Publiskā apspriešana
mediju iespēja

Publiskai apspriešanai līdz 2021.gada 31.augustam nodots Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.265 “Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība”.

Noteikumu projekts paredz nodrošināt vienotu izpratni par medicīnisko dokumentu sagatavošanu un apstrādi ārstniecības iestāžu informācijas sistēmās paskaidrojot, ka medicīniskie ieraksti elektroniski tiek uzkrāti ārstniecības iestāžu elektroniskajās informācijas sistēmās saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektroniskajiem dokumentiem.

Veicināt operativitāti pacienta veselības aprūpes pārņemšanā un nepārtrauktības nodrošināšanā, ģimenes ārstu maiņas gadījumā, nosakot termiņu ģimenes ārstam pilnīgas medicīniskās dokumentācijas nodošanai citam – pacienta izraudzītam ģimenes ārstam.

Pagarināt Neatliekamās medicīniskās palīdzības (turpmāk - NMP) izsaukuma kartes uzglabāšanas termiņu atbilstoši termiņam kādā pacientam ir tiesības saņemt atlīdzību no Ārstniecības riska fonda par viņa dzīvībai, vai veselībai nodarīto kaitējumu.

Precizēt NMP izsaukuma kartē un pavadlapā norādāmo informāciju, izslēdzot no šiem dokumentiem informāciju, kas nav nepieciešama sniegtās medicīniskās palīdzības dokumentēšanai.

Veicināt efektivitāti NMP pavadlapas un tās talona elektroniskā apstrādē, nosakot tajā iekļaujamo informāciju, bet nenosakot dokumenta vizuālo noformējumu.

Veikt izmaiņas veidlapā “Nosūtījums uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju (veidlapa Nr. 088/u)”.

Priekšlikumus par noteikumu projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi un pārstāvēto institūciju, ja attiecināms), iesniegt rakstiski līdz 2021.gada 31.augustam, sūtot uz e-pastu vm@vm.gov.lv.