Informācija presei
vakcinācija

Vakcinācija pret Covid-19 Latvijā tiek nodrošināta arī ārvalstniekiem, kas Latvijā uzturas pastāvīgi, strādā vai mācās. Vakcinācija pienākas ārvalstniekiem, kuriem ir pastāvīgā vai termiņuzturēšanās atļauja Latvijā, studējošajiem, personām, kurām ir veselības apdrošināšana vai S1 veidlapa, diplomātisko un starptautisko organizāciju darbiniekiem vai viņu ģimenes locekļiem, bezvalstniekiem, bēgļiem vai patvēruma meklētājiem, kuru statusu apliecina Latvijā izsniegti dokumenti.  Ja ārvalstniekam ir Latvijā izsniegts personas kods un internetbankas pieeja, tad pieteikties var vietnē manavakcina.lv, pārējos gadījumos pa tālruni 8989.

Tiesības ārvalstniekiem saņemt vakcināciju pret Covid-19 apliecina dažādi dokumenti atkarībā no personas statusa Latvijā. Vakcinācija pienākas, pirmkārt, personām, kam ir pastāvīgās vai termiņuzturēšanās atļaujas Latvijā, otrkārt, pilna laikā studējošajiem ārvalstu studentiem, ko apliecina studentu apliecība vai izziņa par studijām no mācību iestādes; treškārt, Latvijā strādājošajiem, par kuriem tiek veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas, vai pašnodarbinātie, kuru ienākumi sasniedz MK noteikto obligāto iemaksu apjomu. Ceturkārt, tās personas, kas ir Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī, Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstī vai Šveicē saņēmuši S1 veidlapu un reģistrējuši to Nacionālajā veselības dienestā (NVD). Piektkārt, tās ir personas, kas var uzrādīt NVD lēmumu, kas paredz personas tiesības pilnā apmērā saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus Latvijā.

Vakcināciju var saņemt arī bēgļi, kam ir bēgļa ceļošanas dokuments; bezvalstnieki, kam bezvalstnieka statuss piešķirts Latvijas Republikā, ar bezvalstnieka ceļošanas dokumentu; patvēruma meklētāji, kam ir Valsts robežsardzes izsniegts patvēruma meklētāja dokuments, kā arī aizturētie, kas aizturēti uz aizturēšanas protokola pamata.

Vakcinācija pret Covid-19 tiek nodrošināta arī Latvijā akreditētu un rezidējošu ārvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību, starptautisko organizāciju un to pārstāvniecību darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem. Tāpat vakcināciju var saņemt arī Eiropas Savienības iestāžu, struktūru un aģentūru ierēdnis vai darbinieks un to apgādībā esošas personas, kuras ietilpst Kopīgajā veselības apdrošināšanas shēmā (BEREC biroja darbinieki).

Vairāk informācijas par ārvalstnieku vakcinācijas kārtību un nepieciešamajiem dokumentiem: https://www.vmnvd.gov.lv/lv/personas-kam-apmaksa-covid-19-vakcinacijas-pakalpojumu