Veselības ministrija izstrādā valsts veselības nozares politiku.

Minisitrija organizē, koordinē un pārrauga veselības politikas īstenošanu. Šo funkciju izpildes nodrošināšanai Veselības ministrija izstrādā normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus un sniedz atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem projektiem. Pārstāv valsts intereses ārvalstu un starptautiskajās institūcijās. Atbild par nacionālo pozīciju izstrādi un aizstāvēšanu veselības jomā ES.

Informē sabiedrību par nozares politiku un Veselības ministrijas padotībā esošo iestāžu darbību. 

Farmācijas jomā:

  • izstrādā valsts politiku farmācijas, kā arī narkotisko un psihotropo vielu un prekursoru legālās aprites jomā;

  • koordinē, analizē un sniedz priekšlikumus par zāļu kompensācijas sistēmas attīstību un racionālu valsts budžeta līdzekļu izlietojumu par zālēm;

  • nodrošina kvalitatīvu un efektīvu zāļu pieejamību patērētājiem un koordinē zāļu izplatīšanas uzraudzību;

  • nodrošina pieeju kvalitatīvai un drošai, no ražotājiem neatkarīgai informācijai par zālēm un koordinē zāļu reklāmas uzraudzību;

  • koordinē zāļu blakusparādību uzraudzības sistēmas izveidošanu;

  • nodrošina zāļu farmakoekonomisko rādītāju analīzi.