādām var saņemt valsts apmaksātus medikamentus.

Pārmaiņas skars arī stacionāro aprūpi valsts psihoneiroloģiskajās slimnīcās:

 • cilvēka veseļošanos atbalstīs multidisciplināra komanda, kurā ir ne tikai ārsts psihiatrs, bet arī nemedikamentozās ārstēšanas speciālisti; 
 • tiek ieviestas observācijas gultas, lai izvairītos no situācijām, kad cilvēks nokļūst slimnīcā nevis medicīnisku indikāciju, bet sociāla rakstura problēmu dēļ; 
 • ministrija veiks izmaiņas atsevišķu slimnīcu pārvaldībā, lai risinātu grūtības piesaistīt ārstniecības personālu slimnīcās, kas atrodas tālu no Rīgas. 

Jaunais plāns paredz arī ārstniecības personāla, psihiatru, tostarp bērnu psihiatru algu celšanu, pārrēķinot tarifus. Tāpat ir samazināts bērnu psihiatra specialitātes apguves ilgums no astoņiem uz četriem gadiem, lai jaunos ārstus motivētu izvēlēties šo specialitāti. 

Tuvāko divu gadu laikā notiks arī sabiedrības izglītošana par labas psihiskās veselības jautājumiem, lai mazinātu stigmu, kas apgrūtina cilvēku vēršanos pēc palīdzības un sadarbību ar speciālistiem veselības sarežģījumu risināšanā. Plānotas gan semināra tipa apmācības jaunajiem vecākiem, pusaudžiem, senioriem, izglītības iestāžu pedagogiem, gan valsts mēroga komunikācijas kampaņas.

Atklāta programma pusaudžiem depresijas un pašnāvības riska mazināšanai

Lai pusaudži ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem laicīgi saņemtu palīdzību depresijas un pašnāvības riska gadījumos, Veselības ministrija kopā ar Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu, nodibinājumu “Bērnu slimnīcas fonds” un Pusaudžu resursu centru (PRC) 2019. gada oktobra sākumā atklāja jaunu valsts apmaksātu pakalpojumu.

Ieviesta jauna, valsts apmaksāta zarnu vēža testēšanas metode

Sākot ar 2019. gada 1. oktobri, valsts apmaksātu zarnu vēža profilaktisko pārbaužu veikšanai ieviests jauns tests slēpto jeb neredzamo asiņu noteikšanai fēcēs, pielietojot imūnķīmijas metodi, kas sniedz iespēju diagnosticēt zarnu slimības, tai skaitā zarnu vēzi agrīnā stadijā - pirms simptomu parādīšanās. Jaunā testa metode ne vien būtiski atvieglo testa veikšanu pacientam mājas apstākļos, bet arī ir krietni precīzāka par iepriekš pieejamajiem testiem.

Apstiprināts Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas un piesardzīgas antibiotiku lietošanas plāns “Viena veselība” 2019.-2020. gadam

Rīcības plānā iekļauti konkrēti pasākumi vairākos darbības virzienos. Piemēram, būtiski ir uzlabot ārstniecības personu, praktizējošu veterinārārstu un dzīvnieku īpašnieku izpratni par atbildīgu un piesardzīgu antibiotiku lietošanu. Nepieciešams arī sabiedrībai skaidrot, piemēram, kādas var būt sekas nepamatotai antibiotiku lietošanai, tai skaitā iekļaujot šos jautājumus skolu izglītības programmā. Piemēram, daļa iedzīvotāju nepareizi uzskata, ka antibiotikas palīdz vīrusu infekciju ārstēšanai. Plānotas arī aktivitātes, lai efektīvāk uzraudzītu antibiotiku patēriņu Latvijā. 

Solāriju apmeklēšana atļauta tikai pieaugušajiem

Lai pasargātu bērnus no paaugstināta riska saslimt ar ļaundabīgajiem ādas audzējiem, tai skaitā, ar melanomu, no 2019. gada aprīļa Latvijā ir aizliegts nepilngadīgām personām apmeklēt solāriju. 

Atkarību mazināšanas kampaņa "Spēks pateikt nē!"

Lai mazinātu tabakas izstrādājumu un alkohola atkarību izplatību, Veselības ministrija uzsāka informatīvo kampaņu „Spēks pateikt NĒ!”, motivējot cilvēkus atteikties no atkarību izraisošām vielām. 

Kampaņas mērķis ir samazināt tabakas izstrādājumu un alkohola popularitāti un lietošanu jauniešu vidū un sabiedrībā kopumā. Kampaņa ilga 8 mēnešus un sastāvēja no 4 posmiem. 1.posms bija vērsts uz jauniešiem par smēķēšanas izplatības mazināšanu. 2.posms vērsts uz jauniešiem par negatīvas attieksmes veidošanu pret alkoholisko dzērienu lietošanu 3. posms bija veltīts pieaugušajiem par smēķēšanas izplatības mazināšanu un smēķēšanas atmešanas veicināšanu, savukārt 4.posms – pieaugušajiem pret alkoholisku dzērienu riskantas lietošanas izplatību.

