Publiskā apspriešana

Publiskai apspriešanai līdz 2021. gada 10. martam nodoti grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumos Nr. 310 „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākuma “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” un 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” īstenošanas noteikumi””.

Priekšlikumus par noteikumu projektu rakstiski var iesniegt līdz šī gada 10. martam, nosūtot tos uz e-pastiem: vm@vm.gov.lv un liga.zurovska@vm.gov.lv

Atbildīgā amatpersona Līga Žurovska, Investīciju un Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamenta Eiropas Savienības fondu ieviešanas nodaļas vecākā referente, tālrunis 67876012, e-pasts: liga.zurovska@vm.gov.lv