ES fondu jaunumi
Ārsta stetoskops

Atbilstoši pieejamajam papildu finansējumam, turpinās atbalsta sniegšana individuālo ģimenes ārstu prakšu un ģimenes ārstu sadarbības prakšu infrastruktūras attīstībai. 2022.gada 21. jūnijā tika apstiprināti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 585[1], kas tostarp paredz novirzīt finansējumu 510 236 euro apmērā tieši individuālo ģimenes ārsta prakšu un ģimenes ārstu sadarbības prakšu infrastruktūras attīstības projektu atlasei[2], tādējādi nodrošinot COVID-19 izraisītās krīzes seku likvidēšanas pasākumus un Ukrainas kara bēgļu primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.  Piesaistot papildu finansējumu primāri plānots atbalstīt projektus, kas 2021.gada 29.septembrī izsludinātajā atklātajā projektu iesniegumu atlasē kvalificējās atbalstam, bet ņemot vērā atlases ietvaros pieejamo ierobežoto finansējuma apjomu tika noraidīti finansējuma trūkuma dēļ.  Projektu ietvaros paredzēts veikt gan telpu remontu, gan iegādāties jaunas medicīnas iekārtas  pacientu ārstēšanai nodrošinot labāku ģimenes ārstu sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti iedzīvotājiem. 


[1] Ministru kabineta 2018. gada 11. septembra noteikumi Nr. 585 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases ceturto kārtu" 

[2] 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” projektu iesniegumu atlases 4. kārta.

ERAF logo