Citi uzlabojumi:

 • Izstrādātas veģetārās parauga ēdienkartes pirmsskolas un vispārējo izglītības iestāžu 1.-4.klašu izglītojamiem. 
 • Izstrādātas rekomendācijas politikas veidotājiem un īstenotājiem fizisko aktivitāšu veicināšanai Latvijas iedzīvotāju vidū. 
 • Pakļautas kontrolei jaunās psihoaktīvās vielas.
 • Apstiprināts narkotiku lietošanas un izplatības ierobežošanas plāns 2019.-2020.gadam.
 • Apstiprināti Tabakas likuma grozījumi.
 • Izstrādāts “Alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas rīcības plāns 2020.-2022.gadam” projekts.
 • Izstrādāti nacionālie antidopinga noteikumi, kā arī pieņemts un apstiprināts Pasaules Antidopinga kodekss.
 • Ieviesta otrā pote pret vējbakām bērniem no 7 gadu vecuma (no 2019.gada 1.aprīļa).
 • C hepatīta ārstēšana ir pieejama visiem C hepatīta pacientiem ar F1 līdz F4 fibrozi.
 • Ieviesti atbalsta pakalpojumi HIV inficētām personām.
 • Izstrādāti klīniskie ceļi un algoritmi 4 prioritārajās jomās (onkoloģija, sirds -asinsvadu, psihiatrija, perinatālais un neonatālais periods).
 • Izveidotas insulta vienības IV līmeņa slimnīcās.
 • Izveidota paliatīvās aprūpes nodaļa un sāpju kabinets PSKUS.
 • Paplašināts jaundzimušo ģenētiski iedzimto slimību  skrīningu ar jauniem izmeklējumiem agrīnai ārstējamu patoloģiju diagnosticēšanai.
 • Apstiprināts ārsta profesijas standarts, izstrādāts māsas profesijas standarts.
 • Ieviesta vienota uzņemšana LU un RSU valsts apmaksātajās rezidentūras vietās.
 • Pārrēķināti tarifi dažādās jomās, piemēram, rehabilitācijā, oftamoloģijā, ķirurģijā u.c.
 • 2020.gadā tiks turpināts darbs pie Valsts patoloģijas centra izveides un diagnostikas metožu personalizētas veselības aprūpes attīstīšanai.
 • Lai informētu sabiedrību par valsts apmaksātu paliatīvās aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespējām, Veselības ministrija sadarbībā ar Nacionālo veselības dienestu (NVD) un Labklājības ministriju ir izstrādājusi informatīvus bukletus jeb ceļvežus pieaugušajiem, kā arī bērniem un viņu ģimenēm. Pieaugušo ceļvedī iekļauta informācija ne tikai, kur saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, bet arī, kā saņemt sociālās aprūpes pakalpojumus, kurus nodrošina Labklājības ministrija, piemēram, kā nokārtot apliecinājumu par invaliditāti, saņemt aprūpētāja pakalpojumus, nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus, piemēram, ratiņkrēslu, rollatoru u.c.  
 • Lai atvieglotu iespējas atgriezties medicīnas darbā, ja ārstniecības persona kādu laiku nav strādājusi specialitātē, Veselības ministrija uzsākusi darbu, lai samazinātu administratīvos šķēršļus sertifikācijas eksāmena kārtošanā. Plānots samazināt termiņu līdz 3 mēnešiem (šobrīd 1 gads), pēc kura ir iespējams atkārtoti kārtot sertifikācijas eksāmenu, ja sākotnēji eksāmenā nav ticis sasniegts nepieciešamais punktu skaits.
 • Pilnveidotas prasības tetovēšanas un pīrsingu pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai.
 • Lai uzlabotu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, no 2020. gada samazināts pacientu līdzmaksājums - personām no 65 gadu vecuma pie ģimenes ārsta līdzšinējo 1,42 eiro vietā tas būs 1 eiro. Tāpat visiem iedzīvotājiem samazināts līdzmaksājumus izmeklējumiem, ārstu speciālistu konsultācijām un par ārstēšanos dienas stacionārā. Šīs un citas izmaiņa.
 • Noteikts, ka no 2020. gada diska trūces operāciju no valsts budžeta apmaksā personām bez vecuma ierobežojuma.
 • No 2020. gada paplašināts diagnožu sarakstu, ar kurām var saņemt pozitronu emisijas datortomogrāfijas (PET) izmeklējumu.
 • Narkologs noteikts kā tiešās pieejamības speciālists bez diagnožu ierobežojumiem.
 • Noteikts, ka pie infektologa kā pie tiešās pieejamības speciālista var vērsties cilvēki, kuri ir kontaktpersonas stacionārā ārstēšanu saņemošiem pacientiem ar apstiprinātu HIV infekciju. 
 • Atcelti diagnožu ierobežojumi, lai saņemtu radioķirurģijas pakalpojumus Siguldas slimnīcā, saglabājot nosacījumu, ka uz šo procedūru nosūta Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas vai Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas speciālisti.
 • Izveidots fiksēts maksājumu par vecmāšu kabineta darbību.