ES fondu jaunumi
Ģimenes ārsti

Veselības ministrija informē, ka paplašinātas iespējas ģimenes ārstiem pretendēt uz naudas kompensāciju par darbu reģionos.

Precizētie nosacījumi paredz, ka jaunais ģimenes ārsts, kurš pārņem ģimenes ārsta praksi no pensijas vecuma ģimenes ārsta reģionā, laika posmā no 2017. gada 24. marta līdz kompensācijas pieteikuma iesniegšanas brīdim nevar būt strādājis par ģimenes ārstu ārpus Rīgas ar pacientu sarakstā reģistrētām personām. Tādējādi tas paplašina ģimenes ārstu loku, kas var pretendēt uz atbalstu par prakses pārņemšanu, jo turpmāk kompensācijas varēs saņemt arī tie ģimenes ārsti, kas laikā no 2017.gada 24.marta ir aizvietojuši prombūtnē esošu ģimenes ārstu vai strādājuši kā papildus ģimenes ārsts cita ģimenes ārsta praksē.

Jāatgādina, ka kompensāciju saņem abi ārsti – gan pensijas vecuma ģimenes ārsts, gan jaunais speciālists. Kompensācijas tiek izmaksātas par specifisko zināšanu, informācijas un pieredzes nodošanu/pārņemšanu, bet jaunais ārsts papildus saņem kompensāciju par darbu reģionā, par ģimenes locekļiem un uzturēšanās izdevumiem.

Tādējādi ģimenes ārsta prakses pārņemšanas nosacījumi ir:

  • ģimenes ārsta prakse atrodas ārpus Rīgas;
  • ģimenes ārsts, kas pārņem praksi, pēc MK noteikumu[1] spēkā stāšanās dienas (24.03.2017.) līdz kompensācijas pieteikuma iesniegšanas brīdim nav strādājis par ģimenes ārstu ar pacientu sarakstā reģistrētām personām ģimenes ārsta praksē, kura atrodas ārpus Rīgas;
  • kompensācijas saņemšanas brīdī ģimenes ārsts, kas nodod ģimenes ārsta praksi, ir sasniedzis pensijas vecumu;
  • kompensācijas saņemšanas brīdī ģimenes ārsts, kas pārņem ģimenes ārsta praksi, nav sasniedzis pensijas vecumu;
  • ģimenes ārsts, kas pārņem ģimenes ārsta praksi, noslēdz līgumu ar Nacionālo veselības dienestu par valsts apmaksāto primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu uz pieciem gadiem.

 

Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 9.2.5.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” Veselības ministrija uzsāka īstenot 2017. gada nogalē un turpinās līdz pieejamā finansējuma apguvei, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. jūlijam, paredz esošā kārtība.

Ņemot vērā lielo interesi par darbu reģionos, ar minētajiem grozījumiem MK noteikumos palielināts arī projekta kopējais attiecināmais finansējums, kas pēc grozījumu spēkā stāšanās ir 11 960 105 eiro.

Ģimenes ārstu piesaiste ir aktuāla visos reģionos Latvijā. Saskaņā ar Nacionālā veselības dienesta datiem ārpus Rīgas šobrīd ir vairākas brīvas prakses vietas – Līgatnē, Saldū, Liepājā, Tukumā, Talsos, Rankas pagastā un Sabilē. Bet reģionos liela daļa ģimenes ārstu ir pensijas vecumā, tāpēc aktuāla ir ģimenes ārstu paaudžu nomaiņa un pakalpojumu pieejamības nodrošināšana arī citās pašvaldībās.

Veselības ministrija aicina ģimenes ārstus izmantot pieejamo atbalstu. Plašāka informācija par nosacījumiem un pieteikuma veidlapas pretendentiem šeit.


[1] MK noteikumi Nr. 158 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas" īstenošanas noteikumi”

ESF ansamblis