ES fondu jaunumi
RPNC

Ceturtdien, 29. februārī plkst. 11:00, notika Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra (RPNC) jaunā multifunkcionālā Ambulatorā centra Tvaika ielā 2 svinīgā atklāšana. Jaunā Ambulatorā centra uzbūvēšana ir lielākās Eiropas reģionālā attīstības fonda, valsts un RPNC investīcijas veselības infrastruktūrā psihiskās veselības uzlabošanai, kas ļaus centram sniegt iedzīvotājiem mūsdienīgu, kvalitatīvu un visaugstākajiem standartiem atbilstošu ambulatoro ārstniecību un rehabilitāciju. Šajā ēkā katru dienu ārstēšanu saņems aptuveni 170 pacientu, rehabilitāciju un ambulatoro aprūpi psihiatrijas un narkoloģijas dienas stacionāros. Jaunais Ambulatorais centrs pieņemt pacientus jaunajās telpās uzsāks jau 4. martā.

Ēkas kopējā telpu platība ir 2748,36 m2. Būvdarbu ģenerāluzņēmējs un projektētājs ir pilnsabiedrība “3A”. Ambulatorā centra kopējās izmaksas: 7 259 692 eiro (tai skaitā PNV), no tā 85% jeb 6 170 738 eiro ir ERAF finansējums, 9% jeb 653 372 eiro ir Valsts budžeta finansējums un 6% jeb 435 582 eiro ir Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra finansējums. Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs mērķtiecīgi veido modernu ārstniecības struktūru un attīsta efektīvas ārstniecības metodes, tādēļ, ņemot vērā būtisko pieprasījuma pieaugumu pēc psihiskās veselības aprūpes pakalpojumiem, jauns ambulatorais centrs ir loģisks solis RPNC infrastruktūras attīstībā. Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā pagājušajā gadā ambulatoro apmeklējumu skaits bija 65 776, vecajā Tvaika ielas 2 Ambulatorajā nodaļā bija 27 772 psihiatrijas un 19 871 narkoloģijas apmeklējums. Savukārt sniegto rehabilitācijas manipulāciju skaits pārsniedz divus tūkstošus. Projekts tika īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” aktivitātes “Jauna multifunkcionālā ambulatorā centra projektēšana un būvniecība” ietvaros.